> Chuyên mục > Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ > Hiện thực hóa khát vọng phát triển của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hiện thực hóa khát vọng phát triển của Chủ tịch Hồ Chí Minh

19/05/2022
Khi đánh giá tầm vóc, tầm nhìn và những gì mang lại từ tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giám đốc UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương Modagat Ahmet nói: Chỉ có rất ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay từ khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó.  
 
1. Giám đốc UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương Modagat Ahmet nhấn mạnh: "Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là người anh hùng giải phóng cho Tổ quốc và Nhân dân bị đô hộ, mà còn là một nhà hiền triết hiện đại đã mang lại một viễn cảnh và hy vọng mới cho những người đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất này".

 Với tư cách đó, di sản Hồ Chí Minh để lại cho Đảng ta, Nhân dân ta, dân tộc ta và nhân loại tiến bộ nói chung rất phong phú, sâu sắc, phản ánh cô đọng những giá trị tư tưởng nhân văn: giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Trong đó, Di chúc là sự đúc kết cô đọng lý luận, thực tiễn và khẳng định thắng lợi tất yếu của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của dân ta; phản ánh khát vọng “vì nước, vì dân” mà trọn đời Người theo đuổi. Đó cũng là di nguyện cuối cùng Bác để lại cho các thế hệ con cháu chúng ta tiếp bước sự nghiệp của Người.

 Khi trù tính cho tương lai đất nước, với tầm nhìn xa, trông rộng, Người yêu cầu: “Phải đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng-từ giữ gìn sự đoàn kết, đến thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình… Mỗi đảng viên, cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch”. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, để “lo cho dân, cho nước”, Người chỉ rõ: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân”.

Khát vọng, điều mong ước cuối cùng của Người là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.
 
 image001.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Việt Bắc năm 1952. Ảnh tư liệu

2. Bắt tay vào công cuộc xây dựng, phát triển xã hội mới, trong cơn biến động dữ dội của các nước xã hội chủ nghĩa những thập niên cuối thế kỷ XX, khi nhận ra những bất cập, sai lầm, Đảng ta đã kịp thời khởi xướng và thực hành đổi mới toàn diện, đồng bộ. Lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Nhờ đó, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn.

 Đặc biệt, từ sau Đại hội XII đến nay, Đảng ta đã chọn đúng và giải quyết khá thành công cả 2 vấn đề căn cốt: hoàn thiện thể chế phát triển, trong đó ưu tiên trong việc tạo nên sự tương thích giữa chính trị và kinh tế; đồng thời gắn với việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện phản ánh tầm vóc, bản lĩnh của Đảng trong việc tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước, thể hiện trong nội dung các văn kiện được Đại hội thông qua cùng với việc lựa chọn được những đại diện ưu tú gánh vác sứ mệnh cao cả “Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” theo di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Có thể thấy, nhờ quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, các quyết sách được thông qua đã thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng dân”, hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển quốc gia, dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những thành tựu đạt được là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Nó tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

3. Trong “Tầm nhìn và định hướng phát triển” thời kỳ tiếp theo, với sự tiếp nối mạch nguồn triết lý phát triển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội XIII của Đảng ta đã xác định “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là một phương diện hợp thành “sức mạnh tổng hợp, tạo động lực mới cho phát triển bền vững đất nước”. Dĩ nhiên, hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng này là trách nhiệm của mọi cấp độ chủ thể hành động “của nước, của dân”. Trong đó, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định, trước hết là trọng trách của Đảng. Theo tinh thần đó, các cấp ủy Đảng cần quan tâm thực hiện một số vấn đề sau đây:

Thứ nhất, tổ chức Đảng từ trung ương đến các địa phương cần thể hiện tầm vóc trí tuệ qua việc đánh giá đúng các nguồn lực, dự báo các xu hướng biến đổi của thời đại để xác lập và thiết kế mô hình phát triển của quốc gia, của từng địa phương, từng ngành một cách hài hòa, bền vững, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hội nhập quốc tế; tạo lập môi trường, điều kiện để huy động tối đa các nguồn lực từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển theo lộ trình đã xác định.

Thứ hai, Đảng cần thể hiện sự sáng suốt, bản lĩnh trong xây dựng một đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ đức, đủ tài năng, đủ ý chí, “6 dám” (dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách) để hoàn thành trọng trách lãnh đạo, quản lý và vận hành hệ thống xã hội, góp phần hiện thực hóa mô hình phát triển đã được lựa chọn, tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn.

Thứ ba, trên cơ sở đó, Đảng lãnh đạo hoàn thiện thể chế quản trị quốc gia có hiệu lực, hiệu quả; tạo khả năng chống chịu hay sức đề kháng trước những “thất bại của thị trường”...; tìm kiếm, thể nghiệm các mô hình khởi nghiệp trên lĩnh vực kinh tế tri thức, kinh tế số; nâng cao hiệu lực quản lý công nghiệp hóa, hiện đại hóa với việc bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Thứ tư, trên nền các kết quả đó, các nhân tố lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là người đứng đầu mỗi hệ thống khuyến khích, huy động trí tuệ, tâm huyết của các thành viên cùng tạo lập thể chế, cơ chế, để một mặt, mỗi người, mỗi chủ thể có thể phát huy sự sáng tạo, khẳng định “cái tôi” trong “cái chúng ta”; mặt khác, đó cũng là cơ sở để mọi thành viên có thể tham gia xây dựng, góp ý, hơn nữa là giám sát, kiểm soát hoạt động thực thi quyền và nghĩa vụ. Chỉ trên cơ sở thể chế hợp lý, tường minh, phẩm chất tài năng và đạo đức của người đứng đầu mới được thể hiện và thẩm định bởi sự trong sáng “vị công” và hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, quản lý.
Đây là cách thể hiện sinh động sự tiếp nối khát vọng cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ta ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
Theo baogialai.com.vn

Hiện thực hóa khát vọng phát triển của Chủ tịch Hồ Chí Minh

19/05/2022
Khi đánh giá tầm vóc, tầm nhìn và những gì mang lại từ tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giám đốc UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương Modagat Ahmet nói: Chỉ có rất ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay từ khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó.  
 
1. Giám đốc UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương Modagat Ahmet nhấn mạnh: "Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là người anh hùng giải phóng cho Tổ quốc và Nhân dân bị đô hộ, mà còn là một nhà hiền triết hiện đại đã mang lại một viễn cảnh và hy vọng mới cho những người đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất này".

 Với tư cách đó, di sản Hồ Chí Minh để lại cho Đảng ta, Nhân dân ta, dân tộc ta và nhân loại tiến bộ nói chung rất phong phú, sâu sắc, phản ánh cô đọng những giá trị tư tưởng nhân văn: giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Trong đó, Di chúc là sự đúc kết cô đọng lý luận, thực tiễn và khẳng định thắng lợi tất yếu của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của dân ta; phản ánh khát vọng “vì nước, vì dân” mà trọn đời Người theo đuổi. Đó cũng là di nguyện cuối cùng Bác để lại cho các thế hệ con cháu chúng ta tiếp bước sự nghiệp của Người.

 Khi trù tính cho tương lai đất nước, với tầm nhìn xa, trông rộng, Người yêu cầu: “Phải đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng-từ giữ gìn sự đoàn kết, đến thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình… Mỗi đảng viên, cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch”. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, để “lo cho dân, cho nước”, Người chỉ rõ: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân”.

Khát vọng, điều mong ước cuối cùng của Người là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.
 
 image001.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Việt Bắc năm 1952. Ảnh tư liệu

2. Bắt tay vào công cuộc xây dựng, phát triển xã hội mới, trong cơn biến động dữ dội của các nước xã hội chủ nghĩa những thập niên cuối thế kỷ XX, khi nhận ra những bất cập, sai lầm, Đảng ta đã kịp thời khởi xướng và thực hành đổi mới toàn diện, đồng bộ. Lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Nhờ đó, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn.

 Đặc biệt, từ sau Đại hội XII đến nay, Đảng ta đã chọn đúng và giải quyết khá thành công cả 2 vấn đề căn cốt: hoàn thiện thể chế phát triển, trong đó ưu tiên trong việc tạo nên sự tương thích giữa chính trị và kinh tế; đồng thời gắn với việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện phản ánh tầm vóc, bản lĩnh của Đảng trong việc tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước, thể hiện trong nội dung các văn kiện được Đại hội thông qua cùng với việc lựa chọn được những đại diện ưu tú gánh vác sứ mệnh cao cả “Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” theo di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Có thể thấy, nhờ quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, các quyết sách được thông qua đã thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng dân”, hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển quốc gia, dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những thành tựu đạt được là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Nó tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

3. Trong “Tầm nhìn và định hướng phát triển” thời kỳ tiếp theo, với sự tiếp nối mạch nguồn triết lý phát triển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội XIII của Đảng ta đã xác định “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là một phương diện hợp thành “sức mạnh tổng hợp, tạo động lực mới cho phát triển bền vững đất nước”. Dĩ nhiên, hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng này là trách nhiệm của mọi cấp độ chủ thể hành động “của nước, của dân”. Trong đó, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định, trước hết là trọng trách của Đảng. Theo tinh thần đó, các cấp ủy Đảng cần quan tâm thực hiện một số vấn đề sau đây:

Thứ nhất, tổ chức Đảng từ trung ương đến các địa phương cần thể hiện tầm vóc trí tuệ qua việc đánh giá đúng các nguồn lực, dự báo các xu hướng biến đổi của thời đại để xác lập và thiết kế mô hình phát triển của quốc gia, của từng địa phương, từng ngành một cách hài hòa, bền vững, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hội nhập quốc tế; tạo lập môi trường, điều kiện để huy động tối đa các nguồn lực từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển theo lộ trình đã xác định.

Thứ hai, Đảng cần thể hiện sự sáng suốt, bản lĩnh trong xây dựng một đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ đức, đủ tài năng, đủ ý chí, “6 dám” (dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách) để hoàn thành trọng trách lãnh đạo, quản lý và vận hành hệ thống xã hội, góp phần hiện thực hóa mô hình phát triển đã được lựa chọn, tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn.

Thứ ba, trên cơ sở đó, Đảng lãnh đạo hoàn thiện thể chế quản trị quốc gia có hiệu lực, hiệu quả; tạo khả năng chống chịu hay sức đề kháng trước những “thất bại của thị trường”...; tìm kiếm, thể nghiệm các mô hình khởi nghiệp trên lĩnh vực kinh tế tri thức, kinh tế số; nâng cao hiệu lực quản lý công nghiệp hóa, hiện đại hóa với việc bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Thứ tư, trên nền các kết quả đó, các nhân tố lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là người đứng đầu mỗi hệ thống khuyến khích, huy động trí tuệ, tâm huyết của các thành viên cùng tạo lập thể chế, cơ chế, để một mặt, mỗi người, mỗi chủ thể có thể phát huy sự sáng tạo, khẳng định “cái tôi” trong “cái chúng ta”; mặt khác, đó cũng là cơ sở để mọi thành viên có thể tham gia xây dựng, góp ý, hơn nữa là giám sát, kiểm soát hoạt động thực thi quyền và nghĩa vụ. Chỉ trên cơ sở thể chế hợp lý, tường minh, phẩm chất tài năng và đạo đức của người đứng đầu mới được thể hiện và thẩm định bởi sự trong sáng “vị công” và hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, quản lý.
Đây là cách thể hiện sinh động sự tiếp nối khát vọng cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ta ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
Theo baogialai.com.vn