> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Quyết định số 50/QĐ-HĐND và Kế hoạch số 51/KH-HĐND ngày 16/4/2013 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Quyết định số 50/QĐ-HĐND và Kế hoạch số 51/KH-HĐND ngày 16/4/2013 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện chính sách Pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

22/04/2013

Quyết định số 50/QĐ-HĐND và Kế hoạch số 51/KH-HĐND ngày 16/4/2013 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện chính sách Pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

22/04/2013