> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Phát biểu của Chủ tịch HĐND tỉnh sau khi lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh

Phát biểu của Chủ tịch HĐND tỉnh sau khi lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

16/07/2013
Kính thưa: Các vị đại biểu HĐND tỉnh
Hôm nay, lần đầu tiên Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng giám sát về công tác nhân sự qua việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân tỉnh bầu. Đây là một việc hết sức mới mẻ và nhạy cảm. Do đó, việc lấy phiếu tín nhiệm lần này được triển khai một cách hết sức thận trọng, nghiêm túc, công khai theo đúng quy trình, thủ tục hướng dẫn của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Những người được lấy phiếu tín nhiệm đã chuẩn bị chu đáo việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quyền hạn, phẩm chất đạo đức, lối sống của mình từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhất là kết quả công tác năm 2012 và được Thường trực HĐND tỉnh gửi đến các đại biểu trước 10 ngày theo quy định (trừ một số trường hợp vì lý do đặc biệt như bận học tập, công tác dài ngày ở ngoài tỉnh nên gửi muộn hơn), nhưng về cơ bản báo cáo của 18 vị được lấy phiếu tín nhiệm đều được gửi đến các vị đại biểu HĐND tỉnh.
Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, dành thời gian nghiên cứu kỹ các báo cáo, nắm bắt, tìm hiểu các thông tin liên quan một cách thận trọng, khách quan, công tâm khi đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, không có biểu hiện lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để vận động hoặc có hành vi trái pháp luật tác động bất lợi đến người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.
Công tác điều hành lấy phiếu tín nhiệm được tổ chức chặt chẽ, khoa học, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, đề cao vai trò của đại biểu. Công tác thông tin được quan tâm chỉ đạo sát sao, dành thời gian thảo luận ở tổ, trước khi lấy phiếu tín nhiệm giúp các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp cận được nhiều thông tin thiết thực, tin cậy, làm cơ sở để đánh giá chính xác mức độ tín nhiệm đối với người được lấy phiếu.
Kết quả này có giá trị rất lớn, có thể kết quả này tuy chưa thực sự chính xác 100%, nhưng về cơ bản nó đã phản ánh bước đầu kết quả hoạt động của người được lấy phiếu tín nhiệm đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, sự giám sát của HĐND và sự điều hành của UBND tỉnh trong thời gian vừa qua, trước yêu cầu chung và áp lực của công việc, mỗi người khi được nắm giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu đều mong nuốn làm tốt công việc của mình, nhưng để đáp ứng được các yêu cầu của người dân thì đòi hỏi những người lãnh đạo còn phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa. Lời nói có giá trị nhất không chỉ bằng lời nói mà bằng chính hoạt động của mình, hàng ngày, hàng giờ để giải quyết các nhu cầu bức xúc của nhân dân góp phần thúc đẩy vì sự phát triển chung của cả tỉnh.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã phản ánh chân thực, thực trạng về công tác cán bộ. Đồng thời, kết quả này cũng đã giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình, có phương hướng khắc phục những khuyết điểm thiếu sót, tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động.
Từ kết quả này, tôi hy vọng rằng các vị đại biểu có tín nhiệm cao tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mình trong công việc, các đại biểu có phiếu tín nhiệm thấp kịp thời khắc phục những khuyết điểm tồn tại cùng nhau rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra, góp phần vì sự phát triển của tỉnh nhà và đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Xin cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã có sự đánh giá khách quan trong việc lấy phiếu tín nhiệm hôm nay./.
Phạm Đình Thu

Phát biểu của Chủ tịch HĐND tỉnh sau khi lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

16/07/2013
Kính thưa: Các vị đại biểu HĐND tỉnh
Hôm nay, lần đầu tiên Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng giám sát về công tác nhân sự qua việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân tỉnh bầu. Đây là một việc hết sức mới mẻ và nhạy cảm. Do đó, việc lấy phiếu tín nhiệm lần này được triển khai một cách hết sức thận trọng, nghiêm túc, công khai theo đúng quy trình, thủ tục hướng dẫn của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Những người được lấy phiếu tín nhiệm đã chuẩn bị chu đáo việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quyền hạn, phẩm chất đạo đức, lối sống của mình từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhất là kết quả công tác năm 2012 và được Thường trực HĐND tỉnh gửi đến các đại biểu trước 10 ngày theo quy định (trừ một số trường hợp vì lý do đặc biệt như bận học tập, công tác dài ngày ở ngoài tỉnh nên gửi muộn hơn), nhưng về cơ bản báo cáo của 18 vị được lấy phiếu tín nhiệm đều được gửi đến các vị đại biểu HĐND tỉnh.
Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, dành thời gian nghiên cứu kỹ các báo cáo, nắm bắt, tìm hiểu các thông tin liên quan một cách thận trọng, khách quan, công tâm khi đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, không có biểu hiện lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để vận động hoặc có hành vi trái pháp luật tác động bất lợi đến người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.
Công tác điều hành lấy phiếu tín nhiệm được tổ chức chặt chẽ, khoa học, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, đề cao vai trò của đại biểu. Công tác thông tin được quan tâm chỉ đạo sát sao, dành thời gian thảo luận ở tổ, trước khi lấy phiếu tín nhiệm giúp các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp cận được nhiều thông tin thiết thực, tin cậy, làm cơ sở để đánh giá chính xác mức độ tín nhiệm đối với người được lấy phiếu.
Kết quả này có giá trị rất lớn, có thể kết quả này tuy chưa thực sự chính xác 100%, nhưng về cơ bản nó đã phản ánh bước đầu kết quả hoạt động của người được lấy phiếu tín nhiệm đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, sự giám sát của HĐND và sự điều hành của UBND tỉnh trong thời gian vừa qua, trước yêu cầu chung và áp lực của công việc, mỗi người khi được nắm giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu đều mong nuốn làm tốt công việc của mình, nhưng để đáp ứng được các yêu cầu của người dân thì đòi hỏi những người lãnh đạo còn phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa. Lời nói có giá trị nhất không chỉ bằng lời nói mà bằng chính hoạt động của mình, hàng ngày, hàng giờ để giải quyết các nhu cầu bức xúc của nhân dân góp phần thúc đẩy vì sự phát triển chung của cả tỉnh.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã phản ánh chân thực, thực trạng về công tác cán bộ. Đồng thời, kết quả này cũng đã giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình, có phương hướng khắc phục những khuyết điểm thiếu sót, tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động.
Từ kết quả này, tôi hy vọng rằng các vị đại biểu có tín nhiệm cao tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mình trong công việc, các đại biểu có phiếu tín nhiệm thấp kịp thời khắc phục những khuyết điểm tồn tại cùng nhau rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra, góp phần vì sự phát triển của tỉnh nhà và đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Xin cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã có sự đánh giá khách quan trong việc lấy phiếu tín nhiệm hôm nay./.
Phạm Đình Thu