> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng và q

Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/04/2022
Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) là một trong những biện pháp để các cơ quan Nhà nước quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn phù hợp với quy hoạch, bảo đảm an toàn công trình và quản lý trật tự xây dựng. Hoạt động này được quy định trong Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 
Trong những năm qua, công tác cấp GPXD luôn được UBND tỉnh Gia Lai quan tâm, ban hành nhiều văn bản triển khai, phân công, phân cấp việc cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh như: Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 ban hành quy định cấp GPXD trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 ban hành Quy định về cấp GPXD trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND); Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 về ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh và nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện. Các văn bản ban hành cơ bản đã cụ thể hóa các quy định của Trung ương và phù hợp tình hình thực tế của địa phương, nhất là việc phân công, phân cấp thẩm quyền cụ thể, rõ ràng cho Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân thực hiện các thủ tục hành chính nhanh, gọn; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung. 
 
Doan-khao-sat-thuc-te-tai-Khu-Cong-nghiep-Tra-Da.jpg
Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát thực tế một số công trình đã và đang xây dựng tại Khu Công nghiệp Trà Đa

Theo báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh trong năm 2020 và năm 2021, toàn tỉnh đã cấp 5.626 GPXD; trong đó: Sở Xây dựng đã cấp 44 GPXD (năm 2020: 28 GPXD; năm 2021: 16 GPXD); Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã cấp 11 GPXD với tổng diện tích sàn 261.821,6m2(Khu Công nghiệp Trà Đa cấp 05 GPXD, khu Trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cấp 04 GPXD, khu Công nghiệp Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cấp 02 GPXD); UBND cấp huyện đã cấp 5.571 GPXD thuộc thẩm quyền đối với nhà ở riêng lẻ và các công trình, các hồ sơ được tiếp nhận và cấp GPXD đảm bảo theo quy định của pháp luật. Qua công tác thanh tra, kiểm tra và nghiệm thu công trình xây dựng trước khi đưa vào sử dụng, Thanh tra Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND cấp huyện đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 12 trường hợp vi phạm.

Công tác quản lý trật tự xây dựng từng bước được thực hiện cơ bản chặt chẽ, hạn chế tình trạng chồng chéo, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm giữa các cấp chính quyền, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý. Số lượng công trình, nhà ở được UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức kiểm tra năm sau cao hơn năm trước; số lượng công trình, nhà ở riêng lẻ vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn cấp xã có xu hướng giảm theo từng năm. Trong năm 2020-2021, qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện 348 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trong đó: Thanh tra Sở Xây dựng phát hiện 39 trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý của cấp huyện; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phát hiện và xử lý 05 trường hợp tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh; UBND cấp huyện phát hiện và xử lý 304 trường hợp. Nội dung sai phạm chủ yếu là sử dụng sai công năng, sai vị trí xây dựng, tăng tầng, tăng diện tích xây dựng so với GPXD được cấp, xây dựng trên đất nông nghiệp, xây dựng không có GPXD; không khai báo ngày khởi công xây dựng công trình; xây dựng sai nội dung GPXD; vi phạm hành lang an toàn giao thông, bảng hiệu, bảng quảng cáo,… Các trường hợp sai phạm trên đã được Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu khắc phục hậu quả theo quy định. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện việc cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đã kịp thời có văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương khi có vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời, phối hợp, hướng dẫn trực tiếp để các đơn vị, địa phương xử lý một số trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. 
 
Doan-khao-sat-thuc-te-tai-Khu-do-thi-phuong-An-Tan,-thi-xa-An-Khe.jpg
 Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát hoạt động cấp GPXD và QLTTXD tại Khu đô thị phường An Tân, thị xã An Khê

Bên cạnh những kết quả đã được, hoạt động cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, khó khăn như: Vẫn còn nhiều địa phương tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng có tỷ lệ phủ kín còn thấp (hiện nay tỷ lệ quy hoạch chi tiết xây dựng toàn tỉnh chỉ đạt khoảng 28%) và còn chậm trễ theo Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 08/02/2020 của UBND tỉnh, chưa ban hành Quy chế quản lý kiến trúc nên gây khó khăn trong việc cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật cho người dân còn hạn chế, nhất là đối với người đồng bào dân tộc thiểu số. Việc phối hợp giữa các ngành, các cấp và địa phương trong công tác quản lý trật tự xây dựng có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, còn buông lỏng; một số vụ việc vi phạm trật tự xây dựng tại một số địa phương chưa xử lý dứt điểm. Một số đơn vị, địa phương chưa chủ động tổ chức kiểm tra công trình, nhà ở đã triển khai xây dựng trên địa bàn quản lý, tình trạng xây dựng không GPXD, sai GPXD, sai phạm khác vẫn còn xảy ra. Việc tổ chức kiểm tra có thực hiện nhưng chưa duy trì thường xuyên, chỉ thực hiện kiểm tra thông qua báo cáo hoặc khi có yêu cầu đột xuất của Sở Xây dựng; vẫn còn hồ sơ cấp GPXD trễ hạn. Công tác quản lý, kiểm tra sau khi cấp GPXD chưa được một số địa phương quan tâm và thực hiện thường xuyên; số lượng công trình, nhà ở được tổ chức kiểm tra có tỷ lệ thấp so với số công trình, nhà ở đã triển khai xây dựng, chưa bao quát hết được tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh. UBND tỉnh chưa ban hành Quy chế quản lý kiến trúc kịp thời để làm cơ sở cấp phép xây dựng; chậm, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh cho phù hợp, thống nhất với quy định pháp luật mới ban hành và tình hình thực tế của địa phương;…

Từ những tồn tại, khó khăn nêu trên, thiết nghĩ trong thời gian đến để nâng cao công tác quản lý nhà nước trong hoạt động cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương cần có quan tâm triển khai một số giải pháp như:

- Đối với UBND tỉnh cần: Sớm ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quy chế Quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh nhằm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời, trong quá trình phân quyền, phân cấp phải bảo đảm các điều kiện theo quy định tại Điều 11 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019).

Chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh việc hoàn thiện công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để làm cơ sở cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu giải pháp để cùng với các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác lập quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng. Đảm bảo việc xây dựng phải tuân thủ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật. 

- Sở Xây dựng cần: Đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh khẩn trương tổ chức xây dựng kế hoạch lập quy hoạch, xây dựng nguồn vốn lập quy hoạch cho giai đoạn 2022-2025 để làm cơ sở triển khai việc tăng tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

Để thuận tiện cho việc tra cứu và đồng bộ trong việc áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành, Sở Xây dựng sớm ban hành “Hướng dẫn cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng” áp dụng phạm vi toàn tỉnh, trong đó hướng dẫn cụ thể các trình tự, thủ tục cấp GPXD công trình, nhà ở và dẫn chiếu các quy định về hành vi vi phạm pháp luật về sai phép, không phép, điều khoản xử lý,...

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật xây dựng, hạn chế tối đa lãng phí nguồn lực đầu tư của xã hội, ngân sách của Nhà nước.

Tổ chức kiểm tra công tác cấp GPXD; hướng dẫn thủ tục, biện pháp tháo gỡ vướng mắc, chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong công tác cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng để hoạt động xây dựng đi vào nền nếp. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phù hợp cho các cán bộ, công chức chuyên môn làm nhiệm vụ về cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố cần: Xây dựng kế hoạch lập quy hoạch, xây dựng nguồn vốn lập quy hoạch cho giai đoạn 2022-2025 để làm cơ sở triển khai việc tăng tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác lập quy hoạch phân khu xây dựng, Quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn quản lý; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường công tác quản lý và xử lý trật tự xây dựng trên địa bàn thuộc thẩm quyền quy định, gắn với trách nhiệm khi thực thi công vụ theo Luật Xử lý vi phạm hành chính./.
Trà Giang

Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/04/2022
Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) là một trong những biện pháp để các cơ quan Nhà nước quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn phù hợp với quy hoạch, bảo đảm an toàn công trình và quản lý trật tự xây dựng. Hoạt động này được quy định trong Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 
Trong những năm qua, công tác cấp GPXD luôn được UBND tỉnh Gia Lai quan tâm, ban hành nhiều văn bản triển khai, phân công, phân cấp việc cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh như: Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 ban hành quy định cấp GPXD trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 ban hành Quy định về cấp GPXD trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND); Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 về ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh và nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện. Các văn bản ban hành cơ bản đã cụ thể hóa các quy định của Trung ương và phù hợp tình hình thực tế của địa phương, nhất là việc phân công, phân cấp thẩm quyền cụ thể, rõ ràng cho Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân thực hiện các thủ tục hành chính nhanh, gọn; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung. 
 
Doan-khao-sat-thuc-te-tai-Khu-Cong-nghiep-Tra-Da.jpg
Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát thực tế một số công trình đã và đang xây dựng tại Khu Công nghiệp Trà Đa

Theo báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh trong năm 2020 và năm 2021, toàn tỉnh đã cấp 5.626 GPXD; trong đó: Sở Xây dựng đã cấp 44 GPXD (năm 2020: 28 GPXD; năm 2021: 16 GPXD); Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã cấp 11 GPXD với tổng diện tích sàn 261.821,6m2(Khu Công nghiệp Trà Đa cấp 05 GPXD, khu Trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cấp 04 GPXD, khu Công nghiệp Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cấp 02 GPXD); UBND cấp huyện đã cấp 5.571 GPXD thuộc thẩm quyền đối với nhà ở riêng lẻ và các công trình, các hồ sơ được tiếp nhận và cấp GPXD đảm bảo theo quy định của pháp luật. Qua công tác thanh tra, kiểm tra và nghiệm thu công trình xây dựng trước khi đưa vào sử dụng, Thanh tra Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND cấp huyện đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 12 trường hợp vi phạm.

Công tác quản lý trật tự xây dựng từng bước được thực hiện cơ bản chặt chẽ, hạn chế tình trạng chồng chéo, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm giữa các cấp chính quyền, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý. Số lượng công trình, nhà ở được UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức kiểm tra năm sau cao hơn năm trước; số lượng công trình, nhà ở riêng lẻ vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn cấp xã có xu hướng giảm theo từng năm. Trong năm 2020-2021, qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện 348 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trong đó: Thanh tra Sở Xây dựng phát hiện 39 trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý của cấp huyện; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phát hiện và xử lý 05 trường hợp tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh; UBND cấp huyện phát hiện và xử lý 304 trường hợp. Nội dung sai phạm chủ yếu là sử dụng sai công năng, sai vị trí xây dựng, tăng tầng, tăng diện tích xây dựng so với GPXD được cấp, xây dựng trên đất nông nghiệp, xây dựng không có GPXD; không khai báo ngày khởi công xây dựng công trình; xây dựng sai nội dung GPXD; vi phạm hành lang an toàn giao thông, bảng hiệu, bảng quảng cáo,… Các trường hợp sai phạm trên đã được Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu khắc phục hậu quả theo quy định. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện việc cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đã kịp thời có văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương khi có vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời, phối hợp, hướng dẫn trực tiếp để các đơn vị, địa phương xử lý một số trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. 
 
Doan-khao-sat-thuc-te-tai-Khu-do-thi-phuong-An-Tan,-thi-xa-An-Khe.jpg
 Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát hoạt động cấp GPXD và QLTTXD tại Khu đô thị phường An Tân, thị xã An Khê

Bên cạnh những kết quả đã được, hoạt động cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, khó khăn như: Vẫn còn nhiều địa phương tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng có tỷ lệ phủ kín còn thấp (hiện nay tỷ lệ quy hoạch chi tiết xây dựng toàn tỉnh chỉ đạt khoảng 28%) và còn chậm trễ theo Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 08/02/2020 của UBND tỉnh, chưa ban hành Quy chế quản lý kiến trúc nên gây khó khăn trong việc cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật cho người dân còn hạn chế, nhất là đối với người đồng bào dân tộc thiểu số. Việc phối hợp giữa các ngành, các cấp và địa phương trong công tác quản lý trật tự xây dựng có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, còn buông lỏng; một số vụ việc vi phạm trật tự xây dựng tại một số địa phương chưa xử lý dứt điểm. Một số đơn vị, địa phương chưa chủ động tổ chức kiểm tra công trình, nhà ở đã triển khai xây dựng trên địa bàn quản lý, tình trạng xây dựng không GPXD, sai GPXD, sai phạm khác vẫn còn xảy ra. Việc tổ chức kiểm tra có thực hiện nhưng chưa duy trì thường xuyên, chỉ thực hiện kiểm tra thông qua báo cáo hoặc khi có yêu cầu đột xuất của Sở Xây dựng; vẫn còn hồ sơ cấp GPXD trễ hạn. Công tác quản lý, kiểm tra sau khi cấp GPXD chưa được một số địa phương quan tâm và thực hiện thường xuyên; số lượng công trình, nhà ở được tổ chức kiểm tra có tỷ lệ thấp so với số công trình, nhà ở đã triển khai xây dựng, chưa bao quát hết được tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh. UBND tỉnh chưa ban hành Quy chế quản lý kiến trúc kịp thời để làm cơ sở cấp phép xây dựng; chậm, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh cho phù hợp, thống nhất với quy định pháp luật mới ban hành và tình hình thực tế của địa phương;…

Từ những tồn tại, khó khăn nêu trên, thiết nghĩ trong thời gian đến để nâng cao công tác quản lý nhà nước trong hoạt động cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương cần có quan tâm triển khai một số giải pháp như:

- Đối với UBND tỉnh cần: Sớm ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quy chế Quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh nhằm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời, trong quá trình phân quyền, phân cấp phải bảo đảm các điều kiện theo quy định tại Điều 11 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019).

Chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh việc hoàn thiện công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để làm cơ sở cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu giải pháp để cùng với các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác lập quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng. Đảm bảo việc xây dựng phải tuân thủ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật. 

- Sở Xây dựng cần: Đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh khẩn trương tổ chức xây dựng kế hoạch lập quy hoạch, xây dựng nguồn vốn lập quy hoạch cho giai đoạn 2022-2025 để làm cơ sở triển khai việc tăng tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

Để thuận tiện cho việc tra cứu và đồng bộ trong việc áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành, Sở Xây dựng sớm ban hành “Hướng dẫn cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng” áp dụng phạm vi toàn tỉnh, trong đó hướng dẫn cụ thể các trình tự, thủ tục cấp GPXD công trình, nhà ở và dẫn chiếu các quy định về hành vi vi phạm pháp luật về sai phép, không phép, điều khoản xử lý,...

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật xây dựng, hạn chế tối đa lãng phí nguồn lực đầu tư của xã hội, ngân sách của Nhà nước.

Tổ chức kiểm tra công tác cấp GPXD; hướng dẫn thủ tục, biện pháp tháo gỡ vướng mắc, chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong công tác cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng để hoạt động xây dựng đi vào nền nếp. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phù hợp cho các cán bộ, công chức chuyên môn làm nhiệm vụ về cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố cần: Xây dựng kế hoạch lập quy hoạch, xây dựng nguồn vốn lập quy hoạch cho giai đoạn 2022-2025 để làm cơ sở triển khai việc tăng tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác lập quy hoạch phân khu xây dựng, Quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn quản lý; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường công tác quản lý và xử lý trật tự xây dựng trên địa bàn thuộc thẩm quyền quy định, gắn với trách nhiệm khi thực thi công vụ theo Luật Xử lý vi phạm hành chính./.
Trà Giang