NHỮNG NỘI DUNG CỦA KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY (CHUYÊN ĐỀ), HĐND TỈNH GIA LAI, KHÓA XI
* Thời gian diễn ra Kỳ họp: 01 ngày ( ngày 25/02/2021),                            
                                 * Địa điểm: Hội trường 2/9 
(số 04, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

                                                 

CÁC THÔNG BÁO, BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh về giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh liên quan đến các Tờ trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 17 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

 |<  <  1 - 2 >  >|
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình 158/TTr-UBND ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh về việc xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, Dự án Khu B Khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.
2 Tờ trình 222/TTr-UBND ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh về việc xem xét quyết định ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về chức danh, bố trí số lượng người, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
3 Tờ trình 234/TTr-UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành nghị quyết quy định mức chi, thời gian được hưởng chế độ chi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 326/BC-HĐND ngày 22/02/2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định về chức danh, bố trí số lượng người, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
2 Báo cáo 472/BC-HĐND ngày 24/02/2021 của HĐND tỉnh về thẩm tra các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Mười bảy (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
2 Một số nội dung gợi ý thảo luận
3 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Mười bảy ( chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021
4 Thông báo số 252/TB-HĐND ngày 22/01/2021 về việc tổ chức Kỳ họp thứ Mười bảy (chuyên đề), HĐND tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐÃ CHỈNH SỬA DỰ KIẾN THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Mười bảy, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.