> Chuyên mục > Thông báo > Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10 (bất thường) - HĐND tỉnh khoá X

Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10 (bất thường) - HĐND tỉnh khoá X

09 Tháng Chín 2015

Kỳ họp thứ 10 (bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh được tổ chức tại thành phố Pleiku vào ngày 07/9/2015. Tham dự kỳ họp có 70/76 vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện một số sở, ngành liên quan của tỉnh.

I. Nội dung Kỳ họp

Kỳ họp thứ 10 (bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung xem xét, bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016.

II. Kết quả Kỳ họp

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 140/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo đó, ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủv, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 với tổng số phiếu bầu là 62/76 phiếu, đạt tỷ lệ 81,58%.

Căn cứ kết quả trên, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp cùng Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thông báo rộng rãi cho cử tri trên địa bàn ứng cử biết kết quả kỳ họp về việc bầu bồ sung chức vụ chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016./.

Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10 (bất thường) - HĐND tỉnh khoá X

09 Tháng Chín 2015

Kỳ họp thứ 10 (bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh được tổ chức tại thành phố Pleiku vào ngày 07/9/2015. Tham dự kỳ họp có 70/76 vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện một số sở, ngành liên quan của tỉnh.

I. Nội dung Kỳ họp

Kỳ họp thứ 10 (bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung xem xét, bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016.

II. Kết quả Kỳ họp

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 140/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo đó, ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủv, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 với tổng số phiếu bầu là 62/76 phiếu, đạt tỷ lệ 81,58%.

Căn cứ kết quả trên, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp cùng Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thông báo rộng rãi cho cử tri trên địa bàn ứng cử biết kết quả kỳ họp về việc bầu bồ sung chức vụ chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016./.