> Chuyên mục > Thông báo > Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa X

Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa X

19 Tháng Mười 2014

Thông báo số: 40/TB-HĐND ngày 13 tháng 10 năm 1014 của Hội đồng nhân dân về việc Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa X. Tải về

Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa X

19 Tháng Mười 2014

Thông báo số: 40/TB-HĐND ngày 13 tháng 10 năm 1014 của Hội đồng nhân dân về việc Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa X. Tải về