> Kỷ yếu kỳ họp > HĐND khoá XI

CÁC THÔNG BÁO, BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 >  >|
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 thán
2 Thông báo số 1447/TB-MTTQ-BTT ngày 29/6/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 và những kiến nghị của Mặt trận tại k
3 Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
4 Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh về tình hình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 201
5 Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh về tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018.
6 Báo cáo số 92/BC-HĐND ngày 28/6/2018 về hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.
7 Báo cáo số 84/BC-HĐND ngày 25/6/2018 của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2017.
8 Báo cáo số 89/BC-HĐND của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát “Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017”
9 Báo cáo số 87/BC-HĐND ngày 28/6/2018 về kết quả giám sát việc xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Năm – HĐND tỉnh khóa XI.
10 Báo cáo số 92/BC-HĐND ngày 04/7/2018 về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh qua các đợt giám sát và khảo sát 6 tháng đầu năm 2018.
11 Báo cáo số 90/BC-HĐND ngày 29/6/2018 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.
12 Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, Kỳ họp thứ Hai “Về việc trồng mới 7.000 ha rừng”.
13 Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh về kết quả công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.
14 Báo cáo tình hình công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm kỷ luật 6 tháng đầu năm 2017
15 Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017
16 Tình hình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017
17 Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
18 Các báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trình
19 Về tình hình công tác thanh tra, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 201

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >| 
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình 2594/TTr-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh về việc đề quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
2 Tờ trình 2710-TTr-UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về trình phê duyệt tổng số biên chế làm việc tại các tổ chức hội năm 2020 tỉnh Gia Lai
3 Tờ trình 2624/TTr-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự ATGT từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu và một số nội dung chi, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
4 Tờ trình 2642/TTr-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018.
5 Tờ trình số 2730/TTr-UBND ngày 30/11/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020.
6 Tờ trình 2598/TTr-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
7 Tờ trình số 2703/TTr-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2020.
8 Tờ trình 2649/TTr-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư danh mục các dự án đầu tư Phát triển nhà ở giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
9 Tờ trình 2597/TTr-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
10 Tờ trình số 2637/TTr-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh về đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
11 Tờ trình 2495/TTr-UBND ngày 07/11/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị bổ sung một số dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Gia Lai.
12 Tờ trình 2699/TTr-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn địa phương
13 Tờ trình 2493/TTr-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do tỉnh Gia Lai quản lý.
14 Tờ trình 2640/TTr-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh phê duyệt hỗ trợ thêm kinh phí mua bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
15 Tờ trình 2639/TTr-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định hỗ trợ, đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện và mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai.
16 Tờ trình 2636/TTr-UBND ngày 22/11/2109 của UBND tỉnh về việc quyết định đặt tên công trình công cộng thuộc huyện Phú Thiện.
17 Tờ trình số 1766/TTr-UBND ngày 15/08/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021
18 Tờ trình số 1900/TTr-UBND ngày 29/08/2019 của UBND tỉnh về việc trình quyết định biên chế công chức năm 2020
19 Tờ trình số 1904/TTr-UBND ngày 30/08/2019 của UBND tỉnh về việc thông qua Nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung khu phức hợp Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đến năm 2035.
20 Tờ trình số 1903/TTr-UBND ngày 30/08/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai đến năm 2045.
21 Tờ trình số 1895/TTr-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn vốn NSĐP.
22 Tờ trình số 1833/TTr-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư dự án cầu qua sông Ayun vào xã Ia Yeng ( từ quốc lộ 25 đi xã Ia Yeng).
23 Tờ trình số 1920/TTr-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường Hoàng Sa nối dài, thành phố Pleiku (đoạn nối đường Trường Chinh đến đường Nguyễn Chí Thanh).
24 Tờ trình số 1834/TTr-UBND ngày 22/8/2019 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đường nối từ quốc lộ 19 đến tỉnh lộ 669 (đi qua các xã Song An, Cửu An, Xuân An, Tú An).
25 Tờ trình số 1898/TTr-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến để UBND tỉnh ban hành quyết định quy định đối tượng khách trong nước được mời com áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Gia Lai.
26 Tờ trình số 1897/TTr-UBND ngày 29/08/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành nghị quyết quy định mức cho hoạt động tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
27 Tờ trình số 1888/TTr-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ một số quy định của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
28 Tờ trình số 1825/TTr-UBND ngày 22/8/2019 về đề nghị sửa đổi một số quy định của Nghị quyết 114/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về phê chuẩn giá đất của huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019).
29 Tờ trình số 1912/TTr-UBND ngày 30/08/2019 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng phát sinh trong năm 2019 trên địa bàn thành phố Pleiku.
30 Tờ trình số 715/TTr-HĐND ngày 24/6/2019 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020. (Kèm theo Báo cáo số 127/BC-HĐND ngày 24/6/2019 của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018)
31 Dự thảo nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (kèm theo Báo cáo 128/BC-HĐND)
32 Tờ trình số 1219/TTr-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất phát sinh trong năm 2019.
33 Tờ trình số 1217/TTr-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng phát sinh
34 Tờ trình số 1336/TTr-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về việc trình phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, tổng số HĐLĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và biên chế hội năm 2019.
35 Tờ trình số 1180/TTr-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh về việc chia, nhập để thành lập và đặt tên mới thôn, tổ dân phố; đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh trong Quý II năm 2019.
36 Tờ trình số 1243/TTr-UBND ngày 07/6/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập
37 Tờ trình số 1457/TTr-UBND ngày 28/6/2019 về đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ về đầu tư du lịch, hoạt động xúc tiến du lịch và phát triển du lịch cộng đồng.
38 Tờ trình số 1319/TTr-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về đề nghị Ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
39 Tờ trình số 1334/TTr-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
40 Tờ trình số 1330/TTr-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị quyết định chủ trương triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2023.

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 163/BC-HĐND ngày 30/11/2019 về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.
2 Báo cáo 226/BC-HĐND ngày 29/11/2019 về kết quả thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Cục THADS tỉnh và các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI
2 Thông báo số 172/TB-HĐND ngày 14/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất để UBND tỉnh điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn huyện Chư Sê.
3 Thông báo số 174/TB-HĐND ngày 18/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về kết luận của Thường trực HĐND tỉnh đối với Tờ trình số 2452/TTr-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh.
4 Báo cáo 165/BC-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về tình hình triển khai các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) trên địa bàn tỉnh
5 Tổng hợp ý kiến thảo luận tổ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
6 Công văn số 2763/SKHĐT-DN ngày 02/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc trả lời kết quả triển khai các nội dung đã trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.
7 Công văn số 2764/SKHĐT-TH ngày 03/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng năm 2019 (đến ngày 20/11/2019)
8 Công văn số 2791/UBND-NC ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về việc trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Mười một - HĐND tỉnh khóa XI
9 Danh sách Đại biểu thảo luận
10 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐÃ CHỈNH SỬA DỰ KIẾN THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự thảo nghị quyết cho ý kiến về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 của tỉnh Gia Lai (lần thứ nhất)
2 Dự thảo Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI
3 Dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Mười bảy, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
4 Dự thảo Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
5 Dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
6 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 (Tờ trình số 556/TTr-HĐND ngày 12/6/2018 của HĐND tỉnh).
7 Về việc thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất để thực hiện các công trình trên địa bàn tỉnh năm 2018 (Tờ trình số 1262/TTr-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh).
8 Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1333/TTr-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh).
9 Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn UBND gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1325/TTr-UBND ngày 20/6/201
10 Về kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (Báo cáo số 91/BC-HĐND ngày 2/7/2018 của HĐND tỉnh).
11 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1348/TTr-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh).
12 Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1324/ TTr-UBND ngày 20/6/2018).
13 Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương và nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020 (Tờ trình 1305/TTr-UBND ngày 18
14 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng
15 Về việc áp dụng trực tiếp mức chi cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Tờ t
16 Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 (Tờ trình số 1370/TTr-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh).
17 Về việc phân định các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1347/TTr-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh).
18 Ban hành quy định về tổ chức mạng lưới, cơ chế hoạt động, nhiệm vụ và chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên làm công tác giảm nghèo giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1273/TTr-
19 Quy định mức chi hỗ trợ đối với UBMTTQVN cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1338/TTr-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh).
20 Về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2018 - 2019 (Tờ trình số 1286
21 Về việc quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 119/TTr-HĐND ngày 27/6/2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh).
22 Về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017 (Báo cáo số 89/BC- HĐND ngày 28/6/2018 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh)
23 Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu nămvà triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
24 Tổng hợp Nghị quyết trình bày tại Kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh khóa XI
25 Dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
26 Dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Công văn 2425/UBND-NC ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh về việc trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Mười sáu HĐND tỉnh khỏa XI
2 Kết luận số 06-KL-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát “việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”.
3 Báo cáo 179/BC-HĐND ngày 30/11/2020 của HĐND tỉnh về bổ sung ý kiến, kiến nghị của cử tri.
4 Báo cáo 177/BC-HĐND ngày 30/11/2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Mười ba và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.
5 Báo cáo 175/BC-HĐND ngày 27/11/2020 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.
6 Báo cáo 176/BC-HĐND ngày 27/11/2020 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.
7 Tờ trình số 840/TTr-HDND ngày 30/6/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.
8 Báo cáo 163/BC-HĐND ngày 30/6/2020 của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.
9 Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát "Tình hình tổ chức thực hiện việc thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, đất rừng không còn rừng trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến thời điểm giám sát”.
10 Báo cáo số 68/BC-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết 208/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh.
11 Công văn 1353/UBND-KTTH ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về báo cáo kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.
12 Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khóa XI.
13 Báo cáo số 82/BC-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện một số nội dung tại các Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XI.
14 Báo cáo 164/BC-HĐND ngày 01/7/2020 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát “tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh”.
15 Báo cáo 167/BC-HĐND ngày 04/7/2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họ thứ Mười một và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.
16 Báo cáo 165/BC-HĐND ngày 04/7/2020 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri (Trước Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI).
17 Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khóa XI.

CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 180/BC-HĐND ngày 02/12/2020 của HĐND tỉnh về việc thực hiện kết luận tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI.