> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra việc UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp th

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra việc UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Mười sáu HĐND tỉnh khóa XI

21/07/2021
Thực hiện Kế hoạch số 1076/KH-HĐND ngày 06/5/2021 của Thường trực HĐND tỉnh và văn bản số 1093/HĐND-VP ngày 09/6/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phân công khảo sát, thẩm tra, báo cáo việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Mười sáu và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm. Ngày 21/7/2021 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra báo cáo số 959/UBND-NC ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh về trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Mười sáu HĐND tỉnh khóa XI và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh.
 
z2629220202623_c72e152a9b4864779c678ef250aaa311.jpg
Quang cảnh buổi họp thẩm tra 

Tại Kỳ họp thứ Mười sáu HĐND tỉnh khóa XI, có 08 kiến nghị thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, trong đó ngành: Giáo dục, đào tạo có 05 kiến nghị; ngành y tế, bảo hiểm xã hội có 02 kiến nghị; ngành xây dựng có 01 kiến nghị.

Tại buổi thẩm tra, Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh nhận thấy: UBND tỉnh đã tích cực triển khai, chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan tập trung giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Mười sáu và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI đúng thẩm quyền và chức trách nhiệm vụ được phân công, các kiến nghị cơ bản đã được giải quyết, đối với những kiến nghị đang trong quá trình giải quyết, Ban đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri gửi đến HĐND tỉnh./.

Quang Vinh

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra việc UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Mười sáu HĐND tỉnh khóa XI

21/07/2021
Thực hiện Kế hoạch số 1076/KH-HĐND ngày 06/5/2021 của Thường trực HĐND tỉnh và văn bản số 1093/HĐND-VP ngày 09/6/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phân công khảo sát, thẩm tra, báo cáo việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Mười sáu và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm. Ngày 21/7/2021 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra báo cáo số 959/UBND-NC ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh về trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Mười sáu HĐND tỉnh khóa XI và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh.
 
z2629220202623_c72e152a9b4864779c678ef250aaa311.jpg
Quang cảnh buổi họp thẩm tra 

Tại Kỳ họp thứ Mười sáu HĐND tỉnh khóa XI, có 08 kiến nghị thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, trong đó ngành: Giáo dục, đào tạo có 05 kiến nghị; ngành y tế, bảo hiểm xã hội có 02 kiến nghị; ngành xây dựng có 01 kiến nghị.

Tại buổi thẩm tra, Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh nhận thấy: UBND tỉnh đã tích cực triển khai, chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan tập trung giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Mười sáu và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI đúng thẩm quyền và chức trách nhiệm vụ được phân công, các kiến nghị cơ bản đã được giải quyết, đối với những kiến nghị đang trong quá trình giải quyết, Ban đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri gửi đến HĐND tỉnh./.

Quang Vinh