> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thường trực HĐND huyện Chư Sê: Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “ Một s

Thường trực HĐND huyện Chư Sê: Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”.

13/06/2013
Sáng ngày 13/6/2013, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện Nghi quyết TW4 ( khoá XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Nguyễn Văn Lành – Tỉnh uỷ viên- Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.
Sau khi tiếp thu Nghị quyết TW4, khoá XI, cùng các Chỉ thị, kế hoạch hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy. Thường trực HĐND huyện đã triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Xác định rõ yêu cầu, nội dung 3 vấn đề cấp bách đã nêu trong Nghị quyết đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, làm rõ những mặt mạnh, mặt yếu, nhất là những khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân, về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, việc thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, gắn với việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp khắc phục trong năm 2013.
            Nhìn chung, sau một năm tổ chức thực hiện kiểm điểm theo Nghị quyết TW4 (khoá XI) đã nâng cao và tạo sự thống nhất nhận thức trong tập thể Thường trực HĐND huyện, thể hiện cụ thể trong việc thực hiện các trọng trách được giao, cũng như việc đảm bảo thực hiện vai trò, nhiệm vụ, chức năng của Thường trực HĐND, của người đại biểu HĐND trong các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, chất lượng tổ chức kỳ họp; đặc biệt trong việc tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cá nhân cán bộ, đảng viên, đại biểu HĐND. Việc thực hiện kiểm điểm theo Nghị quyết TW4 (khoá XI) đã khơi dậy được ý thức tự phê bình và phê bình cao, tạo được không khí đoàn kết, cởi mở, trách nhiệm.
       Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Văn Lành – Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã khẳng định: Xác định tính cấp bách và sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thường trực HĐND huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc từ khâu quán triệt Nghị quyết đến công tác chuẩn bị hội nghị tự kiểm điểm và kiểm điểm. Thường trực HĐND huyện tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị và tập trung sửa chữa, khắc phục những hạn chế tồn tại, triển khai những việc cần làm ngay và những việc cần có thời gian. Mặc dù thời gian thực hiện chưa nhiều nhưng bước đầu đã có nhiều cố gắng và đạt được một số kết quả nhất định. Trong thời gian tới Thường trực HĐND huyện tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết TW4 và đưa nội dung kiểm điểm khắc phục các hạn chế vào trong kiểm điểm định kỳ hàng tháng, hàng quý gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao trách nhiệm, tâm huyết và năng lực giải quyết công việc của cá nhân cán bộ, lãnh đạo và đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã, thị trấn./.
                                                                                            Đinh Thị Thông

Thường trực HĐND huyện Chư Sê: Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”.

13/06/2013
Sáng ngày 13/6/2013, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện Nghi quyết TW4 ( khoá XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Nguyễn Văn Lành – Tỉnh uỷ viên- Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.
Sau khi tiếp thu Nghị quyết TW4, khoá XI, cùng các Chỉ thị, kế hoạch hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy. Thường trực HĐND huyện đã triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Xác định rõ yêu cầu, nội dung 3 vấn đề cấp bách đã nêu trong Nghị quyết đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, làm rõ những mặt mạnh, mặt yếu, nhất là những khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân, về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, việc thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, gắn với việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp khắc phục trong năm 2013.
            Nhìn chung, sau một năm tổ chức thực hiện kiểm điểm theo Nghị quyết TW4 (khoá XI) đã nâng cao và tạo sự thống nhất nhận thức trong tập thể Thường trực HĐND huyện, thể hiện cụ thể trong việc thực hiện các trọng trách được giao, cũng như việc đảm bảo thực hiện vai trò, nhiệm vụ, chức năng của Thường trực HĐND, của người đại biểu HĐND trong các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, chất lượng tổ chức kỳ họp; đặc biệt trong việc tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cá nhân cán bộ, đảng viên, đại biểu HĐND. Việc thực hiện kiểm điểm theo Nghị quyết TW4 (khoá XI) đã khơi dậy được ý thức tự phê bình và phê bình cao, tạo được không khí đoàn kết, cởi mở, trách nhiệm.
       Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Văn Lành – Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã khẳng định: Xác định tính cấp bách và sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thường trực HĐND huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc từ khâu quán triệt Nghị quyết đến công tác chuẩn bị hội nghị tự kiểm điểm và kiểm điểm. Thường trực HĐND huyện tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị và tập trung sửa chữa, khắc phục những hạn chế tồn tại, triển khai những việc cần làm ngay và những việc cần có thời gian. Mặc dù thời gian thực hiện chưa nhiều nhưng bước đầu đã có nhiều cố gắng và đạt được một số kết quả nhất định. Trong thời gian tới Thường trực HĐND huyện tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết TW4 và đưa nội dung kiểm điểm khắc phục các hạn chế vào trong kiểm điểm định kỳ hàng tháng, hàng quý gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao trách nhiệm, tâm huyết và năng lực giải quyết công việc của cá nhân cán bộ, lãnh đạo và đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã, thị trấn./.
                                                                                            Đinh Thị Thông