> Chuyên mục > Thông báo > Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện năm 2020 của tỉnh Gi

Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai

05 Tháng Bảy 2020
Kế hoạch 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai.
Chi tiết tại đây.

Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai

05 Tháng Bảy 2020
Kế hoạch 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai.
Chi tiết tại đây.