XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình số 1766/TTr-UBND ngày 15/08/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021
2 Tờ trình số 1900/TTr-UBND ngày 29/08/2019 của UBND tỉnh về việc trình quyết định biên chế công chức năm 2020
3 Tờ trình số 1904/TTr-UBND ngày 30/08/2019 của UBND tỉnh về việc thông qua Nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung khu phức hợp Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đến năm 2035.
4 Tờ trình số 1903/TTr-UBND ngày 30/08/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai đến năm 2045.
5 Tờ trình số 1895/TTr-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn vốn NSĐP.
6 Tờ trình số 1833/TTr-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư dự án cầu qua sông Ayun vào xã Ia Yeng ( từ quốc lộ 25 đi xã Ia Yeng).
7 Tờ trình số 1920/TTr-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường Hoàng Sa nối dài, thành phố Pleiku (đoạn nối đường Trường Chinh đến đường Nguyễn Chí Thanh).
8 Tờ trình số 1834/TTr-UBND ngày 22/8/2019 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đường nối từ quốc lộ 19 đến tỉnh lộ 669 (đi qua các xã Song An, Cửu An, Xuân An, Tú An).
9 Tờ trình số 1898/TTr-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến để UBND tỉnh ban hành quyết định quy định đối tượng khách trong nước được mời com áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Gia Lai.
10 Tờ trình số 1897/TTr-UBND ngày 29/08/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành nghị quyết quy định mức cho hoạt động tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
11 Tờ trình số 1888/TTr-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ một số quy định của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
12 Tờ trình số 1825/TTr-UBND ngày 22/8/2019 về đề nghị sửa đổi một số quy định của Nghị quyết 114/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về phê chuẩn giá đất của huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019).
13 Tờ trình số 1912/TTr-UBND ngày 30/08/2019 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng phát sinh trong năm 2019 trên địa bàn thành phố Pleiku.
14 Tờ trình số 1905/TTr-UBND ngày 30/08/2019 của UBND tỉnh về việc trình HĐND tỉnh về chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021.
15 Tờ trình số 1911/TTr-UBND ngày 30/08/2019 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất phát sinh trong năm 2019 trên địa bàn thành phố Pleiku.

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 335/BC-HĐND ngày 09/9/2019 về thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách
2 Báo cáo số 141/BC-HĐND ngày 03/9/2019 về thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
3 Báo cáo số 214/BC-HĐND ngày 05/9/2019 về kết quả thẩm tra các dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế trình HĐND tỉnh khóa XI, Kỳ họp thứ Mười (bất thường)

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Giấy Triệu tập Kỳ họp thứ Mười (bất thường), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười (bất thường), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3 Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Kỳ họp thứ Mười (bất thường), HĐND tỉnh khóa XI
4 Quyết định số 732/QĐ-BNV ngày 05/9/2019 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Gia Lai năm 2020.