> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp tổng kết hoạt động năm 2013

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp tổng kết hoạt động năm 2013

05/12/2013
Sáng 27/11/2013, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức họp tổng kết hoạt động năm 2013 và dự kiến Chương trình công tác năm 2014.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã cơ bản thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động của Ban KTNS năm 2013. Theo đó, năm 2012, năm 2013, Ban KTNS HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và hiệu quả hoạt động. Thành viên Ban KTNS HĐND tỉnh đã tham dự 02 kỳ họp HĐND tỉnh (Kỳ họp lần thứ tư và thứ năm); tham gia các hoạt động trước, trong và sau mỗi Kỳ họp; tổ chức 5 đợt giám sát, khảo sát theo chuyên đề; tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh xây dựng đề cương, kế hoạch khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh về lĩnh vực kinh tế và ngân sách; tổ chức thẩm tra 04 báo cáo và 27 tờ trình của HĐND, UBND tỉnh, trong đó có 15 tờ trình, văn bản Ban đã thẩm tra, có ý kiến để Thường trực HĐND tỉnh có cơ sở thỏa thuận với UBND tỉnh về một số vấn đề phát sinh khi thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp.
Báo cáo đã chỉ ra những khó khăn, tồn tại trong hoạt động của Ban năm qua, như việc phối hợp của đơn vị được giám sát chưa thực sự tích cực, biểu hiện qua việc chậm gửi báo cáo, báo cáo không sát yêu cầu; một số kiến nghị của Ban sau giám sát, khảo sát chưa được quan tâm xử lý; đặc biệt, một số thành viên Ban vẫn chưa tham gia đầy đủ các hoạt động trong năm của Ban.
Đại biểu cũng thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 2014. Đồng thời đóng góp một số kiến nghị để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban, như:  Đề nghị UBND tỉnh thực hiện và chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện các kiến nghị của Ban qua các đợt giám sát, khảo sát. Đồng thời có báo cáo kết quả xử lý, giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát; thời gian gửi báo cáo, tài liệu phải đảm bảo quy định để các thành viên nghiên cứu, tham gia sâu, có chất lượng; đối với các Sở, Ngành được mời tham gia với tư cách là thành viên của Đoàn giám sát, khảo sát của Ban KTNS, đề nghị cần cử Lãnh đạo đơn vị tham gia, tránh cử cán bộ là chuyên viên “đi để ghi nhận, về báo cáo lại”.
HƯƠNG LAN

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp tổng kết hoạt động năm 2013

05/12/2013
Sáng 27/11/2013, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức họp tổng kết hoạt động năm 2013 và dự kiến Chương trình công tác năm 2014.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã cơ bản thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động của Ban KTNS năm 2013. Theo đó, năm 2012, năm 2013, Ban KTNS HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và hiệu quả hoạt động. Thành viên Ban KTNS HĐND tỉnh đã tham dự 02 kỳ họp HĐND tỉnh (Kỳ họp lần thứ tư và thứ năm); tham gia các hoạt động trước, trong và sau mỗi Kỳ họp; tổ chức 5 đợt giám sát, khảo sát theo chuyên đề; tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh xây dựng đề cương, kế hoạch khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh về lĩnh vực kinh tế và ngân sách; tổ chức thẩm tra 04 báo cáo và 27 tờ trình của HĐND, UBND tỉnh, trong đó có 15 tờ trình, văn bản Ban đã thẩm tra, có ý kiến để Thường trực HĐND tỉnh có cơ sở thỏa thuận với UBND tỉnh về một số vấn đề phát sinh khi thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp.
Báo cáo đã chỉ ra những khó khăn, tồn tại trong hoạt động của Ban năm qua, như việc phối hợp của đơn vị được giám sát chưa thực sự tích cực, biểu hiện qua việc chậm gửi báo cáo, báo cáo không sát yêu cầu; một số kiến nghị của Ban sau giám sát, khảo sát chưa được quan tâm xử lý; đặc biệt, một số thành viên Ban vẫn chưa tham gia đầy đủ các hoạt động trong năm của Ban.
Đại biểu cũng thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 2014. Đồng thời đóng góp một số kiến nghị để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban, như:  Đề nghị UBND tỉnh thực hiện và chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện các kiến nghị của Ban qua các đợt giám sát, khảo sát. Đồng thời có báo cáo kết quả xử lý, giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát; thời gian gửi báo cáo, tài liệu phải đảm bảo quy định để các thành viên nghiên cứu, tham gia sâu, có chất lượng; đối với các Sở, Ngành được mời tham gia với tư cách là thành viên của Đoàn giám sát, khảo sát của Ban KTNS, đề nghị cần cử Lãnh đạo đơn vị tham gia, tránh cử cán bộ là chuyên viên “đi để ghi nhận, về báo cáo lại”.
HƯƠNG LAN