> Chuyên mục > Thông báo > Thông báo kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khoá X

Thông báo kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khoá X

08 Tháng Mười 2015
Căn cứ điều 40 Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005;
 
Căn cứ Nghị quyết Liên tịch số 40/NQLT-HĐ-UB-MT ngày 28/12/2012 về Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016;
 
Căn cứ kết quả Hội nghị Liên tịch ngày 07/10/2015, sau khi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu HĐND tỉnh trên địa bàn ứng cử  trước kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh như sau: 
 
1. Thời gian, địa điểm tổ chức:
 
a. Thời gian, địa điểm tiếp xúc: 
 
Các tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố sắp xếp, lựa chọn thời gian và địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri sao cho phù hợp với điều kiện công tác của mình trong khoảng thời gian từ ngày 02/11 đến hết ngày 20/11/2015. 
 
b. Thời gian báo cáo kết quả tiếp xúc:  
 
Kết thúc đợt tiếp xúc, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt đánh giá, phân loại chất lượng đại biểu năm 2015; phân loại, tổng hợp và báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (qua địa chỉ email: hdndgl@gmail.com) chậm nhất trước  ngày 25/11/2015. Các trường hợp gửi muộn so với thời gian quy định, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh không chịu trách nhiệm tổng hợp trình ra tại kỳ họp.

2. Nội dung tiếp xúc: 

+ Thông báo cho cử tri biết kết quả cuộc họp liên tịch về nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh; kết hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc trước; kết quả kỳ họp thứ 10 (bất thường). 
 
+ Nghe, giải thích và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND các cấp; thu thập, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng về những vấn đề thuộc chương trình kỳ họp và ý kiến của cử tri đối với HĐND và các cơ quan nhà nước hữu quan ở địa phương.

+ Báo cáo trước cử tri về tình hình hoạt động trong năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016 của bản thân đại biểu HĐND tỉnh. Cụ thể: 

- Kết quả thực hiện trách nhiệm của đại biểu trước nhân dân đối với nhiệm vụ, công tác được giao trong năm 2015;

- Trách nhiệm đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương; kết quả thực hiện nhiệm vụ chấp hành quy chế kỳ họp (tham dự kỳ họp, phiên họp, tham gia thảo luận, chất vấn) tham gia các hoạt động của Ban HĐND (nếu đại biểu là thành viên) và tham gia các hoạt động khác của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015;

- Đề ra nhiệm vụ và chương trình hành động của đại biểu trong năm 2016. 

+ Ngoài việc tiếp xúc cử tri nơi ứng cử, các tổ có thể tổ chức tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc hoặc theo chuyên đề mà đại biểu và cử tri quan tâm.
 
Các vị đại biểu HĐND tỉnh có thể trực tiếp gặp gỡ  cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và những vấn đề mà đại biểu quan tâm; chuyển những ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Tổ đại biểu HĐND và Thường trực HĐND để tổng hợp, báo cáo HĐND, gửi đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét giải quyết.
 

Căn cứ thời gian trên, các tổ đại biểu xây dựng cụ thể kế hoạch tiếp xúc cử tri của tổ mình trên các địa bàn, báo cáo Thường trực HĐND, UBMTTQVN tỉnh và thông báo cho Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN  tại địa bàn ứng cử biết để phối hợp tổ chức thực hiện. Trường hợp đặc biệt, các tổ có thể sắp xếp lịch tiếp xúc sớm hơn hoặc muộn hơn so với kế hoạch, nhưng phải đảm bảo hoàn thành đợt tiếp xúc và gửi kết quả tiếp xúc về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh  trước ngày 25/11/2015.
 
Đề nghị các tổ đại biểu HĐND tỉnh cùng UBND, UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố sau các buổi tiếp xúc phải tổ chức họp bàn trao đổi, chọn lọc thống nhất các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của từng cấp để trả lời cho cử tri và lựa chọn những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, cần làm rõ hoặc giải trình tại kỳ họp, ghi vào phiếu chất vấn gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày khai mạc kỳ họp.
 
Riêng các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, đề nghị Văn phòng HĐND – UBND các huyện, thị xã, thành phố giúp các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp, gửi báo cáo về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để tổng hợp chuyển đến UBND tỉnh và các sở, ban, ngành hữu quan xem xét trả lời tại kỳ họp.
 
* Lưu ý: Báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri phải tổng hợp đầy đủ danh sách  số lượng đại biểu tham gia tiếp xúc, danh sách đại biểu vắng mặt; số lượng cử tri tham dự; số lượt cử tri tham gia ý kiến tại các buổi tiếp xúc.
 
Nhận được thông báo này, đề nghị các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp cùng Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố  khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện./. 

Thông báo kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khoá X

08 Tháng Mười 2015
Căn cứ điều 40 Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005;
 
Căn cứ Nghị quyết Liên tịch số 40/NQLT-HĐ-UB-MT ngày 28/12/2012 về Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016;
 
Căn cứ kết quả Hội nghị Liên tịch ngày 07/10/2015, sau khi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu HĐND tỉnh trên địa bàn ứng cử  trước kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh như sau: 
 
1. Thời gian, địa điểm tổ chức:
 
a. Thời gian, địa điểm tiếp xúc: 
 
Các tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố sắp xếp, lựa chọn thời gian và địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri sao cho phù hợp với điều kiện công tác của mình trong khoảng thời gian từ ngày 02/11 đến hết ngày 20/11/2015. 
 
b. Thời gian báo cáo kết quả tiếp xúc:  
 
Kết thúc đợt tiếp xúc, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt đánh giá, phân loại chất lượng đại biểu năm 2015; phân loại, tổng hợp và báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (qua địa chỉ email: hdndgl@gmail.com) chậm nhất trước  ngày 25/11/2015. Các trường hợp gửi muộn so với thời gian quy định, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh không chịu trách nhiệm tổng hợp trình ra tại kỳ họp.

2. Nội dung tiếp xúc: 

+ Thông báo cho cử tri biết kết quả cuộc họp liên tịch về nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh; kết hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc trước; kết quả kỳ họp thứ 10 (bất thường). 
 
+ Nghe, giải thích và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND các cấp; thu thập, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng về những vấn đề thuộc chương trình kỳ họp và ý kiến của cử tri đối với HĐND và các cơ quan nhà nước hữu quan ở địa phương.

+ Báo cáo trước cử tri về tình hình hoạt động trong năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016 của bản thân đại biểu HĐND tỉnh. Cụ thể: 

- Kết quả thực hiện trách nhiệm của đại biểu trước nhân dân đối với nhiệm vụ, công tác được giao trong năm 2015;

- Trách nhiệm đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương; kết quả thực hiện nhiệm vụ chấp hành quy chế kỳ họp (tham dự kỳ họp, phiên họp, tham gia thảo luận, chất vấn) tham gia các hoạt động của Ban HĐND (nếu đại biểu là thành viên) và tham gia các hoạt động khác của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015;

- Đề ra nhiệm vụ và chương trình hành động của đại biểu trong năm 2016. 

+ Ngoài việc tiếp xúc cử tri nơi ứng cử, các tổ có thể tổ chức tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc hoặc theo chuyên đề mà đại biểu và cử tri quan tâm.
 
Các vị đại biểu HĐND tỉnh có thể trực tiếp gặp gỡ  cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và những vấn đề mà đại biểu quan tâm; chuyển những ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Tổ đại biểu HĐND và Thường trực HĐND để tổng hợp, báo cáo HĐND, gửi đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét giải quyết.
 

Căn cứ thời gian trên, các tổ đại biểu xây dựng cụ thể kế hoạch tiếp xúc cử tri của tổ mình trên các địa bàn, báo cáo Thường trực HĐND, UBMTTQVN tỉnh và thông báo cho Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN  tại địa bàn ứng cử biết để phối hợp tổ chức thực hiện. Trường hợp đặc biệt, các tổ có thể sắp xếp lịch tiếp xúc sớm hơn hoặc muộn hơn so với kế hoạch, nhưng phải đảm bảo hoàn thành đợt tiếp xúc và gửi kết quả tiếp xúc về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh  trước ngày 25/11/2015.
 
Đề nghị các tổ đại biểu HĐND tỉnh cùng UBND, UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố sau các buổi tiếp xúc phải tổ chức họp bàn trao đổi, chọn lọc thống nhất các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của từng cấp để trả lời cho cử tri và lựa chọn những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, cần làm rõ hoặc giải trình tại kỳ họp, ghi vào phiếu chất vấn gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày khai mạc kỳ họp.
 
Riêng các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, đề nghị Văn phòng HĐND – UBND các huyện, thị xã, thành phố giúp các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp, gửi báo cáo về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để tổng hợp chuyển đến UBND tỉnh và các sở, ban, ngành hữu quan xem xét trả lời tại kỳ họp.
 
* Lưu ý: Báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri phải tổng hợp đầy đủ danh sách  số lượng đại biểu tham gia tiếp xúc, danh sách đại biểu vắng mặt; số lượng cử tri tham dự; số lượt cử tri tham gia ý kiến tại các buổi tiếp xúc.
 
Nhận được thông báo này, đề nghị các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp cùng Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố  khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện./.