Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 201/NQ-HĐND

Nghị quyết số 201/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/12/2019

11/12/2019

Nghị Quyết 202/NQ-HĐND

Nghị quyết số 202/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc bổ sung một số dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 của tỉnh Gia Lai

11/12/2019

11/12/2019

Nghị Quyết 203/NQ-HĐND

Nghị quyết số 203/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương

11/12/2019

11/12/2019

Nghị Quyết 204/NQ-HĐND

Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2020

11/12/2019

11/12/2019

Nghị Quyết 205/NQ-HĐND

Nghị quyết số 205/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc đặt tên công trình công cộng huyện Phú Thiện

11/12/2019

11/12/2019

Nghị Quyết 188/NQ-HĐND

Nghị quyết số 188/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

09/12/2019

09/12/2019

Nghị Quyết 189/NQ-HĐND

Nghị quyết số 189/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

09/12/2019

09/12/2019

 |<  <  1 - 2 >  >|