> Chuyên mục > Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ > Kết tinh tư tưởng Hồ Chí Minh, sâu sắc và thấm thía

Kết tinh tư tưởng Hồ Chí Minh, sâu sắc và thấm thía

18/02/2022
Những bài nói, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tập hợp trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” chính là sự kết tinh tư tưởng Hồ Chí Minh trong suốt quá trình cách mạng Việt Nam, sâu sắc và thấm thía. Mỗi bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị đã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt nhất vai trò, sứ mệnh của mình. Trong đó, Quốc hội đã chủ động đổi mới sáng tạo, đáp ứng kịp thời yêu cầu của đất nước, hoạt động của Chính phủ và định hướng, chỉ đạo lan tỏa hoạt động của HĐND các cấp, hướng tới một nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân.

Hội tụ tầm cao tư duy, tổng kết lý luận, chỉ đạo thực tiễn sâu sắc

Là nhà lãnh đạo trải qua các vị trí then chốt của Hội đồng Lý luận Trung ương trong những năm đất nước bước vào thời kỳ đổi mới vô cùng phong phú và phức tạp, trực tiếp “cầm quân, điều binh, khiển tướng” với tư cách là Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội tụ về tầm cao tư duy, tổng kết lý luận và chỉ đạo thực tiễn sâu sắc.

Nội dung các bài viết, bài nói của Tổng Bí thư trong quá trình chuẩn bị Văn kiện đại hội XIII của Đảng là những kết tinh lý luận cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng đến nay. Thấm nhuần tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gần gũi với đời sống đương đại, tầm vóc tư tưởng kết tinh từ đời sống nên gần gũi và lay động lòng người; thể hiện năng lực hoạch định và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng và Tổng Bí thư trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng, hoàn thiện pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; tư tưởng dân là gốc và vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Quốc hội và HĐND các cấp trong thời kỳ mới.

Từ thực tiễn, Tổng Bí thư đã khẳng định: “Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.

Những thành tựu đạt được qua 35 năm đổi mới trong bối cảnh biến động phức tạp của chính trị, kinh tế thế giới và sự chống phá của các thế lực thù địch, trong và ngoài nước, sự xét lại, cơ hội, tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong Đảng mới thấy hết tầm vóc và sự kiên định của Đảng và nỗ lực vượt qua khó khăn của toàn quân, toàn dân ta.

Để tiếp tục cổ vũ, động viên toàn đảng, toàn dân tiếp tục con đường xây dựng đất nước theo định hướng XHCN, Tổng Bí thư đã khẳng định: Xã hội xã hội chủ nghĩa với giá trị cốt lõi, bền vững và tốt đẹp mà nhân loại hướng tới là: Một xã hội mà trong đó sự phát triển thực sự vì con người; sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn; sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai; một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về Nhân dân, do Nhân dân và phục vụ lợi ích của Nhân dân.

Một chủ nghĩa xã hội với nội hàm như vậy rất gần gũi, gắn bó với mong muốn tự thân của hàng triệu người Việt Nam hôm nay và mai sau nên nó trở thành lời hiệu triệu để đoàn kết toàn dân tộc vươn lên giành những thắng lợi mới, phấn đấu đến năm 2045 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại  như định hướng của đại hội XIII của Đảng.

Tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước

Về phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Quốc hội, Tổng Bí thư đã dày công nghiên cứu, từ thực tiễn hoạt động của Quốc hội sau 75 năm hoạt động và 14 nhiệm kỳ Quốc hội. Tại phiên khai mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Khóa XV, cùng với đánh giá những kết quả quan trọng Quốc hội nước ta đã đạt được xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Nhân dân, Tổng Bí thư đã khẳng định cần nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc vai trò, vị trí và trách nhiệm của Quốc hội trong hệ thống chính trị nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo… cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật; sớm xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Ưu tiên xây dựng mới, bổ sung các đạo luật ở các lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt, có tính khả thi cao, tạo sự bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội.

Những bài nói, bài viết của Tổng Bí thư chính là sự kết tinh tư tưởng Hồ Chí Minh trong suốt quá trình cách mạng Việt Nam, sâu sắc và thấm thía. Mỗi bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị đã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt nhất vị trí, vai trò, sứ mệnh của mình trước pháp luật. Trong đó, Quốc hội đã chủ động đổi mới sáng tạo, chủ động chuyển mạnh từ hoạt động định kỳ sang hoạt động thường xuyên kịp thời nhưng không chạy theo sự vụ, ngẫu hứng, bỏ qua quy trình pháp luật; đã đáp ứng kịp thời yêu cầu của đất nước, hoạt động của Chính phủ và có tác dụng định hướng, chỉ đạo lan tỏa hoạt động của HĐND các cấp hướng tới một nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân như Tổng Bí thư nhắc lại “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, thực sự vì nhân dân, phục vụ lợi ích của nhân dân. Phải thật sự thấm sâu lời dạy của Bác Hồ: “Là công bộc của dân”, “đừng lên mặt quan cách mạng”...

Cuộc sống vô cùng phức tạp, nhưng cuộc sống là “quan tòa” phán xử hành vi của những người đang sống và bổn sự của họ trước tổ chức và nhân dân. Nhân dân mong muốn đội ngũ công bộc của mình không chỉ nghe, đọc, thấu hiểu những tư tưởng, tình cảm, tấm lòng lãnh tụ đối với Đảng, nhân dân và dân tộc mà mong muốn hơn nữa những nhận thức ấy trở thành hành động quyết liệt, mạnh mẽ, nhất quán; làm cho cái tốt, vĩ đại đơm hoa kết trái; cái tôi, cái xấu, cái ác bị đẩy lùi và tuyệt diệt để cho mọi người, mọi nhà an vui, hạnh phúc, đất nước thanh bình trường cửu như nỗi lòng lãnh tụ và Tổng Bí thư gửi gắm trong các bài nói, bài viết của mình.
Theo daibieunhandan.vn

Kết tinh tư tưởng Hồ Chí Minh, sâu sắc và thấm thía

18/02/2022
Những bài nói, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tập hợp trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” chính là sự kết tinh tư tưởng Hồ Chí Minh trong suốt quá trình cách mạng Việt Nam, sâu sắc và thấm thía. Mỗi bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị đã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt nhất vai trò, sứ mệnh của mình. Trong đó, Quốc hội đã chủ động đổi mới sáng tạo, đáp ứng kịp thời yêu cầu của đất nước, hoạt động của Chính phủ và định hướng, chỉ đạo lan tỏa hoạt động của HĐND các cấp, hướng tới một nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân.

Hội tụ tầm cao tư duy, tổng kết lý luận, chỉ đạo thực tiễn sâu sắc

Là nhà lãnh đạo trải qua các vị trí then chốt của Hội đồng Lý luận Trung ương trong những năm đất nước bước vào thời kỳ đổi mới vô cùng phong phú và phức tạp, trực tiếp “cầm quân, điều binh, khiển tướng” với tư cách là Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội tụ về tầm cao tư duy, tổng kết lý luận và chỉ đạo thực tiễn sâu sắc.

Nội dung các bài viết, bài nói của Tổng Bí thư trong quá trình chuẩn bị Văn kiện đại hội XIII của Đảng là những kết tinh lý luận cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng đến nay. Thấm nhuần tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gần gũi với đời sống đương đại, tầm vóc tư tưởng kết tinh từ đời sống nên gần gũi và lay động lòng người; thể hiện năng lực hoạch định và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng và Tổng Bí thư trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng, hoàn thiện pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; tư tưởng dân là gốc và vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Quốc hội và HĐND các cấp trong thời kỳ mới.

Từ thực tiễn, Tổng Bí thư đã khẳng định: “Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.

Những thành tựu đạt được qua 35 năm đổi mới trong bối cảnh biến động phức tạp của chính trị, kinh tế thế giới và sự chống phá của các thế lực thù địch, trong và ngoài nước, sự xét lại, cơ hội, tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong Đảng mới thấy hết tầm vóc và sự kiên định của Đảng và nỗ lực vượt qua khó khăn của toàn quân, toàn dân ta.

Để tiếp tục cổ vũ, động viên toàn đảng, toàn dân tiếp tục con đường xây dựng đất nước theo định hướng XHCN, Tổng Bí thư đã khẳng định: Xã hội xã hội chủ nghĩa với giá trị cốt lõi, bền vững và tốt đẹp mà nhân loại hướng tới là: Một xã hội mà trong đó sự phát triển thực sự vì con người; sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn; sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai; một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về Nhân dân, do Nhân dân và phục vụ lợi ích của Nhân dân.

Một chủ nghĩa xã hội với nội hàm như vậy rất gần gũi, gắn bó với mong muốn tự thân của hàng triệu người Việt Nam hôm nay và mai sau nên nó trở thành lời hiệu triệu để đoàn kết toàn dân tộc vươn lên giành những thắng lợi mới, phấn đấu đến năm 2045 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại  như định hướng của đại hội XIII của Đảng.

Tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước

Về phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Quốc hội, Tổng Bí thư đã dày công nghiên cứu, từ thực tiễn hoạt động của Quốc hội sau 75 năm hoạt động và 14 nhiệm kỳ Quốc hội. Tại phiên khai mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Khóa XV, cùng với đánh giá những kết quả quan trọng Quốc hội nước ta đã đạt được xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Nhân dân, Tổng Bí thư đã khẳng định cần nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc vai trò, vị trí và trách nhiệm của Quốc hội trong hệ thống chính trị nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo… cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật; sớm xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Ưu tiên xây dựng mới, bổ sung các đạo luật ở các lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt, có tính khả thi cao, tạo sự bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội.

Những bài nói, bài viết của Tổng Bí thư chính là sự kết tinh tư tưởng Hồ Chí Minh trong suốt quá trình cách mạng Việt Nam, sâu sắc và thấm thía. Mỗi bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị đã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt nhất vị trí, vai trò, sứ mệnh của mình trước pháp luật. Trong đó, Quốc hội đã chủ động đổi mới sáng tạo, chủ động chuyển mạnh từ hoạt động định kỳ sang hoạt động thường xuyên kịp thời nhưng không chạy theo sự vụ, ngẫu hứng, bỏ qua quy trình pháp luật; đã đáp ứng kịp thời yêu cầu của đất nước, hoạt động của Chính phủ và có tác dụng định hướng, chỉ đạo lan tỏa hoạt động của HĐND các cấp hướng tới một nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân như Tổng Bí thư nhắc lại “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, thực sự vì nhân dân, phục vụ lợi ích của nhân dân. Phải thật sự thấm sâu lời dạy của Bác Hồ: “Là công bộc của dân”, “đừng lên mặt quan cách mạng”...

Cuộc sống vô cùng phức tạp, nhưng cuộc sống là “quan tòa” phán xử hành vi của những người đang sống và bổn sự của họ trước tổ chức và nhân dân. Nhân dân mong muốn đội ngũ công bộc của mình không chỉ nghe, đọc, thấu hiểu những tư tưởng, tình cảm, tấm lòng lãnh tụ đối với Đảng, nhân dân và dân tộc mà mong muốn hơn nữa những nhận thức ấy trở thành hành động quyết liệt, mạnh mẽ, nhất quán; làm cho cái tốt, vĩ đại đơm hoa kết trái; cái tôi, cái xấu, cái ác bị đẩy lùi và tuyệt diệt để cho mọi người, mọi nhà an vui, hạnh phúc, đất nước thanh bình trường cửu như nỗi lòng lãnh tụ và Tổng Bí thư gửi gắm trong các bài nói, bài viết của mình.
Theo daibieunhandan.vn