> Chuyên mục > Thông báo > Về việc bổ sung, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng của một số cơ quan, địa phương đã được công bố tại Kế

Về việc bổ sung, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng của một số cơ quan, địa phương đã được công bố tại Kế hoạch 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh.

10/08/2020


 
Chi tiết tại đây

Về việc bổ sung, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng của một số cơ quan, địa phương đã được công bố tại Kế hoạch 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh.

10/08/2020


 
Chi tiết tại đây