> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Quyết định số 239/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân với Dự thảo Luật đất

Quyết định số 239/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân với Dự thảo Luật đất đai (Sửa đổi)

22/03/2013
Quyết định số 239/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân với Dự thảo Luật đất đai (Sửa đổi) Tải về

Quyết định số 239/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân với Dự thảo Luật đất đai (Sửa đổi)

22/03/2013
Quyết định số 239/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân với Dự thảo Luật đất đai (Sửa đổi) Tải về