HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh...

09/11/2015

Thực hiện Kế hoạch giám sát ban hành kèm theo Quyết định số 132/QĐ-HĐND ngày 01/10/2015 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc giám sát công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Article
04 Tháng Sáu

Giải pháp đổi mới cơ cấu tổ chức Ban của HĐND

Ban của HĐND được thành lập ở cấp tỉnh và cấp huyện, do HĐND cùng cấp bầu ra. Trong thời gian qua, các Ban của HĐND đã phát huy vai trò, nhiệm vụ trong công tác thẩm tra, giám sát, tham gia chuẩn bị kỳ họp của HĐND .....

Article
21 Tháng Năm

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát...

Ngày 20/5/2015, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát nội dung này tại Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai và Sở Nội Vụ. Qua giám sát, Ban nhận thấy Luật Thanh niên năm 2005 đã thể chế, cụ thể hóa...

|<  <   ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...   >  >| Pages: 21 of 36