> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra việc UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Mười sá

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra việc UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Mười sáu và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm

29/07/2021
Thực hiện Kế hoạch số 1076/KH-HĐND ngày 06/5/2021 của Thường trực HĐND tỉnh và văn bản số 1093/HĐND-VP ngày 09/6/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phân công khảo sát, thẩm tra, báo cáo việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Mười sáu và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm. Ngày 26/7/2021 Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra báo cáo số 959/UBND-NC ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh về trả lời và chỉ đạo giải quyết 02 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Mười sáu HĐND tỉnh khóa XI và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực dân tộc do bà Đinh Thị Giang - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, chủ trì.
Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và các ý kiến thảo luận của các thành viên Ban, Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhận thấy: UBND tỉnh đã tích cực triển khai, chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan tập trung giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Mười sáu và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI đúng thẩm quyền và chức trách nhiệm vụ được phân công. Kết quả giải quyết dứt điểm 01/02 kiến nghị. Đối với 01 kiến nghị chưa giải quyết dứt điểm, Ban đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm kiến nghị chính đáng của cử tri gửi đến HĐND tỉnh./.
Việt Hường
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra việc UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Mười sáu và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm

29/07/2021
Thực hiện Kế hoạch số 1076/KH-HĐND ngày 06/5/2021 của Thường trực HĐND tỉnh và văn bản số 1093/HĐND-VP ngày 09/6/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phân công khảo sát, thẩm tra, báo cáo việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Mười sáu và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm. Ngày 26/7/2021 Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra báo cáo số 959/UBND-NC ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh về trả lời và chỉ đạo giải quyết 02 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Mười sáu HĐND tỉnh khóa XI và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực dân tộc do bà Đinh Thị Giang - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, chủ trì.
Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và các ý kiến thảo luận của các thành viên Ban, Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhận thấy: UBND tỉnh đã tích cực triển khai, chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan tập trung giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Mười sáu và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI đúng thẩm quyền và chức trách nhiệm vụ được phân công. Kết quả giải quyết dứt điểm 01/02 kiến nghị. Đối với 01 kiến nghị chưa giải quyết dứt điểm, Ban đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm kiến nghị chính đáng của cử tri gửi đến HĐND tỉnh./.
Việt Hường
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh