> Chuyên mục > Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ > Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng

13/03/2020
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao trình độ lý luận chính trị và cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, phải tiến hành thường xuyên, liên tục để thực hiện hiệu quả nhóm giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, là cơ sở để đánh giá, nhận diện và phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Những kết quả nổi bật
 
Nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục chính trị đối với cán bộ, đảng viên, từ năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai Đề án tổ chức việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở. Hình thức này có hiệu quả thiết thực trong tiết kiệm kinh phí, sớm đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thông tin thời sự về tình hình thế giới, khu vực và trong nước một cách chính thống với nội dung chặt chẽ, phong phú, do các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh trực tiếp phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở... đã nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị một cách thực chất, thuyết phục.

Cùng với đó, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, báo cáo viên các cấp tiếp tục được kiện toàn, đào tạo nâng cao về chuyên môn, lý luận chính trị và bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ; các hoạt động thao giảng, dự giờ tại Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện được chú trọng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn việc tổ chức các hội thi ở cấp huyện, đồng thời tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018 và Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019... Qua đó, tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên học hỏi, trao đổi kỹ năng nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cơ sở.
  
image001.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức ngày 9-3.

Một kết quả nổi bật nữa là việc nâng cao chất lượng biên soạn, cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền, giáo dục chính trị đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng biên soạn, biên tập và cung cấp thông tin, tài liệu qua mạng nội bộ, thông tin sinh hoạt chi bộ, bản tin sinh hoạt nhân dân, đặc san Tư tưởng-Văn hóa Gia Lai và các ấn phẩm, như: “Giới thiệu một số chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Sổ tay các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW”, “Sổ tay các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp”... đảm bảo định hướng, cung cấp nguồn thông tin kịp thời, thường xuyên hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác phổ biến, quán triệt và tuyên truyền, vận động ở cơ sở. Bám sát các sự kiện thời sự quan trọng của đất nước và địa phương, ban tuyên giáo (phòng chính trị) các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo, duy trì thường xuyên các hội nghị thông tin tình hình thời sự và định hướng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, báo cáo viên các cấp.

Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh có sự chủ động hơn trong công tác tuyên truyền; duy trì thường xuyên các chuyên trang, chuyên mục: “Học tập và làm theo gương Bác”, “Dân vận khéo”, “Chuyện thường ngày”, “Người tốt-việc tốt” (Báo Gia Lai); “Đảng trong cuộc sống”, “Đại đoàn kết”, “Thi đua yêu nước” (Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh).

 Thực hiện phương châm hướng về cơ sở, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khảo sát, xây dựng và thực hiện thí điểm Đề án xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng tại 4 xã: Hà Bầu, Hà Ra, Ia Le, An Thành trong năm 2017. Việc lựa chọn, tổ chức thành lập và hướng dẫn hoạt động cho lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở thôn, làng (là những người có uy tín tại cộng đồng, có khả năng tuyên truyền, vận động củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước) để đưa các thông tin cơ bản, có định hướng đến người dân, nhất là ở thôn, làng, tổ dân phố. Ban Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp nguồn thông tin chính thống về các vấn đề thời sự, chính trị nổi bật, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, huyện, xã… và định kỳ tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về cách thức, phương pháp, kỹ năng tuyên truyền miệng.

 Từ kết quả và kinh nghiệm triển khai ở cơ sở, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn việc thành lập, tổ chức hoạt động và tập huấn, cung cấp thông tin cho lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở. Cuối năm 2019, có 17/17 Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy thành lập lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở với 2.767 thành viên ở thôn, làng tham gia.

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã duy trì định kỳ (3 đến 4 ngày) tổng hợp các thông tin báo chí viết về Gia Lai để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; đồng thời trao đổi để các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan nắm được, có thông tin phản hồi hoặc chỉ đạo giải quyết. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh chú ý phản ánh, đưa thông tin nhiều chiều đối với những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, kịp thời có bài viết, thông tin làm rõ, phản hồi những ý kiến chưa thống nhất trong dư luận.

 Ngành Tuyên giáo của tỉnh thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức thực hiện quan điểm “Xây” và “Chống” trong phê phán quan điểm sai trái, thù địch với ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

 Ngoài ra, thực hiện hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua nắm bắt tình hình thực tế và phản ánh của các cấp ủy, tổ chức Đảng cơ sở, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Hướng dẫn số 94-HD/BTGTU, ngày 15-5-2019 “Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để hướng dẫn cụ thể về nội dung, cách thức chuẩn bị và tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ. Sau khi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy đã vận dụng để chỉ đạo thực hiện; riêng Thành ủy Pleiku đã nghiên cứu, đưa việc thực hành tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ vào hội thi cấp thành phố. Đây là cách làm sáng tạo, đã tạo chuyển biến khá tốt trong việc duy trì và nâng cao chất lượng tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục

 Trong thời gian đến, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng (về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; về giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên) và Quy định số 1614-QĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp”.
  
image004.jpg
Quang cảnh hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức ngày 9-3.

Tiếp tục đổi mới, đa dạng hơn về phương thức công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục chính trị, nhất là thông qua công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội. Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phát hiện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (đối chiếu với 82 biểu hiện đã được Đảng chỉ ra). Thực hiện phương châm “Xây” đi đôi với “Chống”, tuyên truyền, biểu dương về những điển hình tiêu biểu, gương người tốt-việc tốt, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai kết quả xử lý những vi phạm, khuyết điểm để chấn chỉnh, làm gương.

 Triển khai các giải pháp phát hiện, khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; khắc phục những hạn chế, yếu kém để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn kết chặt chẽ với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc tự giác, thường xuyên.

 Tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và tìm hiểu, điều tra nắm bắt dư luận xã hội để phát hiện, lựa chọn và giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng, vụ việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm. Chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.                                       
Lê Phan Lương
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
(Nguồn baogialai.com.vn)

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng

13/03/2020
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao trình độ lý luận chính trị và cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, phải tiến hành thường xuyên, liên tục để thực hiện hiệu quả nhóm giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, là cơ sở để đánh giá, nhận diện và phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Những kết quả nổi bật
 
Nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục chính trị đối với cán bộ, đảng viên, từ năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai Đề án tổ chức việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở. Hình thức này có hiệu quả thiết thực trong tiết kiệm kinh phí, sớm đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thông tin thời sự về tình hình thế giới, khu vực và trong nước một cách chính thống với nội dung chặt chẽ, phong phú, do các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh trực tiếp phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở... đã nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị một cách thực chất, thuyết phục.

Cùng với đó, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, báo cáo viên các cấp tiếp tục được kiện toàn, đào tạo nâng cao về chuyên môn, lý luận chính trị và bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ; các hoạt động thao giảng, dự giờ tại Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện được chú trọng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn việc tổ chức các hội thi ở cấp huyện, đồng thời tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018 và Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019... Qua đó, tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên học hỏi, trao đổi kỹ năng nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cơ sở.
  
image001.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức ngày 9-3.

Một kết quả nổi bật nữa là việc nâng cao chất lượng biên soạn, cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền, giáo dục chính trị đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng biên soạn, biên tập và cung cấp thông tin, tài liệu qua mạng nội bộ, thông tin sinh hoạt chi bộ, bản tin sinh hoạt nhân dân, đặc san Tư tưởng-Văn hóa Gia Lai và các ấn phẩm, như: “Giới thiệu một số chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Sổ tay các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW”, “Sổ tay các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp”... đảm bảo định hướng, cung cấp nguồn thông tin kịp thời, thường xuyên hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác phổ biến, quán triệt và tuyên truyền, vận động ở cơ sở. Bám sát các sự kiện thời sự quan trọng của đất nước và địa phương, ban tuyên giáo (phòng chính trị) các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo, duy trì thường xuyên các hội nghị thông tin tình hình thời sự và định hướng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, báo cáo viên các cấp.

Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh có sự chủ động hơn trong công tác tuyên truyền; duy trì thường xuyên các chuyên trang, chuyên mục: “Học tập và làm theo gương Bác”, “Dân vận khéo”, “Chuyện thường ngày”, “Người tốt-việc tốt” (Báo Gia Lai); “Đảng trong cuộc sống”, “Đại đoàn kết”, “Thi đua yêu nước” (Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh).

 Thực hiện phương châm hướng về cơ sở, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khảo sát, xây dựng và thực hiện thí điểm Đề án xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng tại 4 xã: Hà Bầu, Hà Ra, Ia Le, An Thành trong năm 2017. Việc lựa chọn, tổ chức thành lập và hướng dẫn hoạt động cho lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở thôn, làng (là những người có uy tín tại cộng đồng, có khả năng tuyên truyền, vận động củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước) để đưa các thông tin cơ bản, có định hướng đến người dân, nhất là ở thôn, làng, tổ dân phố. Ban Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp nguồn thông tin chính thống về các vấn đề thời sự, chính trị nổi bật, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, huyện, xã… và định kỳ tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về cách thức, phương pháp, kỹ năng tuyên truyền miệng.

 Từ kết quả và kinh nghiệm triển khai ở cơ sở, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn việc thành lập, tổ chức hoạt động và tập huấn, cung cấp thông tin cho lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở. Cuối năm 2019, có 17/17 Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy thành lập lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở với 2.767 thành viên ở thôn, làng tham gia.

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã duy trì định kỳ (3 đến 4 ngày) tổng hợp các thông tin báo chí viết về Gia Lai để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; đồng thời trao đổi để các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan nắm được, có thông tin phản hồi hoặc chỉ đạo giải quyết. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh chú ý phản ánh, đưa thông tin nhiều chiều đối với những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, kịp thời có bài viết, thông tin làm rõ, phản hồi những ý kiến chưa thống nhất trong dư luận.

 Ngành Tuyên giáo của tỉnh thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức thực hiện quan điểm “Xây” và “Chống” trong phê phán quan điểm sai trái, thù địch với ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

 Ngoài ra, thực hiện hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua nắm bắt tình hình thực tế và phản ánh của các cấp ủy, tổ chức Đảng cơ sở, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Hướng dẫn số 94-HD/BTGTU, ngày 15-5-2019 “Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để hướng dẫn cụ thể về nội dung, cách thức chuẩn bị và tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ. Sau khi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy đã vận dụng để chỉ đạo thực hiện; riêng Thành ủy Pleiku đã nghiên cứu, đưa việc thực hành tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ vào hội thi cấp thành phố. Đây là cách làm sáng tạo, đã tạo chuyển biến khá tốt trong việc duy trì và nâng cao chất lượng tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục

 Trong thời gian đến, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng (về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; về giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên) và Quy định số 1614-QĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp”.
  
image004.jpg
Quang cảnh hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức ngày 9-3.

Tiếp tục đổi mới, đa dạng hơn về phương thức công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục chính trị, nhất là thông qua công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội. Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phát hiện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (đối chiếu với 82 biểu hiện đã được Đảng chỉ ra). Thực hiện phương châm “Xây” đi đôi với “Chống”, tuyên truyền, biểu dương về những điển hình tiêu biểu, gương người tốt-việc tốt, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai kết quả xử lý những vi phạm, khuyết điểm để chấn chỉnh, làm gương.

 Triển khai các giải pháp phát hiện, khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; khắc phục những hạn chế, yếu kém để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn kết chặt chẽ với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc tự giác, thường xuyên.

 Tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và tìm hiểu, điều tra nắm bắt dư luận xã hội để phát hiện, lựa chọn và giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng, vụ việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm. Chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.                                       
Lê Phan Lương
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
(Nguồn baogialai.com.vn)