> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thông báo số 25/TB-HĐND ngày 14/5/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối

Thông báo số 25/TB-HĐND ngày 14/5/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

16/05/2013
Thông báo số 25/TB-HĐND ngày 14/5/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu Tải về

Thông báo số 25/TB-HĐND ngày 14/5/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

16/05/2013
Thông báo số 25/TB-HĐND ngày 14/5/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu Tải về