> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tiếp tục triển kh

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tiếp tục triển khai lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

26/03/2013
Sáng 26 tháng 3 năm 2013, tại phòng họp trực tuyến Hội trường 2/9 thành phố Pleiku, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nhằm tiếp tục triển khai lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (đến 30 tháng 9 năm 2013) và lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và 17 huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe phổ biến Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh về tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc hội lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (đến 30/4 và 30/9/2013) và hướng dẫn về việc tiếp nhận, tập hợp, tổng hợp ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (đến 30/4 và 30/9/2013). Nội dung tiếp tục góp ý về toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương gửi phiếu lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; các tổ chức đoàn thể, các hội, hiệp hội; các trường học, các doanh nghiệp,…
 
1.jpg

            Tiếp đó các đại biểu được nghe báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung cơ bản của Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); hướng dẫn về tiến độ triển khai lấy ý kiến và việc tập hợp, tổng hợp ý kiến nhân dân tham gia đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) tại cấp xã/ huyện/ tỉnh. Việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được thực hiện theo Quyết định số 49/QĐ-HĐND ngày 06 tháng 3 năm 2013 của Thường trực HĐND tỉnh Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm mục đích, thời gian, tiến độ trong công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân từ thôn, xã, huyện đến tỉnh. Đồng thời, bảo đảm công tác tổng hợp đầy đủ các ý kiến tham gia để UBND tỉnh báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng kế hoạch.
 
2.jpg

            Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Đình Thu, đề nghị các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) một cách hiệu quả, không lãng phí, có kiểm tra để việc lấy ý kiến đảm bảo đúng tiến độ, chương trình theo kế hoạch đã đề ra/.
                                                                                                            Quang Vinh

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tiếp tục triển khai lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

26/03/2013
Sáng 26 tháng 3 năm 2013, tại phòng họp trực tuyến Hội trường 2/9 thành phố Pleiku, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nhằm tiếp tục triển khai lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (đến 30 tháng 9 năm 2013) và lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và 17 huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe phổ biến Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh về tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc hội lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (đến 30/4 và 30/9/2013) và hướng dẫn về việc tiếp nhận, tập hợp, tổng hợp ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (đến 30/4 và 30/9/2013). Nội dung tiếp tục góp ý về toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương gửi phiếu lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; các tổ chức đoàn thể, các hội, hiệp hội; các trường học, các doanh nghiệp,…
 
1.jpg

            Tiếp đó các đại biểu được nghe báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung cơ bản của Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); hướng dẫn về tiến độ triển khai lấy ý kiến và việc tập hợp, tổng hợp ý kiến nhân dân tham gia đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) tại cấp xã/ huyện/ tỉnh. Việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được thực hiện theo Quyết định số 49/QĐ-HĐND ngày 06 tháng 3 năm 2013 của Thường trực HĐND tỉnh Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm mục đích, thời gian, tiến độ trong công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân từ thôn, xã, huyện đến tỉnh. Đồng thời, bảo đảm công tác tổng hợp đầy đủ các ý kiến tham gia để UBND tỉnh báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng kế hoạch.
 
2.jpg

            Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Đình Thu, đề nghị các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) một cách hiệu quả, không lãng phí, có kiểm tra để việc lấy ý kiến đảm bảo đúng tiến độ, chương trình theo kế hoạch đã đề ra/.
                                                                                                            Quang Vinh