> Chuyên mục > Thông báo > Thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11- HĐND tỉnh khoá X

Thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11- HĐND tỉnh khoá X

14 Tháng Mười Hai 2015
Căn cứ điều 40, Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005;

Căn cứ Quy chế phối hợp hoạt động công tác giữa Thường trực HĐND, UBND với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016;

Căn cứ kết quả kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa X, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phối hợp với UBMTTQVN tỉnh xây dựng và thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri cho các vị đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh như sau:

1. Địa điểm và thời gian tổ chức:

Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thị xã, thành phố thống nhất địa điểm và thời gian tiếp xúc tại địa bàn ứng cử trong khoảng thời gian từ sau kỳ họp đến hết ngày 15/01/2016.

2. Nội dung tiếp xúc:

- Thông báo kết quả kỳ họp thứ 11, đồng thời kết hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc trước kỳ họp và kết quả thực hiện các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 và thứ 10.

- Nghe, giải thích và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, các Nghị quyết của kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét trả lời trong thời gian giữa hai kỳ họp thứ 11 và kỳ họp cuối nhiệm kỳ của HĐND tỉnh.

Căn cứ thời gian trên, các tổ đại biểu xây dựng cụ thể kế hoạch tiếp xúc cử tri của tổ mình, báo cáo Thường trực HĐND, UBMTTQVN tỉnh và thông báo cho Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các cấp tại địa bàn ứng cử biết để phối hợp tổ chức thực hiện.

Các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp cùng Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thị xã, thành phố tại các buổi tiếp xúc trao đổi, chọn lọc, thống nhất các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của từng cấp để trả lời cho cử tri. Riêng các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thị xã, thành phố giúp các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh tổng hợp, kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ban, ngành hữu quan xem xét giải quyết và trả lời trong thời gian giữa hai kỳ họp.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của các tổ gửi về Thường trực HĐND tỉnh (qua số FAX: 3716561 hoặc địa chỉ email: hdndgl@gmail.com) chậm nhất là 10 ngày, sau ngày 15/01/2016 qua Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh để tổng hợp.

Nhận được thông báo này, đề nghị các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp cùng Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện./. 

Thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11- HĐND tỉnh khoá X

14 Tháng Mười Hai 2015
Căn cứ điều 40, Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005;

Căn cứ Quy chế phối hợp hoạt động công tác giữa Thường trực HĐND, UBND với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016;

Căn cứ kết quả kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa X, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phối hợp với UBMTTQVN tỉnh xây dựng và thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri cho các vị đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh như sau:

1. Địa điểm và thời gian tổ chức:

Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thị xã, thành phố thống nhất địa điểm và thời gian tiếp xúc tại địa bàn ứng cử trong khoảng thời gian từ sau kỳ họp đến hết ngày 15/01/2016.

2. Nội dung tiếp xúc:

- Thông báo kết quả kỳ họp thứ 11, đồng thời kết hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc trước kỳ họp và kết quả thực hiện các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 và thứ 10.

- Nghe, giải thích và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, các Nghị quyết của kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét trả lời trong thời gian giữa hai kỳ họp thứ 11 và kỳ họp cuối nhiệm kỳ của HĐND tỉnh.

Căn cứ thời gian trên, các tổ đại biểu xây dựng cụ thể kế hoạch tiếp xúc cử tri của tổ mình, báo cáo Thường trực HĐND, UBMTTQVN tỉnh và thông báo cho Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các cấp tại địa bàn ứng cử biết để phối hợp tổ chức thực hiện.

Các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp cùng Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thị xã, thành phố tại các buổi tiếp xúc trao đổi, chọn lọc, thống nhất các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của từng cấp để trả lời cho cử tri. Riêng các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thị xã, thành phố giúp các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh tổng hợp, kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ban, ngành hữu quan xem xét giải quyết và trả lời trong thời gian giữa hai kỳ họp.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của các tổ gửi về Thường trực HĐND tỉnh (qua số FAX: 3716561 hoặc địa chỉ email: hdndgl@gmail.com) chậm nhất là 10 ngày, sau ngày 15/01/2016 qua Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh để tổng hợp.

Nhận được thông báo này, đề nghị các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp cùng Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện./.