Tham gia xây dựng luật

15/05/2012
Theo Nghị quyết số 07/2011/NQ-QH13 của Quốc hội, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII sẽ xem xét, thông qua 09 dự án luật, cho ý kiến 08 dự án luật và 01 nghị quyết. Thực hiện chương trình hoạt động năm 2012, Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các tổ chức và cá nhân tham gia xây dựng các dự án luật nêu trên. Các ý kiến đóng góp xin gửi qua Email: gialai@qh.gov.vn hoặc gửi đến Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai, địa chỉ: số 07 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Nội dung các dự án luật như sau:
Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư Tải về
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực Tải về
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế Tải về
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dự trữ Quốc gia Tải về
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản (Sửa đổi) Tải về
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hợp tác xã Tải về
Dự thảo Nghị quyết về việc lấy  phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn Tải về
Dự án Luật Phòng, chống khủng bố Tải về
Dự án Luật Giáo dục Quốc phòng - an ninh Tải về
Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (Sửa đổi) Tải về
* Các dự án Luật khác, Website sẽ tiếp tục đăng.
Nguồn: Văn phòng Quốc hội

Tham gia xây dựng luật

15/05/2012
Theo Nghị quyết số 07/2011/NQ-QH13 của Quốc hội, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII sẽ xem xét, thông qua 09 dự án luật, cho ý kiến 08 dự án luật và 01 nghị quyết. Thực hiện chương trình hoạt động năm 2012, Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các tổ chức và cá nhân tham gia xây dựng các dự án luật nêu trên. Các ý kiến đóng góp xin gửi qua Email: gialai@qh.gov.vn hoặc gửi đến Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai, địa chỉ: số 07 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Nội dung các dự án luật như sau:
Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư Tải về
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực Tải về
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế Tải về
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dự trữ Quốc gia Tải về
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản (Sửa đổi) Tải về
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hợp tác xã Tải về
Dự thảo Nghị quyết về việc lấy  phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn Tải về
Dự án Luật Phòng, chống khủng bố Tải về
Dự án Luật Giáo dục Quốc phòng - an ninh Tải về
Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (Sửa đổi) Tải về
* Các dự án Luật khác, Website sẽ tiếp tục đăng.
Nguồn: Văn phòng Quốc hội