> Chuyên mục > Thông báo > Thông báo kết quả Hội nghị Liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá X

Thông báo kết quả Hội nghị Liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá X

08 Tháng Mười 2015

Sáng ngày 07/10/2015, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị Liên tịch thống nhất nội dung, chương trình, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, Trưởng, phó các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận, thống nhất của các đại biểu tại Hội nghị, ông Phạm Đình Thu - Chủ tịch HĐND tỉnh - Chủ trì Hội nghị có ý kiến kết luận như sau:

I. Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp:

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ được tổ chức trong 4 ngày. Dự kiến diễn ra từ ngày 08/12 đến ngày 11/12/2015 tại Hội trường 2-9 (Số 04 Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku).

II. Nội dung kỳ họp:

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét một số nội dung chính như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh năm 2015, xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2016; tình hình thu chi ngân sách năm 2015, dự toán thu chi ngân sách năm 2016; tình hình xét và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kết quả công tác thanh tra và công tác đấu tranh chống tham nhũng, chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh năm 2015, chương trình công tác năm 2016 và tình hình biên chế công chức, viên chức năm 2015 trong các cơ quan, tổ chức hành chính, sự nghiệp của tỉnh; tình hình nợ ngân sách nhà nước, nợ đọng thuế đến 30/12/năm 2014, hướng xử lý và kết quả thực hiện.

2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2011-2015, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020;

3. Đánh giá tình hình hoạt động HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh năm 2015, chương trình công tác năm 2016; tình hình thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2015, nhiệm vụ công tác năm 2016; tình hình thực hiện công tác xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh năm 2015 và nhiệm vụ công tác năm 2016;

4. Xem xét thông qua các tờ trình của UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

- Tờ trình đề nghị phê duyệt Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016;

- Tờ trình về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020;

- Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2016;

- Tờ trình về việc quy định mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân và nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 62/2013/ QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tờ trình về việc phê duyệt danh mục thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2016;

- Tờ trình về việc phê duyệt danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích phi nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh;

- Tờ trình đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 của HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 17 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn áp dụng trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình về việc dừng thu phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh;

- Tờ trình đặt tên đường, công trình công cộng thuộc thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh;

- Tờ trình về việc xây dựng chương trình xây dựng nghị quyết và chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016;
- Tờ trình về dự toán kinh phí hoạt động HĐND tỉnh năm 2016.

5. Miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh trong Thường trực HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

III. Về công tác chuẩn bị kỳ họp

Để đảm bảo cho sự thành công của kỳ họp, được sự nhất trí của các đại biểu, Chủ trì Hội nghị, ông Phạm Đình Thu – Chủ tịch HĐND tỉnh phân công các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm giúp Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh chuẩn bị tốt những nội dung cơ bản sau:

A. Về công tác chuẩn bị nội dung trước kỳ họp:

1. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có nhiệm vụ giúp Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị:
- Các báo cáo đánh giá tình hình hoạt động HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh năm 2015, chương trình công tác năm 2016;

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11;

- Báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của các Ban HĐND tỉnh;

- Dự thảo các nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình về chương trình xây dựng nghị quyết và chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016; dự toán kinh phí của hoạt động HĐND tỉnh năm 2016;

- Dự thảo đề cương gợi ý thảo luận tổ; dự thảo thông báo kết quả Hội nghị liên tịch và Kế hoạch tiếp xúc cử tri của các đại biểu trước và sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh;

- Tổ chức họp báo tuyên truyền và liên hệ các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để tổ chức Lễ dâng hoa Bác tại Quảng trường Đại đoàn kết.

2. Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chuẩn bị:

- Dự thảo nghị quyết và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015, phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2016;

- Dự thảo nghị quyết và báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2015, kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2016;

- Dự thảo nghị quyết và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2011-2015, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

- Dự thảo nghị quyết và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020;

- Báo cáo công tác xét và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kết quả công tác thanh tra và công tác đấu tranh chống tham nhũng, chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh năm 2015 và nhiệm vụ công tác năm 2016;

- Báo cáo tình hình biên chế công chức, viên chức năm 2015 trong các cơ quan, tổ chức hành chính, sự nghiệp của tỉnh;

- Báo cáo tình hình nợ ngân sách nhà nước, nợ đọng thuế đến 30/12/năm 2014, hướng xử lý và kết quả thực hiện;

- Dự thảo Nghị quyết và nội dung các tờ trình của UBND tỉnh;

- Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri của HĐND tỉnh đã trả lời tại kỳ họp thứ 9 và báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần này.

3. Tòa án nhân dân tỉnh có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo về công tác xét xử năm 2015 và nhiệm vụ công tác năm 2016.

4. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp địa bàn tỉnh năm 2015 và nhiệm vụ công tác năm 2016.

5. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh chuẩn bị nội dung thông báo về tình hình hoạt động của MTTQVN tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQVN tỉnh đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND tỉnh.

6. Các Ban của HĐND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND tỉnh. Cụ thể:

a. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh:

+ Thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Gồm:

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2011-2015, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

- Tờ trình đề nghị phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016;

- Tờ trình về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020;

- Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2016;

- Tờ trình về việc quy định mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân và nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 62/2013/ QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tờ trình về việc phê duyệt danh mục thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2016;

- Tờ trình về việc phê duyệt danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích phi nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh;

- Tờ trình đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 của HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 17 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn áp dụng trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình về việc dừng thu phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh;

- Tờ trình về dự toán kinh phí hoạt động HĐND tỉnh năm 2015.

b. Ban Pháp chế HĐND tỉnh:

+ Thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực nội chính;

+ Thẩm tra các báo cáo của Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

+ Thẩm tra các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết và chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016.

c. Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh:

Thẩm tra tờ trình đặt tên đường, công trình công cộng thuộc thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh.

d. Các Ban HĐND tỉnh có trách nhiệm thẩm tra các báo cáo chung của UBND tỉnh liên quan được phân công gồm:
- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết HĐND năm 2015, xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2016;

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

e. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp cùng Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh trong Thường trực HĐND và UBND tỉnh.

d. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, UBMTTQVN trên địa bàn ứng cử tổ chức tiếp xúc cử tri và gửi báo cáo về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 25/11/2015.

B. Công tác chuẩn bị trong và sau kỳ họp

1. Thư ký kỳ họp có trách nhiệm ghi chép biên bản các phiên họp tại Hội trường và các tổ. Phối hợp cùng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến thảo luận tổ; chuẩn bị nghị quyết chung về kỳ họp.

2. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có trách nhiệm xây dựng thông báo kết quả kỳ họp và kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp. Hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực, ban hành.

C. Về công tác chuẩn bị tài liệu:

- Các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND tỉnh; báo cáo của các ngành Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phải được gửi đến Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp để kịp thẩm tra báo cáo tại kỳ họp (trước ngày 22/11/2015).

- Đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình ra tại kỳ họp của UBND tỉnh:

+ Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm nhân bản (100 bản), đóng dấu và chuyển đến Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để gửi các vị đại biểu HĐND tỉnh.

+ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có trách nhiệm in sao (100 bản) để cung cấp cho các vị đại biểu khách mời và phục vụ họp báo.

- Đối với các báo cáo của UBMTTQVN tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh:

+ Văn phòng các cơ quan UBMTTQVN tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh giúp Thường trực HĐND tỉnh nhân bản báo cáo của ngành mình (200 bản) chuyển đến Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để phục vụ kỳ họp.

* Lưu ý: Toàn bộ các văn bản, tài liệu, báo cáo có liên quan đến kỳ họp của phải được in sao hoàn chỉnh, gửi về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chậm nhất trước ngày 22/11/2015 để các Ban tổ chức thẩm tra và chuyển đến các đại biểu nghiên cứu trước khi tham dự kỳ họp. Kinh phí in ấn tài liệu của các cơ quan trên do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chi trả.

D. Công tác khác:

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai có nhiệm vụ cử phóng viên theo dõi đưa tin kết quả các đợt tiếp xúc cử tri của các đại biểu trước và sau kỳ họp; đưa tin lên báo, đài phát thanh và truyền hình trực tiếp diễn biến kỳ họp. - Công an tỉnh, Sở Giao thông – Vận tải, Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch có trách nhiệm giúp Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị xe đưa đón và nghi lễ tổ chức dâng hoa Bác Hồ tại Quảng trường Đại đoàn kết.

- Văn phòng UBND tỉnh, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Văn phòng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Gia Lai đăng ký danh sách chuyên viên, phóng viên đến dự theo dõi và đưa tin Kỳ họp gửi về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND trước ngày khai mạc kỳ họp.

Nhận được thông báo này, đề nghị các ngành, các cấp, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND tỉnh căn cứ vào nhiệm vụ được phân công đối với đơn vị mình, sớm có kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện./.

Thông báo kết quả Hội nghị Liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá X

08 Tháng Mười 2015

Sáng ngày 07/10/2015, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị Liên tịch thống nhất nội dung, chương trình, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, Trưởng, phó các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận, thống nhất của các đại biểu tại Hội nghị, ông Phạm Đình Thu - Chủ tịch HĐND tỉnh - Chủ trì Hội nghị có ý kiến kết luận như sau:

I. Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp:

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ được tổ chức trong 4 ngày. Dự kiến diễn ra từ ngày 08/12 đến ngày 11/12/2015 tại Hội trường 2-9 (Số 04 Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku).

II. Nội dung kỳ họp:

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét một số nội dung chính như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh năm 2015, xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2016; tình hình thu chi ngân sách năm 2015, dự toán thu chi ngân sách năm 2016; tình hình xét và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kết quả công tác thanh tra và công tác đấu tranh chống tham nhũng, chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh năm 2015, chương trình công tác năm 2016 và tình hình biên chế công chức, viên chức năm 2015 trong các cơ quan, tổ chức hành chính, sự nghiệp của tỉnh; tình hình nợ ngân sách nhà nước, nợ đọng thuế đến 30/12/năm 2014, hướng xử lý và kết quả thực hiện.

2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2011-2015, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020;

3. Đánh giá tình hình hoạt động HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh năm 2015, chương trình công tác năm 2016; tình hình thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2015, nhiệm vụ công tác năm 2016; tình hình thực hiện công tác xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh năm 2015 và nhiệm vụ công tác năm 2016;

4. Xem xét thông qua các tờ trình của UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

- Tờ trình đề nghị phê duyệt Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016;

- Tờ trình về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020;

- Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2016;

- Tờ trình về việc quy định mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân và nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 62/2013/ QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tờ trình về việc phê duyệt danh mục thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2016;

- Tờ trình về việc phê duyệt danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích phi nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh;

- Tờ trình đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 của HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 17 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn áp dụng trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình về việc dừng thu phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh;

- Tờ trình đặt tên đường, công trình công cộng thuộc thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh;

- Tờ trình về việc xây dựng chương trình xây dựng nghị quyết và chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016;
- Tờ trình về dự toán kinh phí hoạt động HĐND tỉnh năm 2016.

5. Miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh trong Thường trực HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

III. Về công tác chuẩn bị kỳ họp

Để đảm bảo cho sự thành công của kỳ họp, được sự nhất trí của các đại biểu, Chủ trì Hội nghị, ông Phạm Đình Thu – Chủ tịch HĐND tỉnh phân công các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm giúp Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh chuẩn bị tốt những nội dung cơ bản sau:

A. Về công tác chuẩn bị nội dung trước kỳ họp:

1. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có nhiệm vụ giúp Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị:
- Các báo cáo đánh giá tình hình hoạt động HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh năm 2015, chương trình công tác năm 2016;

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11;

- Báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của các Ban HĐND tỉnh;

- Dự thảo các nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình về chương trình xây dựng nghị quyết và chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016; dự toán kinh phí của hoạt động HĐND tỉnh năm 2016;

- Dự thảo đề cương gợi ý thảo luận tổ; dự thảo thông báo kết quả Hội nghị liên tịch và Kế hoạch tiếp xúc cử tri của các đại biểu trước và sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh;

- Tổ chức họp báo tuyên truyền và liên hệ các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để tổ chức Lễ dâng hoa Bác tại Quảng trường Đại đoàn kết.

2. Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chuẩn bị:

- Dự thảo nghị quyết và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015, phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2016;

- Dự thảo nghị quyết và báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2015, kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2016;

- Dự thảo nghị quyết và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2011-2015, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

- Dự thảo nghị quyết và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020;

- Báo cáo công tác xét và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kết quả công tác thanh tra và công tác đấu tranh chống tham nhũng, chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh năm 2015 và nhiệm vụ công tác năm 2016;

- Báo cáo tình hình biên chế công chức, viên chức năm 2015 trong các cơ quan, tổ chức hành chính, sự nghiệp của tỉnh;

- Báo cáo tình hình nợ ngân sách nhà nước, nợ đọng thuế đến 30/12/năm 2014, hướng xử lý và kết quả thực hiện;

- Dự thảo Nghị quyết và nội dung các tờ trình của UBND tỉnh;

- Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri của HĐND tỉnh đã trả lời tại kỳ họp thứ 9 và báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần này.

3. Tòa án nhân dân tỉnh có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo về công tác xét xử năm 2015 và nhiệm vụ công tác năm 2016.

4. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp địa bàn tỉnh năm 2015 và nhiệm vụ công tác năm 2016.

5. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh chuẩn bị nội dung thông báo về tình hình hoạt động của MTTQVN tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQVN tỉnh đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND tỉnh.

6. Các Ban của HĐND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND tỉnh. Cụ thể:

a. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh:

+ Thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Gồm:

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2011-2015, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

- Tờ trình đề nghị phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016;

- Tờ trình về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020;

- Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2016;

- Tờ trình về việc quy định mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân và nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 62/2013/ QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tờ trình về việc phê duyệt danh mục thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2016;

- Tờ trình về việc phê duyệt danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích phi nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh;

- Tờ trình đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 của HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 17 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn áp dụng trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình về việc dừng thu phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh;

- Tờ trình về dự toán kinh phí hoạt động HĐND tỉnh năm 2015.

b. Ban Pháp chế HĐND tỉnh:

+ Thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực nội chính;

+ Thẩm tra các báo cáo của Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

+ Thẩm tra các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết và chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016.

c. Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh:

Thẩm tra tờ trình đặt tên đường, công trình công cộng thuộc thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh.

d. Các Ban HĐND tỉnh có trách nhiệm thẩm tra các báo cáo chung của UBND tỉnh liên quan được phân công gồm:
- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết HĐND năm 2015, xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2016;

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

e. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp cùng Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh trong Thường trực HĐND và UBND tỉnh.

d. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, UBMTTQVN trên địa bàn ứng cử tổ chức tiếp xúc cử tri và gửi báo cáo về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 25/11/2015.

B. Công tác chuẩn bị trong và sau kỳ họp

1. Thư ký kỳ họp có trách nhiệm ghi chép biên bản các phiên họp tại Hội trường và các tổ. Phối hợp cùng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến thảo luận tổ; chuẩn bị nghị quyết chung về kỳ họp.

2. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có trách nhiệm xây dựng thông báo kết quả kỳ họp và kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp. Hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực, ban hành.

C. Về công tác chuẩn bị tài liệu:

- Các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND tỉnh; báo cáo của các ngành Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phải được gửi đến Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp để kịp thẩm tra báo cáo tại kỳ họp (trước ngày 22/11/2015).

- Đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình ra tại kỳ họp của UBND tỉnh:

+ Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm nhân bản (100 bản), đóng dấu và chuyển đến Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để gửi các vị đại biểu HĐND tỉnh.

+ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có trách nhiệm in sao (100 bản) để cung cấp cho các vị đại biểu khách mời và phục vụ họp báo.

- Đối với các báo cáo của UBMTTQVN tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh:

+ Văn phòng các cơ quan UBMTTQVN tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh giúp Thường trực HĐND tỉnh nhân bản báo cáo của ngành mình (200 bản) chuyển đến Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để phục vụ kỳ họp.

* Lưu ý: Toàn bộ các văn bản, tài liệu, báo cáo có liên quan đến kỳ họp của phải được in sao hoàn chỉnh, gửi về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chậm nhất trước ngày 22/11/2015 để các Ban tổ chức thẩm tra và chuyển đến các đại biểu nghiên cứu trước khi tham dự kỳ họp. Kinh phí in ấn tài liệu của các cơ quan trên do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chi trả.

D. Công tác khác:

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai có nhiệm vụ cử phóng viên theo dõi đưa tin kết quả các đợt tiếp xúc cử tri của các đại biểu trước và sau kỳ họp; đưa tin lên báo, đài phát thanh và truyền hình trực tiếp diễn biến kỳ họp. - Công an tỉnh, Sở Giao thông – Vận tải, Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch có trách nhiệm giúp Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị xe đưa đón và nghi lễ tổ chức dâng hoa Bác Hồ tại Quảng trường Đại đoàn kết.

- Văn phòng UBND tỉnh, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Văn phòng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Gia Lai đăng ký danh sách chuyên viên, phóng viên đến dự theo dõi và đưa tin Kỳ họp gửi về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND trước ngày khai mạc kỳ họp.

Nhận được thông báo này, đề nghị các ngành, các cấp, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND tỉnh căn cứ vào nhiệm vụ được phân công đối với đơn vị mình, sớm có kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện./.