> Chuyên mục > Hội đồng nhân dân > Ban Kinh tế Ngân sách > Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Ba - HĐND tỉnh khoá X

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Ba - HĐND tỉnh khoá X

31/10/2011
- Căn cứ điều 40 Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005;
- Căn cứ Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh năm 2012;
- Căn cứ kết quả Hội nghị Liên tịch ngày 15/5/2012, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phối hợp với UBMTTQ tỉnh thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri cho các vị đại biểu trước và sau kỳ họp thứ Ba – HĐND tỉnh như sau: I. Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp:
1. Địa điểm và thời gian tổ chức:
Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thị xã, thành phố thống nhất địa điểm tổ chức tại địa bàn ứng cử  trong khoảng thời gian  từ ngày 04/6 đến ngày 08/6/2012.
2. Nội dung tiếp xúc:
 - Thông báo cho cử tri biết kết quả Hội nghị liên tịch về dự kiến các nội dung chương trình chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ Ba – HĐND tỉnh; kết hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc trước.
- Nghe, giải thích và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nghị quyết của HĐND các cấp; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc phạm vi giải quyết của UBND cùng cấp để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh  xem xét trả lời tại kỳ họp.
II. Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp:
1. Địa điểm và thời gian tổ chức:
Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thị xã, thành phố thống nhất địa điểm tổ chức tại địa bàn ứng cử  trong khoảng thời gian  từ ngày 23/7 đến ngày 27/7/2012.
2. Nội dung tiếp xúc:
- Thông báo  kết quả kỳ họp thứ Ba – HĐND tỉnh; kết hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc trước kỳ họp..
  - Nghe, giải thích và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nghị quyết kỳ họp thứ Ba HĐND  tỉnh; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh  xem xét trả lời tại kỳ họp sau.
(Ngoài việc tiếp xúc cử tri nơi ứng cử, các tổ có thể tổ chức tiếp xúc cử tri nơi cư trú và nơi làm việc)
Căn cứ thời gian trên, các tổ đại biểu xây dựng cụ thể kế hoạch tiếp xúc cử tri của tổ mình, báo cáo Thường trực HĐND, UBMTTQ tỉnh và thông báo cho Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tại địa bàn ứng cử biết để phối hợp tổ chức thực hiện.  Trường hợp đặc biệt, các tổ có thể sắp xếp lịch tiếp xúc sớm hoặc muộn hơn so với kế hoạch, song thời gian chậm nhất phải hoàn thành đợt tiếp xúc trước ngày 10/6/2012.
Các tổ đại biểu HĐND tỉnh cùng UBND, UBMTTQ các huyện , thị xã, thành phố sau các buổi tiếp xúc phải tổ chức  họp bàn  trao đổi, chọn lọc thống nhất các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của từng cấp để trả lời cho cử tri. Riêng các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, Văn phòng HĐND – UBND các huyện, thị xã, thành phố giúp các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh tổng hợp kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ban, ngành hữu quan xem xét giải quyết và trả lời tại kỳ họp.
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của các tổ  gửi về Thường trực HĐND tỉnh ( qua số FAX: 3716561 hoặc địa chỉ email: hdndgl@gmail.com) chậm nhất là 10 ngày sau ngày tiếp xúc qua Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh để tổng hợp. Riêng kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Ba, các tổ hoàn thành và gửi về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chậm nhất trước ngày 20/6/2012. Các trường hợp gửi muộn so với thời gian quy định, Văn phòng không chịu trách nhiệm tổng hợp trình ra tại kỳ họp.
* Lưu ý: Thông qua các cuộc tiếp xúc, tổ đại biểu HĐND tỉnh thống nhất lựa chọn những vấn đề bức xúc trên các mặt của đời sống xã hội được nhiều cử tri quan tâm để chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp, phiếu chất vấn với tư cách trách nhiệm cá nhân đại biểu HĐND tỉnh và có thể gửi trước ngày khai mạc về Thường trực HĐND tỉnh ( qua Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh).
Nhận được kế hoạch này, đề nghị các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp cùng Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện./.

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Ba - HĐND tỉnh khoá X

31/10/2011
- Căn cứ điều 40 Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005;
- Căn cứ Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh năm 2012;
- Căn cứ kết quả Hội nghị Liên tịch ngày 15/5/2012, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phối hợp với UBMTTQ tỉnh thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri cho các vị đại biểu trước và sau kỳ họp thứ Ba – HĐND tỉnh như sau: I. Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp:
1. Địa điểm và thời gian tổ chức:
Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thị xã, thành phố thống nhất địa điểm tổ chức tại địa bàn ứng cử  trong khoảng thời gian  từ ngày 04/6 đến ngày 08/6/2012.
2. Nội dung tiếp xúc:
 - Thông báo cho cử tri biết kết quả Hội nghị liên tịch về dự kiến các nội dung chương trình chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ Ba – HĐND tỉnh; kết hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc trước.
- Nghe, giải thích và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nghị quyết của HĐND các cấp; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc phạm vi giải quyết của UBND cùng cấp để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh  xem xét trả lời tại kỳ họp.
II. Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp:
1. Địa điểm và thời gian tổ chức:
Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thị xã, thành phố thống nhất địa điểm tổ chức tại địa bàn ứng cử  trong khoảng thời gian  từ ngày 23/7 đến ngày 27/7/2012.
2. Nội dung tiếp xúc:
- Thông báo  kết quả kỳ họp thứ Ba – HĐND tỉnh; kết hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc trước kỳ họp..
  - Nghe, giải thích và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nghị quyết kỳ họp thứ Ba HĐND  tỉnh; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh  xem xét trả lời tại kỳ họp sau.
(Ngoài việc tiếp xúc cử tri nơi ứng cử, các tổ có thể tổ chức tiếp xúc cử tri nơi cư trú và nơi làm việc)
Căn cứ thời gian trên, các tổ đại biểu xây dựng cụ thể kế hoạch tiếp xúc cử tri của tổ mình, báo cáo Thường trực HĐND, UBMTTQ tỉnh và thông báo cho Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tại địa bàn ứng cử biết để phối hợp tổ chức thực hiện.  Trường hợp đặc biệt, các tổ có thể sắp xếp lịch tiếp xúc sớm hoặc muộn hơn so với kế hoạch, song thời gian chậm nhất phải hoàn thành đợt tiếp xúc trước ngày 10/6/2012.
Các tổ đại biểu HĐND tỉnh cùng UBND, UBMTTQ các huyện , thị xã, thành phố sau các buổi tiếp xúc phải tổ chức  họp bàn  trao đổi, chọn lọc thống nhất các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của từng cấp để trả lời cho cử tri. Riêng các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, Văn phòng HĐND – UBND các huyện, thị xã, thành phố giúp các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh tổng hợp kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ban, ngành hữu quan xem xét giải quyết và trả lời tại kỳ họp.
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của các tổ  gửi về Thường trực HĐND tỉnh ( qua số FAX: 3716561 hoặc địa chỉ email: hdndgl@gmail.com) chậm nhất là 10 ngày sau ngày tiếp xúc qua Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh để tổng hợp. Riêng kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Ba, các tổ hoàn thành và gửi về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chậm nhất trước ngày 20/6/2012. Các trường hợp gửi muộn so với thời gian quy định, Văn phòng không chịu trách nhiệm tổng hợp trình ra tại kỳ họp.
* Lưu ý: Thông qua các cuộc tiếp xúc, tổ đại biểu HĐND tỉnh thống nhất lựa chọn những vấn đề bức xúc trên các mặt của đời sống xã hội được nhiều cử tri quan tâm để chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp, phiếu chất vấn với tư cách trách nhiệm cá nhân đại biểu HĐND tỉnh và có thể gửi trước ngày khai mạc về Thường trực HĐND tỉnh ( qua Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh).
Nhận được kế hoạch này, đề nghị các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp cùng Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện./.