> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Phát biểu bế mạc của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021

Phát biểu bế mạc của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

08/04/2023
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa kỳ họp!
 
Sau gần một ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Tại Kỳ họp, đại biểu đã nghe các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó, các vị đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tham gia thảo luận, biểu quyết thông qua 25 nghị quyết quan trọng: 
 
image001.jpg
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp

(1) Thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh bổ sung một số quy định của các quyết định ban hành bảng giá các loại giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn thành phố Pleiku. 

(2) Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bố trí dân di cư tự do tập trung tại các huyện: Mang Yang, huyện Chư Prông, huyện Phú Thiện; điều chỉnh chủ trương đầu tư 07 dự án, gồm: Dự án Hồ thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh; dự án Đường nội thị thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai; Đường liên xã, huyện Chư Prông, Đường liên xã huyện Đak Đoa; Đường Lý Thường Kiệt đến đường vành đai phía bắc, thị xã An Khê; Đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ; Đường quy hoạch Tây sông Ba, huyện Kbang; 

(3) Phê duyệt kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 (đợt 2); kéo dài thời gian bố trí vốn, thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023; bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 (đợt 2); phân bổ vốn sự nghiệp năm 2023 thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia; giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài; điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ khác (không thuộc đối tượng tài sản công) của tỉnh; thông qua Danh mục các công trình, dự án có cần thu hồi đất bổ sung thực hiện trong năm 2023; Danh mục các công trình, dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung thực hiện năm 2023; bãi bỏ Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú áp dụng trên địa bàn tỉnh.
 

image003-(1).jpg
Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp

Thưa quý vị đại biểu!

Sau Kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện ngay các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua, đồng thời đề cao trách nhiệm, nhanh chóng triển khai các nghị quyết đạt kết quả cao nhất.

Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh vừa mới thông qua. 
 
Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII đã hoàn thành chương trình đề ra. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, xin cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan đã chuẩn bị tốt cho kỳ họp góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp. 

 Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố Bế mạc Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Phát biểu bế mạc của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

08/04/2023
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa kỳ họp!
 
Sau gần một ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Tại Kỳ họp, đại biểu đã nghe các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó, các vị đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tham gia thảo luận, biểu quyết thông qua 25 nghị quyết quan trọng: 
 
image001.jpg
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp

(1) Thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh bổ sung một số quy định của các quyết định ban hành bảng giá các loại giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn thành phố Pleiku. 

(2) Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bố trí dân di cư tự do tập trung tại các huyện: Mang Yang, huyện Chư Prông, huyện Phú Thiện; điều chỉnh chủ trương đầu tư 07 dự án, gồm: Dự án Hồ thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh; dự án Đường nội thị thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai; Đường liên xã, huyện Chư Prông, Đường liên xã huyện Đak Đoa; Đường Lý Thường Kiệt đến đường vành đai phía bắc, thị xã An Khê; Đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ; Đường quy hoạch Tây sông Ba, huyện Kbang; 

(3) Phê duyệt kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 (đợt 2); kéo dài thời gian bố trí vốn, thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023; bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 (đợt 2); phân bổ vốn sự nghiệp năm 2023 thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia; giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài; điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ khác (không thuộc đối tượng tài sản công) của tỉnh; thông qua Danh mục các công trình, dự án có cần thu hồi đất bổ sung thực hiện trong năm 2023; Danh mục các công trình, dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung thực hiện năm 2023; bãi bỏ Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú áp dụng trên địa bàn tỉnh.
 

image003-(1).jpg
Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp

Thưa quý vị đại biểu!

Sau Kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện ngay các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua, đồng thời đề cao trách nhiệm, nhanh chóng triển khai các nghị quyết đạt kết quả cao nhất.

Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh vừa mới thông qua. 
 
Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII đã hoàn thành chương trình đề ra. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, xin cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan đã chuẩn bị tốt cho kỳ họp góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp. 

 Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố Bế mạc Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.