> Kỷ yếu kỳ họp > HĐND khoá XI

CÁC THÔNG BÁO, BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 >  >|
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 thán
2 Thông báo số 1447/TB-MTTQ-BTT ngày 29/6/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 và những kiến nghị của Mặt trận tại k
3 Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
4 Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh về tình hình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 201
5 Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh về tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018.
6 Báo cáo số 92/BC-HĐND ngày 28/6/2018 về hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.
7 Báo cáo số 84/BC-HĐND ngày 25/6/2018 của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2017.
8 Báo cáo số 89/BC-HĐND của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát “Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017”
9 Báo cáo số 87/BC-HĐND ngày 28/6/2018 về kết quả giám sát việc xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Năm – HĐND tỉnh khóa XI.
10 Báo cáo số 92/BC-HĐND ngày 04/7/2018 về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh qua các đợt giám sát và khảo sát 6 tháng đầu năm 2018.
11 Báo cáo số 90/BC-HĐND ngày 29/6/2018 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.
12 Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, Kỳ họp thứ Hai “Về việc trồng mới 7.000 ha rừng”.
13 Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh về kết quả công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.
14 Báo cáo tình hình công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm kỷ luật 6 tháng đầu năm 2017
15 Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017
16 Tình hình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017
17 Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
18 Các báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trình
19 Về tình hình công tác thanh tra, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 201

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >| 
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình số 1331/TTr-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành nghị quyết về một số chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
2 Tờ trình số 1508/TTr-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh về đề nghị điều chỉnh vốn đầu tư dự án hạ tầng du lịch tỉnh Gia Lai
3 Tờ trình số 1286/TTr-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020.
4 Tờ trình số 810/TTr-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã Ia Ga – Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
5 Tờ trình số 1288/TTr-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về phương án phân bổ kinh phí hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019.
6 Tờ trình số 1287/TTr-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị bàn hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư s
7 Tờ trình số 1310/TTr-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
8 Tờ trình số 1312/TTr-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
9 Tờ trình số 1292/TTr-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về việc quy định quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai.
10 Tờ trình số 1311/TTr-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
11 Tờ trình số 1218/TTr-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.
12 Tờ trình số 1329/TTr-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về việc bố trí vốn cho các dự án bằng nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
13 Tờ trình số 1257/TTr-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
14 Tờ trình số 1325/TTr-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 26/2004/NQ-HĐ ngày 10/12/2004 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn phương án thực hiện Nghị định 171/2004/NĐ-CP và Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ về các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
15 Tờ trình số 1381/TTr-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường Tôn Đức Thắng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
16 Tờ trình số 1389/TTr-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu A – khu biệt thự nhà ở thuộc khu phức hợp huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
17 Tờ trình số 1297/TTr-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 123/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Gia Lai quy định mức chi đối với một số nội dung chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
18 Tờ trình số 1293/TTr-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành nghị quyết quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
19 Tờ trình số 1294/TTr-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định quy định đối tượng khách trong nước được mời cơm áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Gia Lai.
20 Tờ trình số 1911/TTr-UBND ngày 30/08/2019 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất phát sinh trong năm 2019 trên địa bàn thành phố Pleiku.
21 Tờ trình số 1905/TTr-UBND ngày 30/08/2019 của UBND tỉnh về việc trình HĐND tỉnh về chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021.
22 Tờ trình số 2565/TTr-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
23 Tờ trình 631/TTr-HĐND ngày 21/11/2018 của HĐND tỉnh về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội tại Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016
24 Tờ trình số 2564/TTr-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh về việc bầu bổ sung chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
25 Tờ trình số 630/TTr-HĐND ngày 19/11/2018 về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XI.
26 Dự thảo Nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
27 Tờ trình số 635/TTr-HĐND ngày 22/11/2018 của HĐND tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2
28 Tờ trình số 634/TTr-HĐND ngày 22/11/2018 của HĐND tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Tình hình tổ chức thực hiện việc thu hồi diện tích rừng bị lấn chiếm, đất rừng không
29 Tờ trình số 254/TTr-HĐND ngày 16/11/2018 của HĐND tỉnh về việc đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về việc ủy quyền Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến, quyết đ
30 Tờ trình số 2607/TTr-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2017.
31 Tờ trình số 2692/BC-HĐND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019.
32 Tờ trình 2588/TTr-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2019.
33 Tờ trình số 2533/TTr-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
34 Tờ trình số 2563/TTr-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Đề án giao đất, giao rừng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017 – 2023.
35 Tờ trình số 2532/TTr-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng n
36 Tờ trình số 2531/TTr-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Gia Lai.
37 Tờ trình số 2586/TTr-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quố
38 Tờ trình số 2601/TTr-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh quy định về giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
39 Tờ trình số 2582/TTr-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ thêm kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2019 cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ
40 Tờ trình số 2581/TTr-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh về việc trình quyết định biên chế công chức năm 2019.

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 163/BC-HĐND ngày 30/11/2019 về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.
2 Báo cáo 226/BC-HĐND ngày 29/11/2019 về kết quả thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Cục THADS tỉnh và các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI
2 Thông báo số 172/TB-HĐND ngày 14/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất để UBND tỉnh điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn huyện Chư Sê.
3 Thông báo số 174/TB-HĐND ngày 18/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về kết luận của Thường trực HĐND tỉnh đối với Tờ trình số 2452/TTr-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh.
4 Báo cáo 165/BC-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về tình hình triển khai các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) trên địa bàn tỉnh
5 Tổng hợp ý kiến thảo luận tổ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
6 Công văn số 2763/SKHĐT-DN ngày 02/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc trả lời kết quả triển khai các nội dung đã trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.
7 Công văn số 2764/SKHĐT-TH ngày 03/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng năm 2019 (đến ngày 20/11/2019)
8 Công văn số 2791/UBND-NC ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về việc trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Mười một - HĐND tỉnh khóa XI
9 Danh sách Đại biểu thảo luận
10 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐÃ CHỈNH SỬA DỰ KIẾN THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự thảo nghị quyết cho ý kiến về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 của tỉnh Gia Lai (lần thứ nhất)
2 Dự thảo Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI
3 Dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Mười bảy, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
4 Dự thảo Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
5 Dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
6 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 (Tờ trình số 556/TTr-HĐND ngày 12/6/2018 của HĐND tỉnh).
7 Về việc thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất để thực hiện các công trình trên địa bàn tỉnh năm 2018 (Tờ trình số 1262/TTr-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh).
8 Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1333/TTr-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh).
9 Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn UBND gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1325/TTr-UBND ngày 20/6/201
10 Về kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (Báo cáo số 91/BC-HĐND ngày 2/7/2018 của HĐND tỉnh).
11 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1348/TTr-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh).
12 Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1324/ TTr-UBND ngày 20/6/2018).
13 Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương và nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020 (Tờ trình 1305/TTr-UBND ngày 18
14 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng
15 Về việc áp dụng trực tiếp mức chi cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Tờ t
16 Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 (Tờ trình số 1370/TTr-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh).
17 Về việc phân định các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1347/TTr-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh).
18 Ban hành quy định về tổ chức mạng lưới, cơ chế hoạt động, nhiệm vụ và chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên làm công tác giảm nghèo giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1273/TTr-
19 Quy định mức chi hỗ trợ đối với UBMTTQVN cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1338/TTr-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh).
20 Về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2018 - 2019 (Tờ trình số 1286
21 Về việc quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 119/TTr-HĐND ngày 27/6/2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh).
22 Về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017 (Báo cáo số 89/BC- HĐND ngày 28/6/2018 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh)
23 Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu nămvà triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
24 Tổng hợp Nghị quyết trình bày tại Kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh khóa XI
25 Dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
26 Dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Công văn 2425/UBND-NC ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh về việc trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Mười sáu HĐND tỉnh khỏa XI
2 Kết luận số 06-KL-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát “việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”.
3 Báo cáo 179/BC-HĐND ngày 30/11/2020 của HĐND tỉnh về bổ sung ý kiến, kiến nghị của cử tri.
4 Báo cáo 177/BC-HĐND ngày 30/11/2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Mười ba và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.
5 Báo cáo 175/BC-HĐND ngày 27/11/2020 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.
6 Báo cáo 176/BC-HĐND ngày 27/11/2020 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.
7 Tờ trình số 840/TTr-HDND ngày 30/6/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.
8 Báo cáo 163/BC-HĐND ngày 30/6/2020 của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.
9 Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát "Tình hình tổ chức thực hiện việc thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, đất rừng không còn rừng trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến thời điểm giám sát”.
10 Báo cáo số 68/BC-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết 208/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh.
11 Công văn 1353/UBND-KTTH ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về báo cáo kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.
12 Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khóa XI.
13 Báo cáo số 82/BC-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện một số nội dung tại các Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XI.
14 Báo cáo 164/BC-HĐND ngày 01/7/2020 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát “tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh”.
15 Báo cáo 167/BC-HĐND ngày 04/7/2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họ thứ Mười một và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.
16 Báo cáo 165/BC-HĐND ngày 04/7/2020 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri (Trước Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI).
17 Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khóa XI.

CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 180/BC-HĐND ngày 02/12/2020 của HĐND tỉnh về việc thực hiện kết luận tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI.