Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 82/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 82/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

12/07/2018

12/7/2018

Nghị Quyết 83/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 83/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai về ban hành Quy định về tổ chức mạng lưới, cơ chế hoạt động, nhiệm vụ và chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên giảm nghèo giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

12/07/2018

12/7/2018

Nghị Quyết 84/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 84/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

12/07/2018

12/7/2018

Nghị Quyết 85/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 85/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc áp dụng trực tiếp mức chi cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

12/07/2018

12/7/2018

Nghị Quyết 86/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phân định các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

12/07/2018

12/7/2018

Nghị Quyết 87/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai.

12/07/2018

12/7/2018

Nghị Quyết 88/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 88/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

12/07/2018

12/7/2018

Nghị Quyết 89/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 89/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

12/07/2018

12/7/2018

Nghị Quyết 90/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 90/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

12/07/2018

12/7/2018

Nghị Quyết 91/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.

12/07/2018

12/7/2018

Nghị Quyết 111/NQ-HĐND

Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

12/07/2018

12/7/2018

Nghị Quyết 112/NQ-HĐND

Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

12/07/2018

12/7/2018

Nghị Quyết 113/NQ-HĐND

Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

12/07/2018

12/7/2018

Nghị Quyết 114/NQ-HĐND

Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.

12/07/2018

12/7/2018

Nghị Quyết 115/NQ-HĐND

Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

12/07/2018

12/7/2018

Nghị Quyết 116/NQ-HĐND

Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất để thực hiện các công trình trên địa bàn tỉnh năm 2018.

12/07/2018

12/7/2018

Nghị Quyết 117/NQ-HĐND

Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

12/07/2018

12/7/2018

Nghị Quyết 118/NQ-HĐND

Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phân bổ kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương và nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020.

12/07/2018

12/7/2018

Nghị Quyết 119/NQ-HĐND

Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2018 - 2019.

12/07/2018

12/7/2018

Nghị Quyết 120/NQ-HĐND

Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017.

12/07/2018

12/7/2018