> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Phát biểu bế mạc của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm k

Phát biểu bế mạc của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

16/04/2022
- Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự Kỳ họp,

- Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh,

Sau một buổi làm việc dân chủ và trách nhiệm, chúng ta đã hoàn thành chương trình Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII đề ra. 
 
image001.jpg
Ông Hồ Văn Niên, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận, phát biểu của đại biểu Hội đồng nhân dân tham dự Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dân chủ thảo luận và thống nhất thông qua 10 nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp. Các vấn đề đưa ra được đại biểu thảo luận đi đến thống nhất và biểu quyết theo đa số. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ cao của các đại biểu và bảo đảm nguyên tắc dân chủ theo luật định. 
 
image003-(1).png
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp

Trong 10 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp này có nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh, nghị quyết sẽ là căn cứ để các cấp, các ngành lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước của Chương trình trên địa bàn tỉnh. Đây là một Chương trình quan trọng, sẽ được thực hiện cả giai đoạn 2021-2030, do đó, đề nghị chính quyền địa phương các cấp quan tâm, tổ chức thực hiện và Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành triển khai giao vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình theo đúng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ tại Nghị quyết này; đồng thời tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra để Chương trình đạt hiệu quả cao nhất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh như mục tiêu đã đề ra.

Sau kỳ họp này, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm triển khai, thực hiện các nghị quyết của Kỳ họp; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh bằng hình thức phù hợp thông báo kết quả kỳ họp, phổ biến nội dung các nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đến cử tri, nhân dân trong tỉnh và tăng cường các hoạt động giám sát nhằm đảm bảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức xã hội giám sát và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi chân thành cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách mời, phóng viên các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương đã về dự, đưa tin và đóng góp tích cực vào sự thành công chung của Kỳ họp. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi, chia sẻ, đóng góp ý kiến quý báu của đông đảo cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi hoan nghênh tinh thần làm việc của các đại biểu và tin rằng trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ phát huy tốt hơn vai trò trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trước cử tri tỉnh nhà.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII. 

Xin trân trọng cảm ơn./.

Phát biểu bế mạc của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

16/04/2022
- Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự Kỳ họp,

- Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh,

Sau một buổi làm việc dân chủ và trách nhiệm, chúng ta đã hoàn thành chương trình Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII đề ra. 
 
image001.jpg
Ông Hồ Văn Niên, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận, phát biểu của đại biểu Hội đồng nhân dân tham dự Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dân chủ thảo luận và thống nhất thông qua 10 nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp. Các vấn đề đưa ra được đại biểu thảo luận đi đến thống nhất và biểu quyết theo đa số. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ cao của các đại biểu và bảo đảm nguyên tắc dân chủ theo luật định. 
 
image003-(1).png
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp

Trong 10 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp này có nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh, nghị quyết sẽ là căn cứ để các cấp, các ngành lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước của Chương trình trên địa bàn tỉnh. Đây là một Chương trình quan trọng, sẽ được thực hiện cả giai đoạn 2021-2030, do đó, đề nghị chính quyền địa phương các cấp quan tâm, tổ chức thực hiện và Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành triển khai giao vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình theo đúng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ tại Nghị quyết này; đồng thời tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra để Chương trình đạt hiệu quả cao nhất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh như mục tiêu đã đề ra.

Sau kỳ họp này, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm triển khai, thực hiện các nghị quyết của Kỳ họp; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh bằng hình thức phù hợp thông báo kết quả kỳ họp, phổ biến nội dung các nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đến cử tri, nhân dân trong tỉnh và tăng cường các hoạt động giám sát nhằm đảm bảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức xã hội giám sát và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi chân thành cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách mời, phóng viên các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương đã về dự, đưa tin và đóng góp tích cực vào sự thành công chung của Kỳ họp. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi, chia sẻ, đóng góp ý kiến quý báu của đông đảo cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi hoan nghênh tinh thần làm việc của các đại biểu và tin rằng trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ phát huy tốt hơn vai trò trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trước cử tri tỉnh nhà.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII. 

Xin trân trọng cảm ơn./.