> Chuyên mục > Thông báo > về việc không tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2021

về việc không tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2021

09/11/2021
Thông báo số 29/TB-HĐND ngày 09/11/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc không tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2021.

  Chi tiết tại đây.

về việc không tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2021

09/11/2021
Thông báo số 29/TB-HĐND ngày 09/11/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc không tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2021.

  Chi tiết tại đây.