> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Yêu cầu các sở, ngành nghiêm túc rút kinh nghiệm trong chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh

Yêu cầu các sở, ngành nghiêm túc rút kinh nghiệm trong chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh

20/08/2022
Ngày 19-8, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai có Công văn số 1866/UBND-KTTH yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành rút kinh nghiệm trong việc chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). 
 
Theo đó, công tác chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XII còn một số tồn tại, hạn chế, như: một số cơ quan, đơn vị chuẩn bị tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh còn phải bổ sung và xin rút (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh); nội dung trình không thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh); một số dự thảo Nghị quyết về thời gian trình chưa đảm bảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo); một số cơ quan, đơn vị chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh còn chậm, thiếu chủ động (Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính); Giám đốc Sở Tài chính trả lời chất vấn của đại biểu tại Kỳ họp thứ 6 chưa đúng trọng tâm nội dung của đại biểu chất vấn. 
 
 image001.jpg
Chủ tọa kỳ họp điều hành phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Gia Lai. 
 
Để khắc phục tình trạng nói trên, đảm bảo cho các tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh tại các kỳ họp của HĐND tỉnh đạt kết quả tốt; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nghiêm túc khắc phục, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc tham mưu chậm, chưa đảm bảo nội dung hoặc có hồ sơ xin rút, xin bổ sung các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa XII. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 31-8-2022. 
 
Các sở, ban, ngành chủ động rà soát kỹ nhu cầu và đề xuất, đăng ký nội dung để UBND tỉnh trình các kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định; tuyệt đối tránh tình trạng do không chủ động, không nghiên cứu kỹ nên đăng ký rồi sau đó xin rút hoặc để đến gần ngày diễn ra kỳ họp HĐND tỉnh mới đề nghị đăng ký bổ sung. 
 
Thực hiện đúng trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh theo quy định. Công tác chuẩn bị tài liệu trình tại các kỳ họp phải đảm bảo về thời gian, nội dung, chặt chẽ, đúng quy định. 
 
Các đồng chí được yêu cầu trả lời chất vấn tại kỳ họp phải chuẩn bị kỹ nội dung, trình bày ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, trọng điểm xác định rõ trách nhiệm và hướng giải quyết, thời gian giải quyết vấn đề. 
 
Sở Tư pháp tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh. 
 
Theo baogialai.com.vn

Yêu cầu các sở, ngành nghiêm túc rút kinh nghiệm trong chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh

20/08/2022
Ngày 19-8, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai có Công văn số 1866/UBND-KTTH yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành rút kinh nghiệm trong việc chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). 
 
Theo đó, công tác chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XII còn một số tồn tại, hạn chế, như: một số cơ quan, đơn vị chuẩn bị tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh còn phải bổ sung và xin rút (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh); nội dung trình không thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh); một số dự thảo Nghị quyết về thời gian trình chưa đảm bảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo); một số cơ quan, đơn vị chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh còn chậm, thiếu chủ động (Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính); Giám đốc Sở Tài chính trả lời chất vấn của đại biểu tại Kỳ họp thứ 6 chưa đúng trọng tâm nội dung của đại biểu chất vấn. 
 
 image001.jpg
Chủ tọa kỳ họp điều hành phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Gia Lai. 
 
Để khắc phục tình trạng nói trên, đảm bảo cho các tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh tại các kỳ họp của HĐND tỉnh đạt kết quả tốt; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nghiêm túc khắc phục, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc tham mưu chậm, chưa đảm bảo nội dung hoặc có hồ sơ xin rút, xin bổ sung các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa XII. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 31-8-2022. 
 
Các sở, ban, ngành chủ động rà soát kỹ nhu cầu và đề xuất, đăng ký nội dung để UBND tỉnh trình các kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định; tuyệt đối tránh tình trạng do không chủ động, không nghiên cứu kỹ nên đăng ký rồi sau đó xin rút hoặc để đến gần ngày diễn ra kỳ họp HĐND tỉnh mới đề nghị đăng ký bổ sung. 
 
Thực hiện đúng trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh theo quy định. Công tác chuẩn bị tài liệu trình tại các kỳ họp phải đảm bảo về thời gian, nội dung, chặt chẽ, đúng quy định. 
 
Các đồng chí được yêu cầu trả lời chất vấn tại kỳ họp phải chuẩn bị kỹ nội dung, trình bày ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, trọng điểm xác định rõ trách nhiệm và hướng giải quyết, thời gian giải quyết vấn đề. 
 
Sở Tư pháp tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh. 
 
Theo baogialai.com.vn