> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Huyện Đak Đoa - Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2013 chỉ đạt 80%

Huyện Đak Đoa - Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2013 chỉ đạt 80%

20/12/2013
Trong 2 ngày 19 và 20/12/2013, HĐND huyện Đak Đoa khóa XI đã tổ chức kỳ họp thứ bảy, nhiệm kỳ 2011- 2016. Tham dự Kỳ họp có 31/38 đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện, đại biểu đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn và các phòng, ban chuyên môn của huyện. Đại diện Thường trực HĐND tỉnh, ông Đinh Duy Vượt - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh tham dự và phát biểu tại Kỳ họp.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, của tỉnh, huyện đã nỗ lực, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ: Tổng giá trị sản xuất tuy chỉ đạt 97,9% kế hoạch nhưng tăng 10,7% so với năm 2012; việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có tiến bộ, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm không xảy ra; các dự án đầu tư cho nông nghiệp, xóa đói, giảm nghèo được triển khai kịp thời,.. Bên cạnh đó, còn bộc lộ tồn tại, hạn chế cần quan tâm trong thời gian tới, như: hầu hết các chỉ tiêu về nông nghiệp như diện tích cây trồng không đạt kế hoạch, tổng đàn trâu bò giảm so với 6 tháng đầu năm và chỉ tăng 15/3.182 con so với kế hoạch đề ra,... Nhiều công trình xây dựng cơ bản chậm tiến độ, có công trình khối lượng thực hiện đạt dưới 50%, có công trình chỉ mới giải ngân được 13%; đơn thư kiếu nại, kiến nghị, tố cáo của công dân còn nhiều,...

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, ông Đinh Duy Vượt, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh đã đánh giá cao những nỗ lực của huyện đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, để triển khai tốt nhiệm vụ năm 2014, ông đề nghị quan tâm những vấn đề sau: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Hiến pháp và Luật Đất đai sửa đổi. Đồng thời, tuyên truyền, thực hiện hiệu quả nghị quyết Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh vừa thông qua; đề nghị HĐND huyện thực hiện tốt chức năng quyết định, giám sát, chức năng đại diện của HĐND trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, thể hiện bản lĩnh, dũng khí và trách nhiệm của đại biểu qua hoạt động giám sát chất vấn của đại biểu HĐND. Đối với nhiệm vụ năm 2014, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh đề nghị quan tâm thảo luận để quyết định 06 nội dung quan trọng sau: Quan tâm công tác quy hoạch đô thị và nông thôn với tầm nhìn nhiều nhiệm kỳ, trong đó lưu ý dành quỹ đất cho các công trình phúc lợi; xây dựng nông thôn mới phải thực chất, phải đảm bảo người dân thực sự được hưởng lợi từ Chương trình; quan tâm biện pháp giải quyết đất sản xuất cho hộ thiếu đất, đặc biệt giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện liên quan đến đất đai, không để người dân thiếu đất sản xuất hoặc khiếu kiện vượt cấp, kéo dài; nghiên cứu đầu tư phát triển công nghệ sau thu hoạch, tạo sự bền vững trong phát triển cây tiêu, khoai lang lệ cần; thảo luận sâu về phương án phân bổ ngân sách, bổ sung kinh phí kịp thời cho học sinh, quan tâm biện pháp thu nợ thuế, không để bỏ sót nguồn thu, tăng cường quản lý hoạt động ngân sách cấp xã. Đồng thời phải thực hiện nghiêm kết luận của kiểm toán Nhà nước trong điều hành ngân sách; quan tâm công tác an sinh xã hôi, biện pháp hữu hiệu đối với tình hình tai, tệ nạn gia tăng,..
 
DSC01529.JPG
Ông Đinh Duy Vượt, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh phát biểu

Qua tiếp thu ý kiến của đại diện Thường trực HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu, Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 12 chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2014: tốc độ tăng giá trị sản xuất (giá cố định 1994) là 11,2%; thu nhập bình quân đầu người 26,6 triệu đồng; tổng vốn đầu tư nguồn ngân sách huyện 31,3 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn huyện là 53,4 tỷ đổng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%; huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 99%.

Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua 06 nghị quyết quan trong khác, gồm: nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2014; Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014; Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2014; Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2014 và Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Phân Văn Hiệp - Chánh Thanh tra huyện.
HƯƠNG LAN

Huyện Đak Đoa - Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2013 chỉ đạt 80%

20/12/2013
Trong 2 ngày 19 và 20/12/2013, HĐND huyện Đak Đoa khóa XI đã tổ chức kỳ họp thứ bảy, nhiệm kỳ 2011- 2016. Tham dự Kỳ họp có 31/38 đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện, đại biểu đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn và các phòng, ban chuyên môn của huyện. Đại diện Thường trực HĐND tỉnh, ông Đinh Duy Vượt - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh tham dự và phát biểu tại Kỳ họp.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, của tỉnh, huyện đã nỗ lực, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ: Tổng giá trị sản xuất tuy chỉ đạt 97,9% kế hoạch nhưng tăng 10,7% so với năm 2012; việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có tiến bộ, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm không xảy ra; các dự án đầu tư cho nông nghiệp, xóa đói, giảm nghèo được triển khai kịp thời,.. Bên cạnh đó, còn bộc lộ tồn tại, hạn chế cần quan tâm trong thời gian tới, như: hầu hết các chỉ tiêu về nông nghiệp như diện tích cây trồng không đạt kế hoạch, tổng đàn trâu bò giảm so với 6 tháng đầu năm và chỉ tăng 15/3.182 con so với kế hoạch đề ra,... Nhiều công trình xây dựng cơ bản chậm tiến độ, có công trình khối lượng thực hiện đạt dưới 50%, có công trình chỉ mới giải ngân được 13%; đơn thư kiếu nại, kiến nghị, tố cáo của công dân còn nhiều,...

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, ông Đinh Duy Vượt, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh đã đánh giá cao những nỗ lực của huyện đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, để triển khai tốt nhiệm vụ năm 2014, ông đề nghị quan tâm những vấn đề sau: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Hiến pháp và Luật Đất đai sửa đổi. Đồng thời, tuyên truyền, thực hiện hiệu quả nghị quyết Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh vừa thông qua; đề nghị HĐND huyện thực hiện tốt chức năng quyết định, giám sát, chức năng đại diện của HĐND trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, thể hiện bản lĩnh, dũng khí và trách nhiệm của đại biểu qua hoạt động giám sát chất vấn của đại biểu HĐND. Đối với nhiệm vụ năm 2014, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh đề nghị quan tâm thảo luận để quyết định 06 nội dung quan trọng sau: Quan tâm công tác quy hoạch đô thị và nông thôn với tầm nhìn nhiều nhiệm kỳ, trong đó lưu ý dành quỹ đất cho các công trình phúc lợi; xây dựng nông thôn mới phải thực chất, phải đảm bảo người dân thực sự được hưởng lợi từ Chương trình; quan tâm biện pháp giải quyết đất sản xuất cho hộ thiếu đất, đặc biệt giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện liên quan đến đất đai, không để người dân thiếu đất sản xuất hoặc khiếu kiện vượt cấp, kéo dài; nghiên cứu đầu tư phát triển công nghệ sau thu hoạch, tạo sự bền vững trong phát triển cây tiêu, khoai lang lệ cần; thảo luận sâu về phương án phân bổ ngân sách, bổ sung kinh phí kịp thời cho học sinh, quan tâm biện pháp thu nợ thuế, không để bỏ sót nguồn thu, tăng cường quản lý hoạt động ngân sách cấp xã. Đồng thời phải thực hiện nghiêm kết luận của kiểm toán Nhà nước trong điều hành ngân sách; quan tâm công tác an sinh xã hôi, biện pháp hữu hiệu đối với tình hình tai, tệ nạn gia tăng,..
 
DSC01529.JPG
Ông Đinh Duy Vượt, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh phát biểu

Qua tiếp thu ý kiến của đại diện Thường trực HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu, Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 12 chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2014: tốc độ tăng giá trị sản xuất (giá cố định 1994) là 11,2%; thu nhập bình quân đầu người 26,6 triệu đồng; tổng vốn đầu tư nguồn ngân sách huyện 31,3 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn huyện là 53,4 tỷ đổng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%; huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 99%.

Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua 06 nghị quyết quan trong khác, gồm: nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2014; Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014; Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2014; Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2014 và Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Phân Văn Hiệp - Chánh Thanh tra huyện.
HƯƠNG LAN