> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH ngày 21/01/2013 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật

Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH ngày 21/01/2013 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

01/03/2013
Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH ngày 21/01/2013 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) Tải về

Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH ngày 21/01/2013 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

01/03/2013
Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH ngày 21/01/2013 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) Tải về