> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Tin hoạt động: Đoàn đại biểu Quốc hội Gia Lai ban hành kế hoạch khảo sát việc quản lý, sử dụng đất t

Tin hoạt động: Đoàn đại biểu Quốc hội Gia Lai ban hành kế hoạch khảo sát việc quản lý, sử dụng đất tạo các nông trường, lâm trường

05/03/2013
Ngày 26 tháng 02 năm 2013, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 307/KH-ĐĐBQH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất tại các nông, lâm trường trên địa bàn Gia Lai.
Mục đích của Kế hoạch nhằm khảo sát, đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai của một số công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất nông, lâm nghiệp và ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh; đánh giá việc áp dụng các quy định của pháp luật đất đai trong thực tế ở địa phương và đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các nông, lâm trường trong thời gian qua; nắm tình hình nông, lâm trường tham gia thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay về giải quyết đất ở, đất sản xuất và xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện mà nông, lâm trường sử dụng đất.
Sau khi hoàn thành việc khảo sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ có những kiến nghị góp ý về quản lý, sử dụng đất tại các nông, lâm trường và chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).
Đức Thú

Tin hoạt động: Đoàn đại biểu Quốc hội Gia Lai ban hành kế hoạch khảo sát việc quản lý, sử dụng đất tạo các nông trường, lâm trường

05/03/2013
Ngày 26 tháng 02 năm 2013, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 307/KH-ĐĐBQH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất tại các nông, lâm trường trên địa bàn Gia Lai.
Mục đích của Kế hoạch nhằm khảo sát, đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai của một số công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất nông, lâm nghiệp và ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh; đánh giá việc áp dụng các quy định của pháp luật đất đai trong thực tế ở địa phương và đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các nông, lâm trường trong thời gian qua; nắm tình hình nông, lâm trường tham gia thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay về giải quyết đất ở, đất sản xuất và xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện mà nông, lâm trường sử dụng đất.
Sau khi hoàn thành việc khảo sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ có những kiến nghị góp ý về quản lý, sử dụng đất tại các nông, lâm trường và chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).
Đức Thú