> Chuyên mục > Thông báo > Thông báo số 182/TB-HĐND ngày 03/01/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp công dân của Thường

Thông báo số 182/TB-HĐND ngày 03/01/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020

02 Tháng Giêng 2020

  Xem Chi tiết tại đây.

Thông báo số 182/TB-HĐND ngày 03/01/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020

02 Tháng Giêng 2020

  Xem Chi tiết tại đây.