> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Gia Lai thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Gia Lai thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

11/03/2013
Trong năm 2012, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, tăng cường công tác tiếp công dân, chú trọng đến công tác đối thoại trực tiếp với công dân; đồng thời có nhiều biện pháp xử lý kiên quyết nhằm giải quyết dứt điểm đối với những vụ việc khiếu nại kéo dài. Các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã tiếp 4.123 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, kiến nghị, tố cáo. Trong đó các cơ quan hành chính tiếp công dân thường xuyên 827 lượt; Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân vào ngày 15 hằng tháng; UBND tỉnh và các cấp tiếp định kỳ vào sáng thứ 7 hằng tuần 3.296 lượt công dân. Nội dung công dân phản ánh tại cuộc tiếp công dân chủ yếu là các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến các lĩnh vực: tranh chấp đất đai; việc chậm cấp GCNQSD đất; công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng đường giao thông nông thôn; ô nhiễm môi trường; các chính sách xã hội... 
Thông qua công tác tiếp công dân, những kiến nghị, phản ánh, thắc mắc của công dân đã được các cấp, các ngành tiếp nhận, giải quyết kịp thời hoặc giải thích, hướng dẫn cho công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật; đồng thời Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận, có văn bản đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời cho công dân và báo cáo kết quả giải quyết về Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và UBND tỉnh theo quy định.
Về công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân: Tổng số đơn toàn tỉnh đã tiếp nhận năm 2012 là 1.799 lượt đơn, trong đó: khiếu nại 463 đơn, tố cáo 153 đơn, kiến nghị 1.183 đơn, (giảm 292 đơn so với năm 2011).
 Nội dung cơ bản của các đơn: Về khiếu nại: Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND các huyện Đức Cơ, Mang Yang, Chư Sê, Ia Grai, thị xã An Khê và thành phố Pleiku; Khiếu nại giải quyết quyết định tranh chấp đất đai; việc hỗ trợ đền bù khi thu hồi đất; yêu cầu nộp tiền sử dụng đất không đúng quy định; kết luận thanh tra một số huyện thị xã không khách quan; việc cưỡng chế thu hồi đất; không cấp GCNQSD đất; chi trả chế độ cho giáo viên không đúng.
Về tố cáo: Việc đánh người gây thương tích; cán bộ phường gây khó khăn, nhũng nhiễu trong lĩnh vực tư pháp-hộ tịch và một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng, bố trí cán bộ; cán bộ Bệnh viện đa khoa huyện thiếu trách nhiệm trong việc cấp cứu và khám chữa bệnh; tiêu cực trong công tác cấp GCNQSD đất và trong công tác đầu tư XDCB…
Về kiến nghị: Việc cho vay vốn chính sách hỗ trợ cho người nghèo không đúng đối tượng; giáo viên dạy học tại các xã đặc biệt khó khăn chưa được hưởng phụ cấp thâm niên và các chế độ khác theo quy định; xem xét lại việc nhà đầu tư giao các lô đất tái định cư tại khu vực Cầu sắt; xây dựng nhà, tường rào lấn sang đất người khác; một số cơ sở chế biến caphê xả nước thải gây hu hại hoa màu và ô nhiễm môi trường…
Sau khi tiếp nhận đơn, các cơ quan đã xử lý 1.799 đơn; trong đó đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết: 428 đơn; số đơn chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết 87 đơn; trả, hướng dẫn cho công dân gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 146 đơn; lưu 195 đơn, do đơn đã gửi đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đơn không đủ các điều kiện xem xét giải quyết. Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 1.371 đơn, gồm 1.371 vụ việc (giảm 236 vụ so 2011), như vậy tổng số đơn phải kiểm tra, xác minh trong năm 2012 là 1.405 vụ (năm 2011 chuyển sang 34 vụ). Trong đó đã kiểm tra, kết luận 1.246 vụ, đạt 88,5%; đang kiểm tra xác minh 159 vụ.
Đồng thời đã triển khai 108 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực Tài chính ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; các chương trình dự án; sử dụng đất, tài chính doanh nghiệp tại 174 đơn vị, đã kết thúc 84 cuộc thanh tra, có 85 đơn vị sai phạm tổng số tiền kiến nghị nộp vào ngân sách nhà nước 4.725.795.755đ; kiến nghị xử lý hành chính 23 cá nhân, 11 tập thể, chuyển sang cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự 02 vụ.
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2012 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc; việc tiếp công dân được tăng cường, chú trọng đối thoại trực trực tiếp với công dân; đồng thời có nhiều biện pháp kiên quyết, dứt điểm, có tình, có lý đối với những vụ khiếu nại kéo dài; phối hợp với Tổ công tác thanh tra Chính phủ rà soát, xử lý các vụ khiếu nại tồn đọng và các vụ khiếu nại đã giải quyết hết thẩm quyền nhưng đương sự vẫn tiếp khiếu. Đến nay toàn tỉnh đã giải quyết xong 1.045/1.246 vụ việc đạt 88,7% số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết; trong đó UBND tỉnh giải quyết xong 37/39 vụ việc, đạt 95%. Do vậy, tình hình tiếp khiếu lên cấp trên giảm hẳn so với những năm trước; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền Luật khiếu nại, tố cáo và các văn bản có liên quan chưa được quan tâm đúng mức; việc phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có lúc còn chưa chặc chẽ; việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại và xử lý tố cáo còn chậm, nhưng các cấp các ngành chưa có sự kiểm tra, đôn đốc thường xuyên và thiếu kiên quyết, nên còn có quyết định đã ban hành chưa được thực hiện nghiêm túc, kịp thời làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Để công tác tiếp công dân, đôn đốc, kiểm tra và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân bảo đảm hiệu quả hơn cần làm tốt một số biện pháp sau:
Tăng cường công tác giám sát của HĐND các cấp trong công tác giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các cơ quan nhà nước, nhất là UBND các cấp và các cơ quan tư pháp; Duy trì tốt công tác tiếp công dân thường xuyên định kỳ theo quy định; đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, gắn tiếp công dân với việc giải quyết khiếu nại tố cáo và tuyên truyền giải thích, hướng dẫn, giáo dục pháp luật liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, kiến nghị, tố cáo để công dân biết và thực hiện. Nắm chắc tình hình khiếu kiện đông người và phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng để xử lý kịp thời các tình huống phức tạp
 Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát tình hình đơn, thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, xác định nguyên nhân và đưa ra những biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời cụ thể; đồng thời thường xuyên kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các cấp các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; xem trách nhiệm và kết quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những tiêu chí để xét khen thưởng đối với thành tích trong công tác năm 2013. Cần chú trọng việc đối thoại trực tiếp với công dân để có kết luận chính xác, khách quan và giải quyết đúng quy định của pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước ở địa phương./.
                                                                                                        Hữu Thành

Gia Lai thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

11/03/2013
Trong năm 2012, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, tăng cường công tác tiếp công dân, chú trọng đến công tác đối thoại trực tiếp với công dân; đồng thời có nhiều biện pháp xử lý kiên quyết nhằm giải quyết dứt điểm đối với những vụ việc khiếu nại kéo dài. Các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã tiếp 4.123 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, kiến nghị, tố cáo. Trong đó các cơ quan hành chính tiếp công dân thường xuyên 827 lượt; Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân vào ngày 15 hằng tháng; UBND tỉnh và các cấp tiếp định kỳ vào sáng thứ 7 hằng tuần 3.296 lượt công dân. Nội dung công dân phản ánh tại cuộc tiếp công dân chủ yếu là các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến các lĩnh vực: tranh chấp đất đai; việc chậm cấp GCNQSD đất; công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng đường giao thông nông thôn; ô nhiễm môi trường; các chính sách xã hội... 
Thông qua công tác tiếp công dân, những kiến nghị, phản ánh, thắc mắc của công dân đã được các cấp, các ngành tiếp nhận, giải quyết kịp thời hoặc giải thích, hướng dẫn cho công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật; đồng thời Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận, có văn bản đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời cho công dân và báo cáo kết quả giải quyết về Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và UBND tỉnh theo quy định.
Về công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân: Tổng số đơn toàn tỉnh đã tiếp nhận năm 2012 là 1.799 lượt đơn, trong đó: khiếu nại 463 đơn, tố cáo 153 đơn, kiến nghị 1.183 đơn, (giảm 292 đơn so với năm 2011).
 Nội dung cơ bản của các đơn: Về khiếu nại: Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND các huyện Đức Cơ, Mang Yang, Chư Sê, Ia Grai, thị xã An Khê và thành phố Pleiku; Khiếu nại giải quyết quyết định tranh chấp đất đai; việc hỗ trợ đền bù khi thu hồi đất; yêu cầu nộp tiền sử dụng đất không đúng quy định; kết luận thanh tra một số huyện thị xã không khách quan; việc cưỡng chế thu hồi đất; không cấp GCNQSD đất; chi trả chế độ cho giáo viên không đúng.
Về tố cáo: Việc đánh người gây thương tích; cán bộ phường gây khó khăn, nhũng nhiễu trong lĩnh vực tư pháp-hộ tịch và một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng, bố trí cán bộ; cán bộ Bệnh viện đa khoa huyện thiếu trách nhiệm trong việc cấp cứu và khám chữa bệnh; tiêu cực trong công tác cấp GCNQSD đất và trong công tác đầu tư XDCB…
Về kiến nghị: Việc cho vay vốn chính sách hỗ trợ cho người nghèo không đúng đối tượng; giáo viên dạy học tại các xã đặc biệt khó khăn chưa được hưởng phụ cấp thâm niên và các chế độ khác theo quy định; xem xét lại việc nhà đầu tư giao các lô đất tái định cư tại khu vực Cầu sắt; xây dựng nhà, tường rào lấn sang đất người khác; một số cơ sở chế biến caphê xả nước thải gây hu hại hoa màu và ô nhiễm môi trường…
Sau khi tiếp nhận đơn, các cơ quan đã xử lý 1.799 đơn; trong đó đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết: 428 đơn; số đơn chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết 87 đơn; trả, hướng dẫn cho công dân gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 146 đơn; lưu 195 đơn, do đơn đã gửi đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đơn không đủ các điều kiện xem xét giải quyết. Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 1.371 đơn, gồm 1.371 vụ việc (giảm 236 vụ so 2011), như vậy tổng số đơn phải kiểm tra, xác minh trong năm 2012 là 1.405 vụ (năm 2011 chuyển sang 34 vụ). Trong đó đã kiểm tra, kết luận 1.246 vụ, đạt 88,5%; đang kiểm tra xác minh 159 vụ.
Đồng thời đã triển khai 108 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực Tài chính ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; các chương trình dự án; sử dụng đất, tài chính doanh nghiệp tại 174 đơn vị, đã kết thúc 84 cuộc thanh tra, có 85 đơn vị sai phạm tổng số tiền kiến nghị nộp vào ngân sách nhà nước 4.725.795.755đ; kiến nghị xử lý hành chính 23 cá nhân, 11 tập thể, chuyển sang cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự 02 vụ.
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2012 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc; việc tiếp công dân được tăng cường, chú trọng đối thoại trực trực tiếp với công dân; đồng thời có nhiều biện pháp kiên quyết, dứt điểm, có tình, có lý đối với những vụ khiếu nại kéo dài; phối hợp với Tổ công tác thanh tra Chính phủ rà soát, xử lý các vụ khiếu nại tồn đọng và các vụ khiếu nại đã giải quyết hết thẩm quyền nhưng đương sự vẫn tiếp khiếu. Đến nay toàn tỉnh đã giải quyết xong 1.045/1.246 vụ việc đạt 88,7% số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết; trong đó UBND tỉnh giải quyết xong 37/39 vụ việc, đạt 95%. Do vậy, tình hình tiếp khiếu lên cấp trên giảm hẳn so với những năm trước; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền Luật khiếu nại, tố cáo và các văn bản có liên quan chưa được quan tâm đúng mức; việc phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có lúc còn chưa chặc chẽ; việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại và xử lý tố cáo còn chậm, nhưng các cấp các ngành chưa có sự kiểm tra, đôn đốc thường xuyên và thiếu kiên quyết, nên còn có quyết định đã ban hành chưa được thực hiện nghiêm túc, kịp thời làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Để công tác tiếp công dân, đôn đốc, kiểm tra và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân bảo đảm hiệu quả hơn cần làm tốt một số biện pháp sau:
Tăng cường công tác giám sát của HĐND các cấp trong công tác giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các cơ quan nhà nước, nhất là UBND các cấp và các cơ quan tư pháp; Duy trì tốt công tác tiếp công dân thường xuyên định kỳ theo quy định; đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, gắn tiếp công dân với việc giải quyết khiếu nại tố cáo và tuyên truyền giải thích, hướng dẫn, giáo dục pháp luật liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, kiến nghị, tố cáo để công dân biết và thực hiện. Nắm chắc tình hình khiếu kiện đông người và phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng để xử lý kịp thời các tình huống phức tạp
 Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát tình hình đơn, thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, xác định nguyên nhân và đưa ra những biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời cụ thể; đồng thời thường xuyên kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các cấp các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; xem trách nhiệm và kết quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những tiêu chí để xét khen thưởng đối với thành tích trong công tác năm 2013. Cần chú trọng việc đối thoại trực tiếp với công dân để có kết luận chính xác, khách quan và giải quyết đúng quy định của pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước ở địa phương./.
                                                                                                        Hữu Thành