> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 7 nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 7 nghị quyết quan trọng

01/10/2022
Sau hơn một buổi làm việc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã hoàn thành nội dung đề ra và tiến hành bế mạc. Kỳ họp đã thông qua 7 nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các dự thảo nghị quyết. Đặc biệt, các đại biểu đã dành nhiều thời gian góp ý vào các Dự thảo nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022. 
 
 image001.jpg
Các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 7 nghị quyết quan trọng. 
 
Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 7 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Đây là những nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2022 tới và những năm tiếp theo.
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh kịp thời hoàn chỉnh các nghị quyết và thông báo kết quả kỳ họp để phổ biến nội dung các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua đến cử tri, người dân trong tỉnh. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố sớm triển khai, thực hiện các nghị quyết đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Đặc biệt là 3 nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp năm 2022 cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 
 
 image003.jpg
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu bế mạc kỳ họp. 
 
Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cho rằng: Thời gian từ nay đến cuối năm 2022 không còn nhiều, với số vốn sự nghiệp được phân bổ khá lớn, do đó, đề nghị UBND tỉnh phải chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương kịp thời triển khai thực hiện, nếu không sẽ không hoàn thành tiến độ thực hiện và giải ngân; phải tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các dự án để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và kịp thời phê bình, kiểm điểm đối với những đơn vị, địa phương thực hiện không đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. 
 
Đối với việc thực hiện các nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2022 và giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm quy định trong quản lý đầu tư công, đấu thầu, xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, thanh toán vốn tránh tình trạng một số dự án dư vốn, ngược lại dự án không có nguồn để thanh toán. Đồng thời, các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát các nghị quyết, cơ chế, chính sách đã ban hành; hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và vận động Nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết đề ra.
 
Theo baogialai.com.vn

Kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 7 nghị quyết quan trọng

01/10/2022
Sau hơn một buổi làm việc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã hoàn thành nội dung đề ra và tiến hành bế mạc. Kỳ họp đã thông qua 7 nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các dự thảo nghị quyết. Đặc biệt, các đại biểu đã dành nhiều thời gian góp ý vào các Dự thảo nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022. 
 
 image001.jpg
Các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 7 nghị quyết quan trọng. 
 
Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 7 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Đây là những nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2022 tới và những năm tiếp theo.
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh kịp thời hoàn chỉnh các nghị quyết và thông báo kết quả kỳ họp để phổ biến nội dung các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua đến cử tri, người dân trong tỉnh. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố sớm triển khai, thực hiện các nghị quyết đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Đặc biệt là 3 nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp năm 2022 cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 
 
 image003.jpg
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu bế mạc kỳ họp. 
 
Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cho rằng: Thời gian từ nay đến cuối năm 2022 không còn nhiều, với số vốn sự nghiệp được phân bổ khá lớn, do đó, đề nghị UBND tỉnh phải chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương kịp thời triển khai thực hiện, nếu không sẽ không hoàn thành tiến độ thực hiện và giải ngân; phải tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các dự án để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và kịp thời phê bình, kiểm điểm đối với những đơn vị, địa phương thực hiện không đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. 
 
Đối với việc thực hiện các nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2022 và giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm quy định trong quản lý đầu tư công, đấu thầu, xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, thanh toán vốn tránh tình trạng một số dự án dư vốn, ngược lại dự án không có nguồn để thanh toán. Đồng thời, các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát các nghị quyết, cơ chế, chính sách đã ban hành; hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và vận động Nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết đề ra.
 
Theo baogialai.com.vn