NHỮNG NỘI DUNG CỦA KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI MỐT (CHUYÊN ĐỀ), HĐND TỈNH GIA LAI, KHÓA XI
* Thời gian diễn ra Kỳ họp: Ngày 17/6/2021 (thứ Năm).                                
                                 * Địa điểm: Hội trường 2/9 
(số 04, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).   

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Hai mốt (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021
2 Thông báo số 272/TB-HĐND ngày 07/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai mươi mốt (chuyên đề), HĐND tỉnh khoá XI (nhiệm kỳ 2016-2021)
3 Thông báo số 274/TB-HĐND ngày 07/6/2021 của HĐND tỉnh về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh đối với 03 nội dung do UBND tỉnh đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh.