> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương: Nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động giám sát văn bả

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương: Nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động giám sát văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội

20/12/2022
Sáng 20/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH 15 hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.
 
 
image001.jpg
Toàn cảnh Hội nghị 

Cùng dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; đại diện Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.
Đồng thời có sự tham dự của đại diện Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp.

Đổi mới, đẩy mạnh công tác giám sát là khâu then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH15 là một bước quán triệt và cụ thể hóa để bảo đảm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 843 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, của Đảng đoàn Quốc hội về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, hướng dẫn cụ thể một bước nội dung để tạo sự thống nhất, chủ động của các cơ quan, trong nhận thức thực hiện Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quy định của Hiến pháp, định hướng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát, phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, phân tích sâu, làm rõ những thành tích, ưu điểm, cũng như những tồn tại, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm và tìm ra giải pháp xác đáng, khả thi, chú trọng giám sát thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát.
 
image003.jpg
Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu khai mạc 

Nhấn mạnh hoạt động giám sát của Quốc hội thời gian qua đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội đã xác định rõ việc đổi mới, đẩy mạnh công tác giám sát là khâu then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Cùng với các hoạt động giám sát khác đã được triển khai hiệu quả trong thời gian qua, hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật đã được UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội quan tâm chỉ đạo và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để đổi mới, tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát quan trọng này.

Phát hiện những hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật

Trong đó đã xác định trọng tâm là việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, của các Ủy ban của Quốc hội. Qua đó, phát huy những kết quả đạt được, đồng thời phát hiện những bất cập, hạn chế trong tổ chức thực hiện, nhất là những hạn chế, bất cập về trình tự, thủ tục, quy trình, cách thức tiến hành giám sát văn bản quy phạm pháp luật để công tác này được thực hiện bài bản, thường xuyên, nề nếp, thống nhất và có chất lượng hiệu quả hơn, gắn bó chặt chẽ với việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

Để chuẩn bị cho Hội nghị này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Văn phòng Quốc hội phối hợp với các cơ quan chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung Hội nghị cũng như công tác bảo đảm phục vụ Hội nghị. Kết quả của Hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng cho việc triển khai thống nhất, đồng bộ, hiệu quả hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trong thời gian tới.

Qua các nhiệm kỳ, công tác xây dựng pháp luật là nhiệm vụ luôn được Đảng, Nhà nước, Quốc hội quan tâm, xây dựng thể chế là một trong ba khâu đột phá được Đại hội XIII xác định. Vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV lần đầu tiên Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận về định hướng xây dựng pháp luật cho cả nhiệm kỳ. Với tinh thần luôn đổi mới, yêu cầu đặt ra với công tác giám sát của Quốc hội nói chung và hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật nói riêng là phải bảo đảm đúng quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các văn bản liên quan và yêu cầu đổi mới của hoạt động giám sát.

Một trong những yêu cầu xây dựng của Nhà nước pháp quyền là phải có hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, trong đó tính tối cao của Hiến pháp được bảo đảm và có một cơ chế đối kiểm soát hiệu quả với hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước mà trước hết là phát huy vai trò, chức năng giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Để đạt được mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cơ sở vững chắc cho việc huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có vai trò hết sức quan trọng trong việc nghiên cứu, kịp thời phát hiện những nội dung văn bản quy phạm pháp luật trái với Hiến pháp, pháp luật, văn bản của các cơ quan Nhà nước cấp trên không còn phù hợp để thi hành sửa đổ, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản. Đồng thời xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan, cá nhân đã ban hành văn bản quy phạm trái pháp luật, phát hiện việc chậm ban hành văn bản, quy định chi tiết các nội dung được giao trong luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của UBTVQH đã ban hành.
 
image005.jpg
Đại diện các bộ, ngành tham dự Hội nghị 

Đưa ra nhận định, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, trên cơ sở kết quả hoạt động giám sát, các cơ quan đưa ra những nhận định, đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đề xuất kiến nghị và yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện nghiêm chỉnh trách nhiệm của mình, khắc phục hạn chế, yếu kém, có các giải pháp xử lý phù hợp, hiệu qủa, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Đồng thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội định kỳ theo yêu cầu hoặc đột xuất kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận, kiến nghị giám sát.

Với ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của hoạt động giám sát này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tin tưởng rằng, Hội nghị sẽ là diễn đàn để các cơ quan cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, nêu lên những bài học hay, những cách làm mới để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 560/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát vân bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.
 
image007.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung Hội nghị

Tiếp theo chương trình, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, các đại biểu nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chù nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo của Văn phòng Quốc hội về một số nội dung chính của Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH15 hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Đồng thời các đại biểu cũng nghe các Báo cáo tham luận của đại diện Bộ Tư pháp, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đại diện Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đại diện Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy ban Xã hội của Quốc hội về các vấn đề liên quan tới nội dung của Hội nghị.
Theo quochoi.vn

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương: Nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động giám sát văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội

20/12/2022
Sáng 20/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH 15 hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.
 
 
image001.jpg
Toàn cảnh Hội nghị 

Cùng dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; đại diện Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.
Đồng thời có sự tham dự của đại diện Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp.

Đổi mới, đẩy mạnh công tác giám sát là khâu then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH15 là một bước quán triệt và cụ thể hóa để bảo đảm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 843 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, của Đảng đoàn Quốc hội về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, hướng dẫn cụ thể một bước nội dung để tạo sự thống nhất, chủ động của các cơ quan, trong nhận thức thực hiện Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quy định của Hiến pháp, định hướng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát, phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, phân tích sâu, làm rõ những thành tích, ưu điểm, cũng như những tồn tại, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm và tìm ra giải pháp xác đáng, khả thi, chú trọng giám sát thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát.
 
image003.jpg
Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu khai mạc 

Nhấn mạnh hoạt động giám sát của Quốc hội thời gian qua đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội đã xác định rõ việc đổi mới, đẩy mạnh công tác giám sát là khâu then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Cùng với các hoạt động giám sát khác đã được triển khai hiệu quả trong thời gian qua, hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật đã được UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội quan tâm chỉ đạo và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để đổi mới, tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát quan trọng này.

Phát hiện những hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật

Trong đó đã xác định trọng tâm là việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, của các Ủy ban của Quốc hội. Qua đó, phát huy những kết quả đạt được, đồng thời phát hiện những bất cập, hạn chế trong tổ chức thực hiện, nhất là những hạn chế, bất cập về trình tự, thủ tục, quy trình, cách thức tiến hành giám sát văn bản quy phạm pháp luật để công tác này được thực hiện bài bản, thường xuyên, nề nếp, thống nhất và có chất lượng hiệu quả hơn, gắn bó chặt chẽ với việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

Để chuẩn bị cho Hội nghị này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Văn phòng Quốc hội phối hợp với các cơ quan chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung Hội nghị cũng như công tác bảo đảm phục vụ Hội nghị. Kết quả của Hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng cho việc triển khai thống nhất, đồng bộ, hiệu quả hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trong thời gian tới.

Qua các nhiệm kỳ, công tác xây dựng pháp luật là nhiệm vụ luôn được Đảng, Nhà nước, Quốc hội quan tâm, xây dựng thể chế là một trong ba khâu đột phá được Đại hội XIII xác định. Vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV lần đầu tiên Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận về định hướng xây dựng pháp luật cho cả nhiệm kỳ. Với tinh thần luôn đổi mới, yêu cầu đặt ra với công tác giám sát của Quốc hội nói chung và hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật nói riêng là phải bảo đảm đúng quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các văn bản liên quan và yêu cầu đổi mới của hoạt động giám sát.

Một trong những yêu cầu xây dựng của Nhà nước pháp quyền là phải có hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, trong đó tính tối cao của Hiến pháp được bảo đảm và có một cơ chế đối kiểm soát hiệu quả với hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước mà trước hết là phát huy vai trò, chức năng giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Để đạt được mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cơ sở vững chắc cho việc huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có vai trò hết sức quan trọng trong việc nghiên cứu, kịp thời phát hiện những nội dung văn bản quy phạm pháp luật trái với Hiến pháp, pháp luật, văn bản của các cơ quan Nhà nước cấp trên không còn phù hợp để thi hành sửa đổ, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản. Đồng thời xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan, cá nhân đã ban hành văn bản quy phạm trái pháp luật, phát hiện việc chậm ban hành văn bản, quy định chi tiết các nội dung được giao trong luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của UBTVQH đã ban hành.
 
image005.jpg
Đại diện các bộ, ngành tham dự Hội nghị 

Đưa ra nhận định, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, trên cơ sở kết quả hoạt động giám sát, các cơ quan đưa ra những nhận định, đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đề xuất kiến nghị và yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện nghiêm chỉnh trách nhiệm của mình, khắc phục hạn chế, yếu kém, có các giải pháp xử lý phù hợp, hiệu qủa, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Đồng thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội định kỳ theo yêu cầu hoặc đột xuất kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận, kiến nghị giám sát.

Với ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của hoạt động giám sát này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tin tưởng rằng, Hội nghị sẽ là diễn đàn để các cơ quan cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, nêu lên những bài học hay, những cách làm mới để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 560/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát vân bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.
 
image007.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung Hội nghị

Tiếp theo chương trình, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, các đại biểu nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chù nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo của Văn phòng Quốc hội về một số nội dung chính của Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH15 hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Đồng thời các đại biểu cũng nghe các Báo cáo tham luận của đại diện Bộ Tư pháp, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đại diện Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đại diện Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy ban Xã hội của Quốc hội về các vấn đề liên quan tới nội dung của Hội nghị.
Theo quochoi.vn