Article
15/05/2012

Một số ý kiến trao đổi về quy trình giám...

1. Đặt vấn đề - Điều 83 Hiến pháp năm 1992 và Điều 1 Luật tổ chức Quốc hội năm 2001 quy định “Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước”. Để cụ thể hóa Hiến...

Article
15/05/2012

Tham gia xây dựng luật

Theo Nghị quyết số 07/2011/NQ-QH13 của Quốc hội, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII sẽ xem xét, thông qua 09 dự án luật, cho ý kiến 08 dự án luật và 01 nghị quyết. Thực hiện chương trình hoạt động năm 2012...

|<  <   1    >  >| Pages: 1 of 1
Default news teaser image

Một số ý kiến trao đổi về quy trình giám sát của Quốc Hội

15/05/2012

1. Đặt vấn đề - Điều 83 Hiến pháp năm 1992 và Điều 1 Luật tổ chức Quốc hội năm 2001 quy định “Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước”. Để cụ thể hóa Hiến pháp về quyền giám sát, góp...

Default news teaser image

Tham gia xây dựng luật

15/05/2012

Theo Nghị quyết số 07/2011/NQ-QH13 của Quốc hội, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII sẽ xem xét, thông qua 09 dự án luật, cho ý kiến 08 dự án luật và 01 nghị quyết. Thực hiện chương trình hoạt động năm 2012, Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các tổ...