> Chuyên mục > Đoàn đại biểu Quốc hội > Hoạt động khảo sát, giám sát > Đoàn Đại Biểu Quốc Hội tỉnh Gia Lai triển khai cuộc giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về

Đoàn Đại Biểu Quốc Hội tỉnh Gia Lai triển khai cuộc giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn

01/06/2012
Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-ĐĐBQH ngày 31/01/2012 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn” trên địa bàn tỉnh Gia Lai; từ ngày 28/02 đến ngày 02/3/2012, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát đã làm việc với các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện Ia Grai, KRông Pa, Mang Yang để đánh giá tình hình ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; trong đó, tập trung chủ yếu đánh giá việc thực hiện công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, vốn đầu tư của Nhà nước cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, địa phương; từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và thực hiện có hiệu quả hơn chính sách, pháp luật của Nhà nước về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong bối cảnh tái cơ cấu đầu tư công và tái cấu trúc nền kinh tế. Qua giám sát cho thấy, chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã được Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương quan tâm ban hành hàng chục văn bản, trên nhiều lĩnh vực; song vẫn còn tình trạng chậm ban hành văn bản hoặc quy định chưa phù hợp đã phát hiện nhưng điều chỉnh không kịp thời, làm cho địa phương lúng túng khi triển khai; .... Về kết quả thực hiện: Đầu tư công của tỉnh Gia Lai đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã được quan tâm (toàn tỉnh chiếm tỷ lệ trên 55% và các huyện Ia Grai, KRông Pa, Mang Yang chiếm trên 90% tổng vốn ngân sách nhà nước đầu tư). Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được tỉnh và các huyện tích cực triển khai, hoàn thành công tác quy hoạch đối với các xã. Tuy nhiên, chất lượng việc lập quy hoạch còn hạn chế, cần gắn kết đồng bộ giữa quy hoạch trên địa bàn xã với quy hoạch của huyện, của tỉnh và quy hoạch vùng, ngành gắn với sản phẩm. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người nông dân còn bất cập; vốn đầu tư và việc huy động các nguồn lực chưa đáp ứng yêu. Tại các buổi làm việc, ông Huỳnh Thành, thay mặt Đoàn giám sát ghi nhận các kiến nghị của địa phương để tập hợp, phân loại chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, đề nghị các huyện sớm đề ra biện pháp khắc phục hạn chế, bất cập vừa qua; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tăng cường quản lý đất đai, quản lý đầu tư công bảo đảm hiệu quả cao; xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; nghiên cứu, vận dụng chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn để phát huy lợi thế so sánh, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn; củng cố hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả; khơi gợi và phát huy nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn bằng sức dân và tham gia tích cực của các doanh nghiệp, với cách làm phù hợp, sáng tạo; v.v..
Trên cơ sở làm việc với các sở, ngành và các huyện, sắp tới Đoàn giám sát sẽ làm việc với UBND tỉnh và tổng hợp báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

Đoàn Đại Biểu Quốc Hội tỉnh Gia Lai triển khai cuộc giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn

01/06/2012
Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-ĐĐBQH ngày 31/01/2012 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn” trên địa bàn tỉnh Gia Lai; từ ngày 28/02 đến ngày 02/3/2012, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát đã làm việc với các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện Ia Grai, KRông Pa, Mang Yang để đánh giá tình hình ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; trong đó, tập trung chủ yếu đánh giá việc thực hiện công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, vốn đầu tư của Nhà nước cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, địa phương; từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và thực hiện có hiệu quả hơn chính sách, pháp luật của Nhà nước về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong bối cảnh tái cơ cấu đầu tư công và tái cấu trúc nền kinh tế. Qua giám sát cho thấy, chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã được Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương quan tâm ban hành hàng chục văn bản, trên nhiều lĩnh vực; song vẫn còn tình trạng chậm ban hành văn bản hoặc quy định chưa phù hợp đã phát hiện nhưng điều chỉnh không kịp thời, làm cho địa phương lúng túng khi triển khai; .... Về kết quả thực hiện: Đầu tư công của tỉnh Gia Lai đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã được quan tâm (toàn tỉnh chiếm tỷ lệ trên 55% và các huyện Ia Grai, KRông Pa, Mang Yang chiếm trên 90% tổng vốn ngân sách nhà nước đầu tư). Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được tỉnh và các huyện tích cực triển khai, hoàn thành công tác quy hoạch đối với các xã. Tuy nhiên, chất lượng việc lập quy hoạch còn hạn chế, cần gắn kết đồng bộ giữa quy hoạch trên địa bàn xã với quy hoạch của huyện, của tỉnh và quy hoạch vùng, ngành gắn với sản phẩm. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người nông dân còn bất cập; vốn đầu tư và việc huy động các nguồn lực chưa đáp ứng yêu. Tại các buổi làm việc, ông Huỳnh Thành, thay mặt Đoàn giám sát ghi nhận các kiến nghị của địa phương để tập hợp, phân loại chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, đề nghị các huyện sớm đề ra biện pháp khắc phục hạn chế, bất cập vừa qua; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tăng cường quản lý đất đai, quản lý đầu tư công bảo đảm hiệu quả cao; xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; nghiên cứu, vận dụng chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn để phát huy lợi thế so sánh, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn; củng cố hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả; khơi gợi và phát huy nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn bằng sức dân và tham gia tích cực của các doanh nghiệp, với cách làm phù hợp, sáng tạo; v.v..
Trên cơ sở làm việc với các sở, ngành và các huyện, sắp tới Đoàn giám sát sẽ làm việc với UBND tỉnh và tổng hợp báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.