> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Kế hoạch số: 02/KH-BCĐ. Về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc hội tổ chức lấy ý kiến nhân

Kế hoạch số: 02/KH-BCĐ. Về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc hội tổ chức lấy ý kiến nhân dân

21/03/2013
KẾ HOẠCH
Tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc hội lấy ý kiến nhân dân
về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (đến ngày 30/9/2013)
Thực hiện Công văn số 250/UBDTSĐHP ngày 06 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Thông báo số 611-TB/TU ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc hội lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
 
Ban Chỉ đạo của tỉnh ban hành kế hoạch tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc hội lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh, đến ngày 30 tháng 9 năm 2013 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị số 22-CT/TW ngày 28/12/2013, Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội khóa XIII và Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28/12/2012 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
- Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trong thời gian tới tiếp tục là một đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý rộng lớn, quan trọng trong nhân dân và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết, tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức đối với Hiến pháp và việc thực hiện Hiến pháp.
2. Yêu cầu:
- Tiếp tục xác định việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992  là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên địa bàn tỉnh trong năm 2013, cần được ưu tiên thực hiện nhằm tạo sự nhất trí cao trong toàn xã hội.
- Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2013, phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, sát sao của các cấp ủy Đảng; sự tham gia tích cực, nghiêm túc của tất cả các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân tham gia đóng góp ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Đồng thời, cần kịp thời đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để truyền bá những quan điểm sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.
- Triển khai, tổ chức sâu, rộng việc lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đến từng hộ gia đình và từng người dân ở thôn, buôn, làng, tổ dân phố, khu và cụm công nghiệp, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, chi bộ, chi đoàn, tổ chức công đoàn cơ sở, ...
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN
1. Đối tượng lấy ý kiến:
1.1. Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh (tập trung lấy ý kiến của từng hộ gia đình và từng người dân ở các thôn, buôn, làng, tổ dân phố).
1.2. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
1.3. Đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể, các hội, hiệp hội.
1.4. Phân hiệu đại học nông, lâm nghiệp, trường cao đẳng, các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, các trường trung học phổ thông (gọi chung là trường học).
1.5. Các doanh nghiệp trên địa bàn (kể cả Khu công nghiệp Trà Đa và các cụm công nghiệp huyện, thị xã).
2. Nội dung lấy ý kiến:
- Lấy ý kiến nhân dân về toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
- Mỗi người có thể góp ý về toàn bộ nội dung Dự thảo hoặc từng chương, điều, khoản cụ thể mà mình quan tâm.
-  Kỹ thuật văn bản ở từng điều, khoản của Dự thảo mà nhân dân quan tâm.
3. Các hình thức lấy ý kiến:
- Gửi Phiếu xin ý kiến của Ban Chỉ đạo tỉnh (và Thư ngỏ của Ban Chỉ đạo tỉnh; Bảng so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 kèm theo Bản thuyết minh) đến từng hộ gia đình để từng người dân có điều kiện tham gia đóng góp ý kiến.
- Gửi Phiếu xin ý kiến của Ban Chỉ đạo tỉnh đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, chi bộ, chi đoàn, công đoàn cơ sở, ... để tham gia thể hiện chính kiến của mình.
- Tổ chức cho nhân dân trực tiếp tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tại các cuộc họp tổ dân phố, thôn, buôn, làng (cần lựa chọn nội dung cụ thể, phù hợp với dân cư để việc góp ý được tập trung, có chất lượng).
- Ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học: Cần triển khai tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đối với các tổ chức đảng, đoàn thể, tổ chức lấy ý kiến ở chi bộ đảng, chi đoàn thanh niên, các chi hội cơ sở, khu và cụm công nghiệp, trường học,... Cần mở rộng quy mô, thành phần tham dự các hội nghị này; lựa chọn nội dung cụ thể, phù hợp với từng nhóm đối tượng lấy ý kiến để việc góp ý được tập trung, có chất lượng. Từng đại biểu tham dự hội thảo, hội nghị, tọa đàm cần thể hiện chính kiến của mình đối với các nội dung của Dự thảo.
- Cán bộ và nhân dân góp ý bằng các hình thức khác như: Thư góp ý kiến, kiến nghị (gửi qua đường bưu điện, ghi rõ ngoài bì "Thư góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992" và không phải dán tem); thư điện tử (E-mail), Trang thông tin điện tử (Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh http://dbnd.gialai.gov.vn ; Ủy ban nhân dân tỉnh www.gialai.gov.vn hoặc Sở Tư pháp http://sotp.gialai.gov.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng khác (Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã, thành phố, ...)
III. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ
THỰC HIỆN VIỆC LẤY Ý KIÊN NHÂN DÂN
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, các ngành, các cấp, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị và các địa phương tiếp tục thực hiện theo Phần IV Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
- Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong hơn 02 tháng qua mới chỉ bắt đầu, khối lượng công việc cần phải triển khai sắp tới là rất lớn. Ban Chỉ đạo của tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các ngành, các cấp, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị và các địa phương phải chỉ đạo khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình một cách cụ thể, chặt chẽ, khoa học theo đúng Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Kế hoạch của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2013, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương đạt kết quả tốt.
- Lãnh đạo các ngành, các cấp, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị và các địa phương cần rút kinh nghiệm thực tế triển khai, tổ chức lấy ý kiến nhân dân vừa qua, để có các biện pháp bảo đảm tổ chức thắng lợi việc lấy ý kiến nhân dân từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2013.
- Các thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh tăng cường chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của các cấp, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị và các địa phương theo đúng Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương và Kế hoạch này; kịp thời phản ánh với Ban Chỉ đạo của tỉnh hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc để việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân nghiêm túc, đúng tiến độ và hiệu quả.
2. Công tác thông tin, tuyên truyền:
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin - Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh và Truyền hình cấp huyện tiếp tục đẩy mạnh các công việc sau đây:
- Tuyên truyền, phổ biến những nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đến với các tầng lớp nhân dân.
- Duy trì thường xuyên chuyên trang, chuyên mục để phản ánh, đưa tin, đăng tải những ý kiến thảo luận, đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.
- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh và Truyền hình cấp huyện cần có nhiều tin, bài viết phân tích, làm rõ những nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp với lập luận khoa học, thuyết phục, chặt chẽ; làm cho người dân nắm vững, hiểu đúng nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, từ đó bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình. Đồng thời, cần kịp thời đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để truyền bá những quan điểm sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.
- Tập hợp, tổng hợp các ý kiến của nhân dân đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã đăng, phát trên báo, đài, cơ quan thông tin đại chúng để báo cáo với Ban Chỉ đạo của tỉnh xem xét, tổng hợp (qua Sở Tư pháp).
3. Việc in, phát hành tài liệu và Phiếu xin ý kiến nhân dân:
- Ban Chỉ đạo tỉnh giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai việc in và gửi đến các ngành, các cấp, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị và các địa phương các tài liệu sau đây: (1) Cuốn tài liệu có nội dung các văn bản: Thư ngỏ của Ban Chỉ đạo tỉnh; Bảng so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 kèm theo Bản thuyết minh; (2) Phiếu xin ý kiến của Ban Chỉ đạo tỉnh. Thời gian gửi cuốn tài liệu và Phiếu xin ý kiến nêu trên đến các ngành, các cấp, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị và các địa phương chậm nhất trước ngày 30 tháng 3 năm 2013.
- Các ngành, các cấp, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị và các địa phương có trách nhiệm gửi cuốn tài liệu và Phiếu xin ý kiến đến từng hộ gia đình, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, chi bộ, chi đoàn, công đoàn cơ sở, ... để tham gia thể hiện chính kiến của mình. Việc thu nhận lại Phiếu xin ý kiến chỉ được tiến hành sớm nhất là sau 10 ngày, kể từ ngày đã gửi Phiếu đến từng hộ gia đình, cá nhân để nhân dân có thời gian nghiên cứu, tham gia ý kiến.
IV. BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN VỀ
DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP
1. Việc xác định số lượng ý kiến góp ý tại các hội nghị, hội thảo, tọa đàm không chỉ tính theo số lượng người phát biểu ý kiến mà phải tính theo số lượng người dự họp.
2. Việc tập hợp, tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (kể cả tập hợp Phiếu xin ý kiến của Ban Chỉ đạo tỉnh) phải đầy đủ, trung thực, khách quan cả ý kiến tán thành, ý kiến không tán thành, ý kiến khác theo Hướng dẫn số 239/HD-UBDTSĐHP ngày 23/02/2013 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và mẫu biểu hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh.
3. Việc thu nhận Phiếu xin ý kiến của nhân dân và tập hợp, tổng hợp Phiếu thực hiện như sau:
- Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp hướng dẫn các tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, bản, làng tiếp nhận Phiếu xin ý kiến của nhân dân trên địa bàn mình và gửi trực tiếp cho Tổ giúp việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã, để tập hợp, tổng hợp ý kiến nhân dân tham gia, báo cáo về cấp huyện và lưu giữ toàn bộ Phiếu xin ý kiến nhân dân tại xã. Tổ giúp việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập. Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch chuyên trách cấp xã là Thường trực Tổ giúp việc.
- Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác tập hợp, tổng hợp Phiếu xin ý kiến của nhân dân trên địa bàn và gửi trực tiếp cho Tổ giúp việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, để tập hợp, tổng hợp ý kiến nhân dân tham gia, báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh. Tổ giúp việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập. Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện là Thường trực Tổ giúp việc.
- Việc tập hợp, tổng hợp Phiếu xin ý kiến đối với công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, chi bộ, chi đoàn, công đoàn cơ sở, ... do thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ đạo và gửi kịp thời, đúng tiến độ báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh.
4. Các báo cáo tổng hợp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp của các ngành, các cấp, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị, các địa phương và cá nhân gửi về Ban Chỉ đạo thông qua Sở Tư pháp (số 46, đường Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Kể từ nay đến thời điểm 30 tháng 4 năm 2013 và đến ngày 30 tháng 9 năm 2013 trước khi Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được trình Quốc hội thông qua, các ngành, các cấp, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị, các địa phương và mỗi người dân vẫn tiếp tục đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
2. Từ nay đến ngày 29 tháng 3 năm 2013, các cơ quan, tổ chức, địa phương tiếp tục tiếp nhận, tập hợp, tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý của nhân dân và gửi về Ban Chỉ đạo của tỉnh. Chậm nhất đến ngày 31 tháng 3 năm 2013, Ban Chỉ đạo tỉnh gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp (đợt 2) đến Chính phủ (đồng gửi các cơ quan chức năng ở Trung ương). Vì vậy, đề nghị các ngành, các cấp, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị, các địa phương khẩn trương tập hợp, tổng hợp ý kiến của nhân dân gửi về Ban Chỉ đạo tỉnh đúng tiến độ theo Kế hoạch này. Những ý kiến nhân dân góp ý sau ngày 29 tháng 3 năm 2013 thì tổng hợp báo cáo vào thời điểm 30 tháng 4 năm 2013.
3. Buổi sáng ngày 26 tháng 3 năm 2013, Ban Chỉ đạo của tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để tiếp tục tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (đồng thời triển khai việc lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)).
4. Chậm nhất đến ngày 26 tháng 4 năm  2013, các ngành, các cấp, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị và các địa phương tổng hợp ý kiến đóng góp nhân dân, tổng hợp Phiếu đóng góp  ý kiến của từng hộ gia đình, từng người dân, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, chi bộ, chi đoàn, công đoàn cơ sở, ... gửi đến Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Tư pháp. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 4 năm 2013, Ban Chỉ đạo tỉnh gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp (đợt 3) đến Chính phủ (đồng gửi các cơ quan chức năng ở Trung ương).
5. Những ý kiến nhân dân góp ý và tổng hợp Phiếu đóng góp  ý kiến của từng hộ gia đình, từng người dân, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, chi bộ, chi đoàn, công đoàn cơ sở, ... sau ngày 30 tháng 4 năm 2013 thì tổng hợp báo cáo vào thời điểm 26 tháng 9 năm 2013. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 9 năm 2013, Ban Chỉ đạo tỉnh gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp (đợt 4) đến Chính phủ (đồng gửi các cơ quan chức năng ở Trung ương).
6. Căn cứ Kế hoạch và sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh, các ngành, các cấp, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị, các địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức việc lấy ý kiến nhân dân và báo cáo với Ban Chỉ đạo tỉnh về tình hình, kết quả triển khai, thực hiện lấy ý kiến nhân dân (vào ngày 30 hằng tháng).
VI. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM
1. Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến bao gồm:
- Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
- Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
- Bản so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp;
- Báo cáo thuyết minh về nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
2. Cuốn tài liệu có nội dung các văn bản: Thư ngỏ của Ban Chỉ đạo tỉnh; Bảng so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 kèm theo Bản thuyết minh và Phiếu xin ý kiến của Ban Chỉ đạo tỉnh (do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai, in và phát hành).
3. Kinh phí tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (kể cả kinh phí in, phát hành cuốn tài liệu và Phiếu xin ý kiến nhân dân) do Ngân sách nhà nước đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Trên đây là Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc hội lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, đến ngày 30 tháng 9 năm 2013. Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị và các địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời với Ban Chỉ đạo của tỉnh hướng dẫn, giải quyết./.
 

T/M BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
CHỦ TỊCH HĐND TỈNH
Phạm Đình Thu (đã ký)
 
 

Kế hoạch số: 02/KH-BCĐ. Về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc hội tổ chức lấy ý kiến nhân dân

21/03/2013
KẾ HOẠCH
Tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc hội lấy ý kiến nhân dân
về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (đến ngày 30/9/2013)
Thực hiện Công văn số 250/UBDTSĐHP ngày 06 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Thông báo số 611-TB/TU ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc hội lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
 
Ban Chỉ đạo của tỉnh ban hành kế hoạch tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc hội lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh, đến ngày 30 tháng 9 năm 2013 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị số 22-CT/TW ngày 28/12/2013, Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội khóa XIII và Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28/12/2012 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
- Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trong thời gian tới tiếp tục là một đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý rộng lớn, quan trọng trong nhân dân và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết, tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức đối với Hiến pháp và việc thực hiện Hiến pháp.
2. Yêu cầu:
- Tiếp tục xác định việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992  là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên địa bàn tỉnh trong năm 2013, cần được ưu tiên thực hiện nhằm tạo sự nhất trí cao trong toàn xã hội.
- Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2013, phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, sát sao của các cấp ủy Đảng; sự tham gia tích cực, nghiêm túc của tất cả các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân tham gia đóng góp ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Đồng thời, cần kịp thời đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để truyền bá những quan điểm sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.
- Triển khai, tổ chức sâu, rộng việc lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đến từng hộ gia đình và từng người dân ở thôn, buôn, làng, tổ dân phố, khu và cụm công nghiệp, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, chi bộ, chi đoàn, tổ chức công đoàn cơ sở, ...
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN
1. Đối tượng lấy ý kiến:
1.1. Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh (tập trung lấy ý kiến của từng hộ gia đình và từng người dân ở các thôn, buôn, làng, tổ dân phố).
1.2. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
1.3. Đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể, các hội, hiệp hội.
1.4. Phân hiệu đại học nông, lâm nghiệp, trường cao đẳng, các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, các trường trung học phổ thông (gọi chung là trường học).
1.5. Các doanh nghiệp trên địa bàn (kể cả Khu công nghiệp Trà Đa và các cụm công nghiệp huyện, thị xã).
2. Nội dung lấy ý kiến:
- Lấy ý kiến nhân dân về toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
- Mỗi người có thể góp ý về toàn bộ nội dung Dự thảo hoặc từng chương, điều, khoản cụ thể mà mình quan tâm.
-  Kỹ thuật văn bản ở từng điều, khoản của Dự thảo mà nhân dân quan tâm.
3. Các hình thức lấy ý kiến:
- Gửi Phiếu xin ý kiến của Ban Chỉ đạo tỉnh (và Thư ngỏ của Ban Chỉ đạo tỉnh; Bảng so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 kèm theo Bản thuyết minh) đến từng hộ gia đình để từng người dân có điều kiện tham gia đóng góp ý kiến.
- Gửi Phiếu xin ý kiến của Ban Chỉ đạo tỉnh đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, chi bộ, chi đoàn, công đoàn cơ sở, ... để tham gia thể hiện chính kiến của mình.
- Tổ chức cho nhân dân trực tiếp tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tại các cuộc họp tổ dân phố, thôn, buôn, làng (cần lựa chọn nội dung cụ thể, phù hợp với dân cư để việc góp ý được tập trung, có chất lượng).
- Ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học: Cần triển khai tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đối với các tổ chức đảng, đoàn thể, tổ chức lấy ý kiến ở chi bộ đảng, chi đoàn thanh niên, các chi hội cơ sở, khu và cụm công nghiệp, trường học,... Cần mở rộng quy mô, thành phần tham dự các hội nghị này; lựa chọn nội dung cụ thể, phù hợp với từng nhóm đối tượng lấy ý kiến để việc góp ý được tập trung, có chất lượng. Từng đại biểu tham dự hội thảo, hội nghị, tọa đàm cần thể hiện chính kiến của mình đối với các nội dung của Dự thảo.
- Cán bộ và nhân dân góp ý bằng các hình thức khác như: Thư góp ý kiến, kiến nghị (gửi qua đường bưu điện, ghi rõ ngoài bì "Thư góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992" và không phải dán tem); thư điện tử (E-mail), Trang thông tin điện tử (Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh http://dbnd.gialai.gov.vn ; Ủy ban nhân dân tỉnh www.gialai.gov.vn hoặc Sở Tư pháp http://sotp.gialai.gov.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng khác (Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã, thành phố, ...)
III. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ
THỰC HIỆN VIỆC LẤY Ý KIÊN NHÂN DÂN
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, các ngành, các cấp, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị và các địa phương tiếp tục thực hiện theo Phần IV Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
- Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong hơn 02 tháng qua mới chỉ bắt đầu, khối lượng công việc cần phải triển khai sắp tới là rất lớn. Ban Chỉ đạo của tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các ngành, các cấp, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị và các địa phương phải chỉ đạo khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình một cách cụ thể, chặt chẽ, khoa học theo đúng Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Kế hoạch của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2013, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương đạt kết quả tốt.
- Lãnh đạo các ngành, các cấp, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị và các địa phương cần rút kinh nghiệm thực tế triển khai, tổ chức lấy ý kiến nhân dân vừa qua, để có các biện pháp bảo đảm tổ chức thắng lợi việc lấy ý kiến nhân dân từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2013.
- Các thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh tăng cường chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của các cấp, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị và các địa phương theo đúng Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương và Kế hoạch này; kịp thời phản ánh với Ban Chỉ đạo của tỉnh hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc để việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân nghiêm túc, đúng tiến độ và hiệu quả.
2. Công tác thông tin, tuyên truyền:
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin - Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh và Truyền hình cấp huyện tiếp tục đẩy mạnh các công việc sau đây:
- Tuyên truyền, phổ biến những nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đến với các tầng lớp nhân dân.
- Duy trì thường xuyên chuyên trang, chuyên mục để phản ánh, đưa tin, đăng tải những ý kiến thảo luận, đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.
- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh và Truyền hình cấp huyện cần có nhiều tin, bài viết phân tích, làm rõ những nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp với lập luận khoa học, thuyết phục, chặt chẽ; làm cho người dân nắm vững, hiểu đúng nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, từ đó bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình. Đồng thời, cần kịp thời đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để truyền bá những quan điểm sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.
- Tập hợp, tổng hợp các ý kiến của nhân dân đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã đăng, phát trên báo, đài, cơ quan thông tin đại chúng để báo cáo với Ban Chỉ đạo của tỉnh xem xét, tổng hợp (qua Sở Tư pháp).
3. Việc in, phát hành tài liệu và Phiếu xin ý kiến nhân dân:
- Ban Chỉ đạo tỉnh giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai việc in và gửi đến các ngành, các cấp, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị và các địa phương các tài liệu sau đây: (1) Cuốn tài liệu có nội dung các văn bản: Thư ngỏ của Ban Chỉ đạo tỉnh; Bảng so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 kèm theo Bản thuyết minh; (2) Phiếu xin ý kiến của Ban Chỉ đạo tỉnh. Thời gian gửi cuốn tài liệu và Phiếu xin ý kiến nêu trên đến các ngành, các cấp, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị và các địa phương chậm nhất trước ngày 30 tháng 3 năm 2013.
- Các ngành, các cấp, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị và các địa phương có trách nhiệm gửi cuốn tài liệu và Phiếu xin ý kiến đến từng hộ gia đình, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, chi bộ, chi đoàn, công đoàn cơ sở, ... để tham gia thể hiện chính kiến của mình. Việc thu nhận lại Phiếu xin ý kiến chỉ được tiến hành sớm nhất là sau 10 ngày, kể từ ngày đã gửi Phiếu đến từng hộ gia đình, cá nhân để nhân dân có thời gian nghiên cứu, tham gia ý kiến.
IV. BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN VỀ
DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP
1. Việc xác định số lượng ý kiến góp ý tại các hội nghị, hội thảo, tọa đàm không chỉ tính theo số lượng người phát biểu ý kiến mà phải tính theo số lượng người dự họp.
2. Việc tập hợp, tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (kể cả tập hợp Phiếu xin ý kiến của Ban Chỉ đạo tỉnh) phải đầy đủ, trung thực, khách quan cả ý kiến tán thành, ý kiến không tán thành, ý kiến khác theo Hướng dẫn số 239/HD-UBDTSĐHP ngày 23/02/2013 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và mẫu biểu hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh.
3. Việc thu nhận Phiếu xin ý kiến của nhân dân và tập hợp, tổng hợp Phiếu thực hiện như sau:
- Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp hướng dẫn các tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, bản, làng tiếp nhận Phiếu xin ý kiến của nhân dân trên địa bàn mình và gửi trực tiếp cho Tổ giúp việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã, để tập hợp, tổng hợp ý kiến nhân dân tham gia, báo cáo về cấp huyện và lưu giữ toàn bộ Phiếu xin ý kiến nhân dân tại xã. Tổ giúp việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập. Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch chuyên trách cấp xã là Thường trực Tổ giúp việc.
- Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác tập hợp, tổng hợp Phiếu xin ý kiến của nhân dân trên địa bàn và gửi trực tiếp cho Tổ giúp việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, để tập hợp, tổng hợp ý kiến nhân dân tham gia, báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh. Tổ giúp việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập. Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện là Thường trực Tổ giúp việc.
- Việc tập hợp, tổng hợp Phiếu xin ý kiến đối với công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, chi bộ, chi đoàn, công đoàn cơ sở, ... do thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ đạo và gửi kịp thời, đúng tiến độ báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh.
4. Các báo cáo tổng hợp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp của các ngành, các cấp, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị, các địa phương và cá nhân gửi về Ban Chỉ đạo thông qua Sở Tư pháp (số 46, đường Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Kể từ nay đến thời điểm 30 tháng 4 năm 2013 và đến ngày 30 tháng 9 năm 2013 trước khi Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được trình Quốc hội thông qua, các ngành, các cấp, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị, các địa phương và mỗi người dân vẫn tiếp tục đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
2. Từ nay đến ngày 29 tháng 3 năm 2013, các cơ quan, tổ chức, địa phương tiếp tục tiếp nhận, tập hợp, tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý của nhân dân và gửi về Ban Chỉ đạo của tỉnh. Chậm nhất đến ngày 31 tháng 3 năm 2013, Ban Chỉ đạo tỉnh gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp (đợt 2) đến Chính phủ (đồng gửi các cơ quan chức năng ở Trung ương). Vì vậy, đề nghị các ngành, các cấp, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị, các địa phương khẩn trương tập hợp, tổng hợp ý kiến của nhân dân gửi về Ban Chỉ đạo tỉnh đúng tiến độ theo Kế hoạch này. Những ý kiến nhân dân góp ý sau ngày 29 tháng 3 năm 2013 thì tổng hợp báo cáo vào thời điểm 30 tháng 4 năm 2013.
3. Buổi sáng ngày 26 tháng 3 năm 2013, Ban Chỉ đạo của tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để tiếp tục tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (đồng thời triển khai việc lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)).
4. Chậm nhất đến ngày 26 tháng 4 năm  2013, các ngành, các cấp, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị và các địa phương tổng hợp ý kiến đóng góp nhân dân, tổng hợp Phiếu đóng góp  ý kiến của từng hộ gia đình, từng người dân, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, chi bộ, chi đoàn, công đoàn cơ sở, ... gửi đến Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Tư pháp. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 4 năm 2013, Ban Chỉ đạo tỉnh gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp (đợt 3) đến Chính phủ (đồng gửi các cơ quan chức năng ở Trung ương).
5. Những ý kiến nhân dân góp ý và tổng hợp Phiếu đóng góp  ý kiến của từng hộ gia đình, từng người dân, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, chi bộ, chi đoàn, công đoàn cơ sở, ... sau ngày 30 tháng 4 năm 2013 thì tổng hợp báo cáo vào thời điểm 26 tháng 9 năm 2013. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 9 năm 2013, Ban Chỉ đạo tỉnh gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp (đợt 4) đến Chính phủ (đồng gửi các cơ quan chức năng ở Trung ương).
6. Căn cứ Kế hoạch và sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh, các ngành, các cấp, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị, các địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức việc lấy ý kiến nhân dân và báo cáo với Ban Chỉ đạo tỉnh về tình hình, kết quả triển khai, thực hiện lấy ý kiến nhân dân (vào ngày 30 hằng tháng).
VI. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM
1. Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến bao gồm:
- Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
- Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
- Bản so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp;
- Báo cáo thuyết minh về nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
2. Cuốn tài liệu có nội dung các văn bản: Thư ngỏ của Ban Chỉ đạo tỉnh; Bảng so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 kèm theo Bản thuyết minh và Phiếu xin ý kiến của Ban Chỉ đạo tỉnh (do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai, in và phát hành).
3. Kinh phí tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (kể cả kinh phí in, phát hành cuốn tài liệu và Phiếu xin ý kiến nhân dân) do Ngân sách nhà nước đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Trên đây là Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc hội lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, đến ngày 30 tháng 9 năm 2013. Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị và các địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời với Ban Chỉ đạo của tỉnh hướng dẫn, giải quyết./.
 

T/M BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
CHỦ TỊCH HĐND TỈNH
Phạm Đình Thu (đã ký)