Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 131/NQ-HĐND

Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Các dự án bảo vệ và phát triển rừng.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 132/NQ-HĐND

Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 133/NQ-HĐND

Nghị quyết số 133/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 134/NQ-HĐND

Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 135/NQ-HĐND

Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 136/NQ-HĐND

Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về phát triển thanh niên tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 137/NQ-HĐND

Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ Nghị quyết số 172/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2023.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 138/NQ-HĐND

Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thoát nước và xử lý nước thải (giai đoạn 1) thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 139/NQ-HĐND

Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về kết quả giám sát đối với Kế hoạch hành động “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016-2020”.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 140/NQ-HĐND

Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XI; Kỳ họp thứ Tư và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.

08/07/2022

140/NQ-HĐND

Nghị Quyết 141/NQ-HĐND

Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

08/07/2022

08/7/2022

Nghị Quyết 142/NQ-HĐND

Nghị quyết số 142/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

08/07/2022

08/7/2022

 |<  <  1 - 2 >  >|