> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Đăk Pơ giải quyết 31/39 đơn, thư khiếu nại, kiến nghị của công dân

Đăk Pơ giải quyết 31/39 đơn, thư khiếu nại, kiến nghị của công dân

22/07/2013
Trong 06 tháng đầu năm 2013, UBND huyện Đăk Pơ đã tiếp 42 lượt người đến phản ánh và gửi đơn, thư khiếu nại, kiến nghị, trong đó UBND huyện và các phòng, ban thuộc huyện tiếp 04 lượt; UBND cấp xã tiếp 38 lượt, so với cùng kỳ năm 2012 giảm 36 lượt người. Nội dung chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực như: tranh chấp đất đai; đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; thừa kế quyền sử dụng đất và một số lĩnh vực khác…Qua các buổi tiếp công dân, các cơ quan chức năng đã giải thích về quyền và nghĩa vụ của công dân liên quan đến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Những đơn, thư không thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, xã đã được hướng dẫn liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.
Tổng số đơn, thư tiếp nhận và giải quyết là 39 đơn (trong đó: năm 2012 chuyển sang 01 đơn, phát sinh trong 06 tháng đầu năm 2013 là 38 đơn), gồm: 08 đơn khiếu nại (tăng 06 đơn so với cùng kỳ), 31 đơn kiến nghị (tăng 15 đơn so với cùng kỳ), trong đó: thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện 08/39 đơn, thuộc cấp xã 31/39 đơn. Huyện đã giải quyết xong 31/39 đơn, đạt 79,48% (gồm: 07 đơn khiếu nại, 24 đơn kiến nghị); đang giải quyết 08 đơn (01 khiếu nại, 07 kiến nghị).

Trong thời gian tới, để làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, huyện tiếp tục duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân định kỳ để tiếp thu các ý kiến phản ánh của công dân, tiếp nhận đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Giải thích, phân loại đơn và hướng dẫn công dân liên hệ đúng cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Rà soát, giải quyết dứt điểm đơn, thư còn tồn đọng và kịp thời xem xét, giải quyết các đơn, thư phát sinh; đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định./.
 
Tin: Quang Vinh

Đăk Pơ giải quyết 31/39 đơn, thư khiếu nại, kiến nghị của công dân

22/07/2013
Trong 06 tháng đầu năm 2013, UBND huyện Đăk Pơ đã tiếp 42 lượt người đến phản ánh và gửi đơn, thư khiếu nại, kiến nghị, trong đó UBND huyện và các phòng, ban thuộc huyện tiếp 04 lượt; UBND cấp xã tiếp 38 lượt, so với cùng kỳ năm 2012 giảm 36 lượt người. Nội dung chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực như: tranh chấp đất đai; đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; thừa kế quyền sử dụng đất và một số lĩnh vực khác…Qua các buổi tiếp công dân, các cơ quan chức năng đã giải thích về quyền và nghĩa vụ của công dân liên quan đến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Những đơn, thư không thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, xã đã được hướng dẫn liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.
Tổng số đơn, thư tiếp nhận và giải quyết là 39 đơn (trong đó: năm 2012 chuyển sang 01 đơn, phát sinh trong 06 tháng đầu năm 2013 là 38 đơn), gồm: 08 đơn khiếu nại (tăng 06 đơn so với cùng kỳ), 31 đơn kiến nghị (tăng 15 đơn so với cùng kỳ), trong đó: thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện 08/39 đơn, thuộc cấp xã 31/39 đơn. Huyện đã giải quyết xong 31/39 đơn, đạt 79,48% (gồm: 07 đơn khiếu nại, 24 đơn kiến nghị); đang giải quyết 08 đơn (01 khiếu nại, 07 kiến nghị).

Trong thời gian tới, để làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, huyện tiếp tục duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân định kỳ để tiếp thu các ý kiến phản ánh của công dân, tiếp nhận đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Giải thích, phân loại đơn và hướng dẫn công dân liên hệ đúng cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Rà soát, giải quyết dứt điểm đơn, thư còn tồn đọng và kịp thời xem xét, giải quyết các đơn, thư phát sinh; đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định./.
 
Tin: Quang Vinh