NHỮNG NỘI DUNG CỦA KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM (CHUYÊN ĐỀ), HĐND TỈNH GIA LAI, KHÓA XI
* Thời gian diễn ra Kỳ họp: 01 ngày (thứ Sáu), ngày 12/3/2021.                
                                 * Địa điểm: Hội trường 2/9 
(số 04, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).   

 

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình 1025/TTr-HĐND ngày 09/3/2021 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Siu Hương.
2 Tờ trình 1026/TTr-HĐND ngày 09/3/2021 của HĐND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung Trưởng Ban Văn Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Mười tám (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
2 Thông báo số 256/TB-HĐND ngày 04/3/2021 HĐND tỉnh Gia Lai về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười tám (chuyên đề), HĐND tỉnh khoá XI (nhiệm kỳ 2016-2021)
3 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Mười tám( chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021