> Chuyên mục > Hội đồng nhân dân > Ban Văn hoá - Xã hội > 17 xã, trị trấn huyện Đak Đoa đã tiến hành xong kỳ họp giữa năm 2013

17 xã, trị trấn huyện Đak Đoa đã tiến hành xong kỳ họp giữa năm 2013

16/08/2013
HĐND 17 xã, thị trấn của huyện Đak Đoa đã tiến hành xong kỳ họp giữa năm 2013. Tại kỳ họp,  Đại biểu HĐND các xã, thị trấn đã lấy phiếu tín nhiệm cho 91 vị giữ các chức vụ do HĐND xã, thị trấn bầu. Kết quả, có 50 người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm cao; 40 người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm và không có ai bị trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp. Người đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là ông Vũ Đăng Tuấn - Chủ tịch HĐND Xã Đak Krong đạt 92,3% (24 phiếu), không có phiếu tín nhiệm thấp; người có tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Phạm Minh Đức - Ủy viên UBND vói 40% (10 phiếu); có 14 người không có phiếu tín nhiệm thấp. 

17 xã, trị trấn huyện Đak Đoa đã tiến hành xong kỳ họp giữa năm 2013

16/08/2013
HĐND 17 xã, thị trấn của huyện Đak Đoa đã tiến hành xong kỳ họp giữa năm 2013. Tại kỳ họp,  Đại biểu HĐND các xã, thị trấn đã lấy phiếu tín nhiệm cho 91 vị giữ các chức vụ do HĐND xã, thị trấn bầu. Kết quả, có 50 người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm cao; 40 người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm và không có ai bị trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp. Người đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là ông Vũ Đăng Tuấn - Chủ tịch HĐND Xã Đak Krong đạt 92,3% (24 phiếu), không có phiếu tín nhiệm thấp; người có tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Phạm Minh Đức - Ủy viên UBND vói 40% (10 phiếu); có 14 người không có phiếu tín nhiệm thấp.