> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ươn

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX)

06/06/2013
Sáng ngày 06/6/2013, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.
Tại đầu cầu trực tuyến tỉnh Gia Lai, tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan.
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), đến nay về cơ bản hệ thống cơ chế chính sách phát triển kinh tế tập thể theo yêu cầu Nghị quyết đã được ban hành. Đến 31/12/2011 cả nước có trên 370.000 Tổ hợp tác (THT), tăng 53,36% so với năm 2001, thu hút 3 triệu thành viên; 19.500 hợp tác xã Hợp tác xã (HTX), 54 liên hiệp HTX. Trong tổng số 19.500 HTX, có 9.684 HTX nông nghiệp; 1.324 HTX thương mại dịch vụ; 2.897 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; 1.100 HTX giao thông vận tải; 1.709 HTX dịch vụ điện, nước; 1.097 quỹ tín dụng nhân dân; 964 HTX xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng,… Những năm qua, loại hình THT, HTX từng bước được củng cố, nâng cao chất lượng, góp phần thúc đẩy xây dựng quan hệ hợp tác và tổ chức lại sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn đồng thời tạo tiền đề hình thành một số mô hình hợp tác mới gắn kết hộ nông dân thành các tổ liên kết, liên minh sản xuất. 

 
2.JPG

            Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tập thể có những chuyển biến tích cực. Đã khẳng định chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể là đúng đắn, vị trí của kinh tế tập thể trong nền kinh tế quốc dân được khẳng định. Vai trò của kinh tế tập thể trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo, các chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới được phát huy tích cực, góp phần xây dựng đời sống văn hoá nông thôn ngày càng phát triển, tinh thần đoàn kết cộng đồng được nâng lên.
            Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế, yếu kém như: Nhiều HTX vẫn ở trong tình trạng khó khăn, yếu kém kéo dài, năng lực nội tại của các HTX còn yếu, cơ sở vật chất nghèo nàn, trình độ công nghệ lạc hậu; năng lực trình độ cán bộ quản lý còn nhiều hạn chế, chính sách đối với cán bộ HTX còn nhiều bất cập; sự liên kết, hợp tác của các HTX chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp; tốc độ tăng trưởng khu vực kinh tế tập thể thấp, đóng góp vào GDP giảm liên tục, không đạt được mục tiêu Nghị quyết đề ra.

 
3.JPG

            Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ghi nhận những thành quả đạt được của kinh tế tập thể thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục, nhất là về năng lực quản lý và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của phần lớn HTX. Đồng chí yêu cầu cấp uỷ, chính quyền các địa phương trong thời gian tới tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các quan điểm, nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX); tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đưa kinh tế tập thể thực sự là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.
 
Tin: Q.Vinh, Ảnh: Đăng Khoa

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX)

06/06/2013
Sáng ngày 06/6/2013, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.
Tại đầu cầu trực tuyến tỉnh Gia Lai, tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan.
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), đến nay về cơ bản hệ thống cơ chế chính sách phát triển kinh tế tập thể theo yêu cầu Nghị quyết đã được ban hành. Đến 31/12/2011 cả nước có trên 370.000 Tổ hợp tác (THT), tăng 53,36% so với năm 2001, thu hút 3 triệu thành viên; 19.500 hợp tác xã Hợp tác xã (HTX), 54 liên hiệp HTX. Trong tổng số 19.500 HTX, có 9.684 HTX nông nghiệp; 1.324 HTX thương mại dịch vụ; 2.897 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; 1.100 HTX giao thông vận tải; 1.709 HTX dịch vụ điện, nước; 1.097 quỹ tín dụng nhân dân; 964 HTX xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng,… Những năm qua, loại hình THT, HTX từng bước được củng cố, nâng cao chất lượng, góp phần thúc đẩy xây dựng quan hệ hợp tác và tổ chức lại sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn đồng thời tạo tiền đề hình thành một số mô hình hợp tác mới gắn kết hộ nông dân thành các tổ liên kết, liên minh sản xuất. 

 
2.JPG

            Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tập thể có những chuyển biến tích cực. Đã khẳng định chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể là đúng đắn, vị trí của kinh tế tập thể trong nền kinh tế quốc dân được khẳng định. Vai trò của kinh tế tập thể trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo, các chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới được phát huy tích cực, góp phần xây dựng đời sống văn hoá nông thôn ngày càng phát triển, tinh thần đoàn kết cộng đồng được nâng lên.
            Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế, yếu kém như: Nhiều HTX vẫn ở trong tình trạng khó khăn, yếu kém kéo dài, năng lực nội tại của các HTX còn yếu, cơ sở vật chất nghèo nàn, trình độ công nghệ lạc hậu; năng lực trình độ cán bộ quản lý còn nhiều hạn chế, chính sách đối với cán bộ HTX còn nhiều bất cập; sự liên kết, hợp tác của các HTX chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp; tốc độ tăng trưởng khu vực kinh tế tập thể thấp, đóng góp vào GDP giảm liên tục, không đạt được mục tiêu Nghị quyết đề ra.

 
3.JPG

            Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ghi nhận những thành quả đạt được của kinh tế tập thể thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục, nhất là về năng lực quản lý và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của phần lớn HTX. Đồng chí yêu cầu cấp uỷ, chính quyền các địa phương trong thời gian tới tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các quan điểm, nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX); tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đưa kinh tế tập thể thực sự là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.
 
Tin: Q.Vinh, Ảnh: Đăng Khoa