> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thường trực HĐND tỉnh vừa ban hành Kế giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi

Thường trực HĐND tỉnh vừa ban hành Kế giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII

12/10/2022
Ngày 11/10/2022, Thường trực HĐND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 254/KH-HĐND về giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.
 
IMG_2695.JPG
Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thông qua kế hoạch giám sát

Với mục đích đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong việc UBND tỉnh, Công ty Điện lực Gia Lai và các sở, ban, ngành có liên quan trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm; trên cơ sở đó kiến nghị biện pháp giải quyết; đồng thời, báo cáo HĐND tỉnh tại Kỳ họp cuối năm 2022. UBND tỉnh, Công ty Điện lực Gia Lai phải báo cáo bằng văn bản kết quả việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc phạm vi, trách nhiệm, thẩm quyền của mình; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời của báo cáo. 

Theo Kế hoạch, Thường trực HĐND tỉnh giao Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Giao các Ban HĐND tỉnh khảo sát, thẩm tra và báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến sẽ tổ chức giám sát trực tiếp UBND tỉnh, Công ty Điện lực Gia Lai và các sở, ban, ngành có liên quan vào tháng trung tuần tháng 11năm 2022./. 
Q. Vinh

Thường trực HĐND tỉnh vừa ban hành Kế giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII

12/10/2022
Ngày 11/10/2022, Thường trực HĐND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 254/KH-HĐND về giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.
 
IMG_2695.JPG
Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thông qua kế hoạch giám sát

Với mục đích đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong việc UBND tỉnh, Công ty Điện lực Gia Lai và các sở, ban, ngành có liên quan trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm; trên cơ sở đó kiến nghị biện pháp giải quyết; đồng thời, báo cáo HĐND tỉnh tại Kỳ họp cuối năm 2022. UBND tỉnh, Công ty Điện lực Gia Lai phải báo cáo bằng văn bản kết quả việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc phạm vi, trách nhiệm, thẩm quyền của mình; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời của báo cáo. 

Theo Kế hoạch, Thường trực HĐND tỉnh giao Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Giao các Ban HĐND tỉnh khảo sát, thẩm tra và báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến sẽ tổ chức giám sát trực tiếp UBND tỉnh, Công ty Điện lực Gia Lai và các sở, ban, ngành có liên quan vào tháng trung tuần tháng 11năm 2022./. 
Q. Vinh